szkolenie on-line

16
grudnia
2021

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE

koordynator: Iwona Nowosielska

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zupełnie nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych. Ich wejście w życie jest niezwykle oczekiwaną zmianą w całym systemie zamówień publicznych. Oprócz zmian w samej procedurze, przewidziane zostały również nowe elementy - faza przed wszczęciem postępowania oraz faza po realizacji umowy. Zarówno od zamawiających, jak i od wykonawców wymaga się sprawnego poruszania się w przepisach nowej ustawy Prawo zamówień publicznych od dnia ich wejścia w życie. Zamawiający mogą odnieść znaczące korzyści z umiejętnego wykorzystania nowych regulacji, w szczególności będą mogli sprawniej przeprowadzać postępowania i uzyskiwać lepszy przedmiot zamówienia. Wykonawcy zaś mogą uzyskać znaczącą przewagę konkurencyjną. Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie przepisów, zasad i reguł, jakie obowiązują na rynku zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r.

Szkolenie jest kierowane do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych - zarówno do pracowników zamawiającego (osoby z komórek zamówień publicznych oraz osoby merytoryczne), jak i potencjalnych wykonawców. Korzyści ze szkolenia mogą również odnieść kontrolujący zamówienia publiczne, także wszystkie osoby zainteresowane udzielaniem zamówień publicznych.

Szkolenie przeprowadzi: Mateusz Brzeziński, partner w kancelarii JBP Jarzyński Brzeziński Partners. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej zamawiających i wykonawców pod względem zamówień publicznych. Wspiera te podmioty na każdym etapie procedury udzielenia zamówienia publicznego. Z powodzeniem reprezentuje Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jest autorem licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, prawa Unii Europejskiej oraz prawa handlowego. Prowadził szereg szkoleń, warsztatów i prelekcji dotyczących zamówień publicznych dla sektora prywatnego i publicznego. Biegle posługuje się językiem angielskim. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (licencjat), Uniwersytetu SWPS (magister), Utrecht University (LL.M.), Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy (DBA) oraz uczestnik wielu kursów na zagranicznych uczelniach, np. Yale University, Lund University, University of Chicago.

Czas trwania szkolenia: od godz. 09:30 do ok 15:00
Program
I. Wprowadzenie:

 • dlaczego nowa ustawa PZP?
 • odesłanie do innych aktów prawnych,
 • elektronizacja zamówień publicznych,
 • podstawowe definicje i pojęcia.
II. Przygotowanie postępowania:
 • analiza potrzeb i wymagań,
 • wstępne konsultacje rynkowe,
 • szacowanie wartości zamówienia,
 • role w postępowaniu (np. kierownik zamawiającego, komisja przetargowa).
III. Kwalifikacja podmiotowa:
 • warunki udziału w postępowaniu,
 • podstawy wykluczenia z postępowania,
 • tworzenie konsorcjum,
 • udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego,
 • podmiotowe środki dowodowe.
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
 • warunki stworzenia dobrego opisu przedmiotu zamówienia,
 • najczęściej popełniane błędy,
 • przedmiotowe środki dowodowe.
V. Składanie, otwarcie i ocena ofert:
 • kryteria oceny ofert,
 • warunki składania ofert - o czym należy pamiętać,
 • procedura otwarcia ofert,
 • wezwania - do wyjaśnień, uzupełnień, rażąco niskiej ceny,
 • wybór oferty najkorzystniejszej.
VI. Środki ochrony prawnej:
 • odwołanie do KIO,
 • postępowanie przed KIO,
 • skarga do sądu,
 • ugoda i pozasądowe.
VII. Procedury udzielania zamówień:
 • przetarg nieograniczony,
 • przetarg ograniczony,
 • zamówienia z wolnej ręki,
 • tryb podstawowy.
VIII. Umowy:
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • zawarcie umowy,
 • zmiany umowy,
 • ewaluacja umowy.

Mateusz Brzeziński

Partner w kancelarii JBP Jarzyński Brzeziński Partners. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej zamawiających i wykonawców pod względem zamówień publicznych. Wspiera te podmioty na każdym etapie procedury udzielenia zamówienia publicznego. Z powodzeniem reprezentuje Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jest autorem licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, prawa Unii Europejskiej oraz prawa handlowego. Prowadził szereg szkoleń, warsztatów i prelekcji dotyczących zamówień publicznych dla sektora prywatnego i publicznego. Biegle posługuje się językiem angielskim. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (licencjat), Uniwersytetu SWPS (magister), Utrecht University (LL.M.), Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy (DBA) oraz uczestnik wielu kursów na zagranicznych uczelniach, np. Yale University, Lund University, University of Chicago.