szkolenie on-line

7
września
2021

CZASOPISMA Z ZAKRESU HUMANISTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH W XXI WIEKU. JAK STOSOWAĆ STANDARDY BAZ SCOPUS I WEB OF SCIENCE ORAZ KONTYNUOWAĆ TRADYCJĘ WYDAWNICZĄ?

koordynator: Iwona Nowosielska

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Współczesne czasopisma z zakresu nauk humanistycznych i społecznych odgrywają równie ważną rolę w wymianie myśli naukowej i prezentowaniu wyników najnowszych badań, jak periodyki dotyczące nauk ścisłych i przyrodniczych. O ich renomie decyduje przede wszystkim jakość merytoryczna artkułów, ale muszą też sprostać wymaganiom stawianym przez Ustawę 2.0 oraz przez bazy bibliometryczne Scopus i Web of Science – jednak budzi to obawy dotyczące celowości stosowania tych standardów oraz ich wpływu na tak istotną w humanistyce i w naukach społecznych tradycję wydawniczą. Duże znaczenie ma również, często zaniedbywana, promocja w środowisku naukowym. Osoby opracowujące koncepcję nowego czasopisma naukowego muszą wziąć pod uwagę wymienione elementy, ale także specyfikę wydawania pism humanistycznych i społecznych. Z kolei redakcje i wydawcy periodyków już istniejących powinni wprowadzić zmiany, dzięki którym zdobędą one silną pozycję wśród badaczy i znajdą się na liście czasopism punktowanych.

Celem szkolenia jest:
1. usystematyzowanie wiedzy o wydawaniu czasopisma naukowego,
2. przedstawienie sposobów rozwiązywania problemów, które pojawiają się podczas planowania i realizacji,
3. pokazanie, że wprowadzenie standardów baz Scopus i Web of Science nie skutkuje zerwaniem z tradycją czasopisma, ale pomaga uporządkować kwestie prawne, proces wydawniczy i podnieść poziom merytoryczny artykułów naukowych.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak w praktyce łączyć wymagania Ustawy „Konstytucja dla nauki” oraz baz bibliometrycznych Scopus i Web of Science z tradycją czasopism. Zdobędą wiedzę o wykorzystaniu różnych narzędzi do usprawnienia pracy Redakcji i Wydawcy, która pozwoli zachować wysoki poziom merytoryczny oraz sprostać wymaganiom stawianym nauce w XXI wieku.

Szkolenie przeprowadzi: Dorota Dziedzic, Redaktor Prowadzący Czasopisma Naukowe w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego

Czas trwania szkolenia od godz. 10:00 do ok. 16:00

Program

 1. Czasopismo naukowe
 2. Dlaczego czasopisma humanistyczne i społeczne.
 3. Koncepcja czasopisma naukowego
  • Wybór dyscypliny, dyscyplin naukowych
  • Zakres tematyczny
  • Tytuł czasopisma
 4. Sposób finansowania czasopisma
  • Dotacja
  • Subskrypcja płatna
  • Autorzy opłacają publikację artykułów
 5. Dystrybucja czasopisma
  • Prenumerata
  • Otwarty dostęp (open access)
  • Czasopisma hybrydowe
 6. Proces wydawniczy – role Redaktora Naczelnego, Redaktora Naukowego, Sekretarza Redakcji, Wydawnictwa
  • Pozyskiwanie materiałów
  • Etapy procesu wydawniczego
 7. O bazie Web of Science
 8. Minimalne kryteria, które musi spełnić czasopismo aplikujące do baz Scopus i Web of Science
 9. Wymagania prawne
  • Rejestracja czasopisma
  • Prawo autorskie (licencje dotyczące tekstów, materiału ilustracyjnego, dozwolony użytek)
 10. Identyfikatory czasopisma, artykułu, autora
  • ISSN
  • DOI
  • ORCID
 11. Przygotowanie czasopisma do zgłoszenia do baz Scopus i Web of Science
  • Dyscyplina naukowa czasopisma
  • Tytuł a tematyka czasopisma
  • Dostępność tekstów
  • Wymagania wobec recenzentów
  • Wymagania wobec Rady Naukowej czasopisma
  • Wymagania wobec Redakcji czasopisma
  • Artykuł naukowy – wygląd artykułu, forma artykułu
  • Abstrakt
  • Słowa kluczowe
  • Bibliografia
 12. Przygotowanie strony internetowej czasopisma do zgłoszenia do baz Scopus i Web of Science
  • Adres strony internetowej czasopisma
  • Język w jakim publikowane są treści na stronie internetowej
  • Hierarchia informacji na stronie internetowej czasopisma
  • Konieczne elementy na stronie internetowej i ich widoczność
  • Strona artykułu
  • Format plików z artykułami
  • Inne dokumenty załączone do strony internetowej czasopisma
 13. Sposób aplikowania
  • Scopus
  • Web of Science

Dorota Dziedzic

Redaktor prowadzący Redakcję Czasopism Naukowych w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego.
Od ponad dwudziestu lat pracuje w wydawnictwach specjalizujących się w publikacjach naukowych. Była redaktorem prowadzącym Redakcję Czasopism oraz Redakcję Publikacji Zleconych w Wydawnictwie Naukowym PWN, kierowała oficyną Instytutu Psychologii Zdrowia, obecnie prowadzi Redakcję Czasopism Naukowych w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Szczególnie interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii w procesie wydawniczym oraz rozpowszechnianiu książek i czasopism. Jest zwolenniczką wolnego dostępu do wiedzy, sztuki, kultury.