szkolenie on-line

5
października
2021

DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE – stan aktualny i perspektywy

koordynator: Iwona Brokowska Duda

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Wejście w życie rewolucyjnej ustawy o doręczeniach elektronicznych wzmocni prawnie rolę dokumentu elektronicznego w urzędach administracji publicznej , zmieniając sposób realizacji procedur i organizację pracy w urzędach.

Celem szkolenia jest pokazanie aktualnego stanu prawnego i stanu faktycznego realizacji systemu e-doręczeń, czyli realnych możliwości ich stosowania.

Szkolenie jest adresowane do wszystkich osób zamierzających stosować w praktyce prywatnej i służbowej wysyłkę dokumentów w postaci elektronicznej.

Szkolenie prowadzi dr inż. Kajetan Wojsyk, nauczyciel akademicki z 45-letnim doświadczeniem, współautor wielu podręczników akademickich, komentarza do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne a także komentarza do ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Czas trwania szkolenia od godz. 9.00 do ok. 14

W ramach szkolenia przestawione zostaną w szczególności następujące zagadnienia:

  1. Stan aktualny – praktyka doręczeń dokumentów w postaci elektronicznej podmiotom realizującym zadania publiczne i podmiotom innym
  2. Realizacja e-doręczeń zgodnie z ustawą o doręczeniach elektronicznych
  3. Porównanie systemów doręczeń aktualnie stosowanych i systemu wprowadzanego ustawą o doręczeniach elektronicznych
  4. Określenie terminów obowiązywania e-doręczeń dla poszczególnych grup podmiotów
  5. Nowe pojęcia i byty wprowadzane ustawą o doręczeniach elektronicznych
  6. Struktura systemu e-doręczeń i elementy tej struktury
  7. Operatorzy realizujący usługi e-doręczeń (usługa kwalifikowana, publiczna, hybrydowa)
  8. Odbiorcy usługi doręczenia elektronicznego – ich zobowiązania i sposób realizacji zobowiązania
  9. Pracownicy podmiotów odpowiedzialni za funkcjonowanie skrzynek e-doręczeń
  10. Omówienie różnych przypadków organizacji systemu e-doręczeń i uwarunkowania prawne.
Każdy punkt zostanie stosownie rozwinięty z możliwością zadawania pytań przez uczestników szkolenia.

Kajetan Wojsyk

Pionier i popularyzator informatyki w administracji; wdraża idee społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym i krajowym, kierując złożonymi projektami pilotażowymi. Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania oraz ekspert Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Pracował m.in. na Politechnice Częstochowskiej, w Akademii Jana Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza), Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, współpracował z Fundacją Wspierania Wsi oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, współpracuje z Centrum Promocji Informatyki. Dokonania kierowanego przez niego zespołu w zakresie informatyzacji Urzędu Miasta Częstochowy były wielokrotnie nagradzane (np. Złoty Laur Teleinfo dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki administracji publicznej i instytucji użyteczności publicznej, Lider Informatyki Computerworld, Złota @, międzynarodowa nagroda EuroCrest Award). Był doradcą Ministra Cyfryzacji, aktualnie jest pełnomocnikiem Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych.
Zainteresowania:
• Bezpieczeństwo osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
• Tworzenie e-usług w ramach przyjaznej elektronicznej administracji,
• Systemy automatycznej aktualizacji danych rejestrowych w oparciu o dane źródłowe,
• Optymalizacja procedur administracyjnych,
Publikacje:
Za najważniejszą publikację uznaje się dotyczący e-usług ePodręcznik dla administracji, połączony z sejmowym Internetowym Systemem Aktów Prawnych, Wikipedią i wieloma innymi zasobami sieciowymi (np. walidatorami podpisów elektronicznych), która – dzięki swojej konstrukcji jest systematycznie od 2015 r. aktualizowana, stanowiąc realną pomoc w sytuacjach wątpliwości interpretacyjnych dzięki obszernym komentarzom konkretnych pojęć takich jak „dokument” czy „podpis” (https://epodrecznik.mc.gov.pl). Ponadto jest autorem lub współautorem nw. wybranych publikacji oraz drukowanych wystąpień konferencyjnych