szkolenie on-line

24
sierpnia
2021

PRAKTYCZNE NARZĘDZIA W PRACY AUTORA

koordynator: Iwona Nowosielska

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
Uczestnicy warsztatów nabędą wiedzę i samodzielnie przećwiczą umiejętności przydatne w procesie publikowania naukowego. Wypróbują narzędzia pozwalające na efektywne pisanie artykułów naukowych oraz promocję swojego dorobku badawczego. Warsztaty poświęcone będą procesowi publikowania naukowego począwszy od organizacji badań pod kątem publikacji, poprzez warsztat autora, organizację tekstu, wybór czasopisma, zgłoszenie artykułu, kontakt z redakcją aż do promocji opublikowanej pracy.

FORMA SZKOLENIA
Warsztaty mają charakter interaktywny i polegają na wspólnej pracy. Każdy uczestnik proszony jest o przyniesienie komputera na którym będzie przygotowywał narzędzia do pracy nad swoim kolejnym artykułem naukowym. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie mógł napisać swoją kolejną publikację naukową w wyraźnie krótszym czasie oraz w sposób minimalizujący prawdopodobieństwo odrzucenia z przyczyn nie merytorycznych.

Warsztaty poprowadzi: dr Jan Paczesny / dr inż. Mariusz Woźniak

Czas trwania: 09:00 – 15:30

PROGRAM

 1. Szukanie i ocena czasopism naukowych:
  • Narzędzia Journal finders.
  • Tematyka czasopisma Aims & Scope.
  • Współczynniki bibliometryczne.
  • Ewaluacja 2.0.
  • Dostępność czasopisma (Open Access, indeksowanie).
  • Rozpoznanie czasopism i konferencji drapieżnych.
 2. Budowanie bazy literatury branżowej:
  • Web of Science.
  • Korzystanie z menadżera referencji (w tym Mendeley).
  • Skuteczne wyszukiwanie artykułów.
  • Jak być zawsze na czasie z literaturą branżową.
 3. Planowanie publikacji naukowej:
  • Ćwiczenie z narzędziem „Przekaz główny artykułu”.
  • Ćwiczenie z narzędziem „Szablon artykułu naukowego”.
 4. Tworzenie przekonywujących grafik:
  • Przykłady kiepskich i dobrych grafik.
  • Licencja publiczna GNU.
  • Przydatne oprogramowanie.
 5. Współpraca z redakcją czasopisma:
  • Etyka, plagiat i własność intelektualna.
  • Wysyłanie artykuł do czasopisma.
  • System recenzji peer-review.
  • Scenariusze odpowiedzi z czasopisma.
  • Efektywne odpowiadanie na recenzję.
  • Jak odnieść sukces w grze peer-review.
 6. Budowanie widoczności dorobku naukowego:
  • Dlaczego to jest ważne?
  • Kluczowe pytania.
  • Narzędzia promowania dorobku naukowego.
  • Budowa sieci kontaktów.
  • Występowanie w roli recenzenta.

Jan Paczesny

Doktor nauk chemicznych, adiunkt w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.
Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie w Lund (Szwecja), oraz Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie (doktorat w 2012). Staż podoktorski odbył w Korei Południowej (2016-2018). Był kierownikiem grantów badawczych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień na granicy chemii, fizyki oraz biologii, ze szczególnym uwzględnieniem bio-inspirowanych funkcjonalnych nanomateriałów. Jest współautorem 29 publikacji naukowych, wśród których zdecydowana większość opublikowana została w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej (średni współczynnik wpływu IF około 6). Za swoją dotychczasową pracę otrzymał m.in. Nagrodę Naukową tygodnika Polityka, stypendium START (FNP), Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców (MNiSW) oraz nagrodę Polskiego Towarzystwa Chemicznego im. Wojciecha Świętosławskiego.
W swojej pracy łączy badania podstawowe z aplikacyjnymi, co przekłada się na liczne patenty oraz zgłoszenia patentowe, których jest współautorem. Brał udział w wielu stażach i szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich oraz współpracy nauki z biznesem, m. in. w Judge Bussines School, Cambridge University, Haas Bussines School, UC Berkeley oraz Massachusetts Institute of Technology.

Mariusz Woźniak

Fizyk eksperymentalny, doktor nauk technicznych, magister inżynier elektroniki z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy naukowej w dziedzinie optyki. Adiunkt w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii.
Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej w 2008 roku, a następnie uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Marsylii w 2012 roku na podstawie rozprawy „Characterization of nanoparticle aggregates with light scattering techniques”. Był stypendystą Rządu Francuskiego i Ambasady Francuskiej w Polsce. Podczas doktoratu uczestniczył jako wykonawca w dwóch projektach badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowa Agencję Badawczą we Francji.
Jest absolwent programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w USA w 2013 roku. Celem 9-tygodniowych szkoleń było podniesienie kwalifikacji polskich kadr obszaru B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji badań naukowych.
Od stycznia 2013 roku pracuje w Instytucie Fizyki PAN. W tym czasie był kierownikiem trzech projektów badawczych, w tym jednego międzynarodowego. W pracy naukowej zajmuje się analizą właściwości optycznych parujących mikrokropel roztworów koloidalnych i zawiesin oraz formujących się podczas parowania agregatów nanocząstek. Wykorzystuje w tym celu różne metody pomiarowe, np. statyczne i dynamiczne rozproszenie światła, spektroskopię rozproszeniową.
Mariusz Woźniak publikuje w czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej, oraz jest autorem 5 rozdziałów w książkach.