szkolenie on-line

8
lipca
2021

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA – rozporządzenie Ministra Zdrowia Program uwzględnia najnowsze regulacje o EDM i e-skierowaniach oraz związane z COVID-19

koordynator: Iwona Brokowska Duda

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Korzyści dla uczestników: Wiedza z zakresu dokumentacji medycznej pozwala na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przez zarzutem popełnienia błędu medycznego. Zasady prowadzenia dokumentacji są także jednym z głównych elementów badania w procesie uzyskiwania akredytacji w ochronie zdrowia oraz innych certyfikatów. Trzeba też zapewnić, by Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zostały rozszerzone o procedury zabezpieczania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Szkolenie polecamy dla:

 • wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia;
 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej);
 • pracowników działów statystyki medycznej;
 • sekretarek medycznych;
 • lekarzy;
 • pielęgniarek;
 • położnych;
 • fizjoterapeutów;
 • innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666), jak również jego trzech zmian dotyczących COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1981 i 2350 oraz z 2021 r. poz. 302). Obowiązuje ono w całości od 1 stycznia 2021 r. wszystkie podmioty lecznicze, a także lekarzy, pielęgniarki, położne i fizjoterapeutów z własną praktyką. Regulację tę uzupełniają ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666), ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. poz. 697), ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2429), ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. i z dnia 15 października 2019 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 941 i z 2019 r. poz. 2029), zwanej w skrócie „EDM”, oraz z dnia 15 kwietnia 2019 r. i z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 711 i z 2020 r. poz. 2414), zwanym w skrócie „SIM”. Omówione zostaną przepisy aktualnie obowiązujące, jak i przyszłe, zwłaszcza w kontekście wymogu stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego albo podpisywania dokumentacji z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto również zaznaczyć, że od 1 września 2020 r. funkcjonuje regulacja o tzw. digitalizacji dokumentacji medycznej, która pozwala zniszczyć papierowy oryginał.
Program szkolenia uwzględnia nie tylko rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, ale i jego zmianę z dnia 15 października 2019 r. Wymienia ono pięć dokumentów, które mają być wystawiane z wykorzystaniem właściwego oprogramowania i opatrzone odpowiednim podpisem. To bardzo ważna zmiana, stanowiąca pierwszy element EDM w Polsce. Od 25 kwietnia 2021 r. ten katalog poszerzył się o piąty dokument, zaś całkiem niedawno – bo 8 stycznia 2021 r. – w życie weszła regulacja o e-skierowaniach. Podmioty lecznicze czeka też implementacja tzw. indeksacji dokumentacji medycznej oraz przekazywania do SIM danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji, co ma nastąpić od 1 lipca 2021 r.

Szkolenie prowadzi: Wojciech Haniszewski – adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Autor publikacji i analiz w prasie branżowej, na stałe współpracuje z miesięcznikami „Zarządzanie placówką medyczną”, „Lekarz kontraktowy”, „Dokumentacja medyczna w praktyce” i „Rozliczenia księgowe działalności leczniczej”. Ekspert serwisów InfoNFZ.pl i SerwisZOZ.pl. Bogate doświadczenie zdobywał jako wicedyrektor działu prawnego spółki publicznej oraz redaktor portalu prawno-medycznego. Członek Izby Adwokackiej w Krakowie.

Czas trwania szkolenia od 9.00 do ok. 15.30

Program szkolenia:
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 2. Konieczne elementy każdej dokumentacji medycznej oraz jej szczegółowe omówienie
 3. e-Skierowanie jako obowiązkowy dokument od 8 stycznia 2021 r.
 4. e-Recepta jako obowiązkowy dokument od 8 stycznia 2020 r.
 5. COVID-19 a dokumentacja medyczna
 6. Digitalizacja dokumentacji medycznej
 7. Podłączenie systemów usługodawców do systemu P1
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej
 10. Pozostałe nowości elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)
 11. e-ZLA, czyli zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 13. Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej
 14. Dokumentacja prowadzona przez lekarza, pielęgniarkę lub położną wystawiających recepty dla siebie (pro auctore) albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familiae).
 15. Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych.
 16. Dokumentacja medyczna w medycynie pracy.
 17. Warunki i okres przechowywania dokumentacji medycznej.
 18. Udostępnianie dokumentacji medycznej:
 19. Zgoda na zabieg medyczny
 20. Case study.
 21. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

Wojciech Haniszewski

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Autor publikacji i analiz w prasie branżowej, na stałe współpracuje z miesięcznikami „Zarządzanie placówką medyczną”, „Lekarz kontraktowy”, „Dokumentacja medyczna w praktyce” i „Rozliczenia księgowe działalności leczniczej”. Ekspert serwisów InfoNFZ.pl i SerwisZOZ.pl. Bogate doświadczenie zdobywał jako wicedyrektor działu prawnego spółki publicznej oraz redaktor portalu prawno-medycznego. Członek Izby Adwokackiej w Krakowie.