szkolenie on-line

2
września
2021

WYBRANE ASPEKTY WYKONYWANIA POMIARÓW, SPORZĄDZANIA I KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI W PRACACH GEODEZYJNYCH Z ZAKRESÓW 1 I 2 UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • najważniejsza teoria, wzbogacona przykładami z praktyki zawodowej, dotycząca 1 i 2 zakresu geodezyjnych uprawnień zawodowych, przekazana przez osobę, która łączy w swoim życiu zawodowym teorię z praktyką,
 • wiedza i praktyka przekazana w sposób przystępny i uporządkowany - wyjaśnienie problematycznych zagadnień w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
 • wartościowe materiały szkoleniowe, zawierające dodatkowe treści – przykłady praktyczne i orzeczenia sądowe – również do samodzielnego studiowania.

Grupa docelowa:

 • geodeci - wykonawcy prac geodezyjnych, przedsiębiorcy oraz pracownicy firm geodezyjnych,
 • geodeci ubiegający się o uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2,
 • geodeci zatrudnieni w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • pracownicy urzędów miast i gmin zajmujący się pracami geodezyjnymi,
 • pracownicy mazowieckich urzędów wojewódzkich zajmujący się nadzorem geodezyjnym i kartograficznym.

Szkolenie poprowadzi: dr inż. Robert Łuczyński Adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej – prowadzący wykłady i ćwiczenia projektowe z przedmiotów: m. in.: „kataster nieruchomości”, „geodezyjne opracowania do celów prawnych”, „zasób geodezyjny i kartograficzny”, geodeta uprawniony i wykonawca prac geodezyjnych z zakresu 1 i 2, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu geodezji i kartografii, redaktor tematyczny czasopisma Przegląd Geodezyjny, członek Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej.

Czas trwania szkolenia: od godz: 09:30 do ok. 15:30

Program:
Ogólne zasady zgłaszania prac geodezyjnych, wykonywania pomiarów geodezyjnych i kompletowania dokumentacji oraz weryfikacji zbiorów danych:

 • Zgłoszenie pracy geodezyjnejAnaliza materiałów źródłowych.
 • Atrybuty i dokładności położenia punktów granicznych.
 • Porównanie mapy z terenem i pomiary geodezyjne.
 • Opracowanie wyników pomiarów.
 • Zasady modyfikacji współrzędnych punktów granicznych.
 • Operat techniczny.
 • Przekazanie i weryfikacja zbiorów danych.
 • Przyjęcie materiałów do PZGiK / klauzule.
 • Odmowa przyjęcia materiałów do PZGiK.
 • Odwołanie od decyzji starosty do WINGiK.
 • Skarga na decyzję WINGiK do WSA.
Omówienie przebiegu prac oraz zasad tworzenia wymaganej dokumentacji:
 • Mapa do celów projektowych.
 • Tyczenie obiektów budowlanych.
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
 • Rozgraniczenie nieruchomości w trybie administracyjnym:
  • Kryteria ustalania przebiegu granic nieruchomości.
  • Dokumentacja techniczna i dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości.
  • Harmonogram prac geodezyjnych.
 • Rozgraniczenie nieruchomości w trybie sądowym.
 • Wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych:
  • Zasady wykorzystywania materiałów archiwalnych.
  • Operat techniczny.
  • Harmonogram prac geodezyjnych.
 • Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:
  • Kryteria ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych.
  • Operat techniczny.
  • Harmonogram prac geodezyjnych.
 • Podział nieruchomości w trybie administracyjnym:
  • Przyjęcie granic nieruchomości do podziału.
  • Dokumentacja podziału nieruchomości.
  • Harmonogram prac geodezyjnych.
 • Podział nieruchomości w postępowaniu sądowym.
 • Sporządzenie innej mapy lub dokumentacji do celów prawnych.
 • Podział nieruchomości rolnej lub leśnej.
 • Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków:
  • Charakterystyka aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.
  • Czynność materialno – techniczna.
  • Postępowanie administracyjne.
Dyskusja.

Robert Łuczyński

- adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej – prowadzący wykłady i ćwiczenia projektowe z przedmiotów: „kataster nieruchomości”, „geodezyjne opracowania do celów prawnych”, „podstawy gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich”, „zasób geodezyjny i kartograficzny”,
- geodeta uprawniony i wykonawca prac geodezyjnych z zakresu 1 i 2,
- biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu geodezji i kartografii,
- redaktor tematyczny czasopisma Przegląd Geodezyjny,
- członek Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej,
- autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej,
- wykładowca kilkudziesięciu szkoleń dotyczących 2 zakresu geodezyjnych uprawnień zawodowych