szkolenie on-line

6
października
2021

KONTRAKTY B2B DLA PERSONELU IT

koordynator: Iwona Brokowska Duda

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

W jaki sposób, zatrudniając personel IT, w modelu B2B skutecznie zabezpieczyć interes firmy w umowie? Jaki charakter prawny ma umowa zawierana ze współpracownikiem i jakie to ma konsekwencje? Czy umowna regulacja w zakresie przeniesienia praw autorskich zawsze jest konieczna? O czym należy pamiętać w kontekście własności intelektualnej, know-how, dostępu do danych osobowych? Jak bezpiecznie uregulować proces zakończenia współpracy?

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej, ilustrowanej przykładami, wiedzy umożliwiającej poprawne i bezpieczne formułowanie treści kontraktów B2B z personelem IT, zarówno tym angażowanym w celu nawiązania długofalowej współpracy, jak i „projektowo”.

Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności do osób odpowiedzialnych za procesy przygotowania i negocjowania umów B2B z personelem IT, w tym do wewnętrznych prawników firm należących do sektora nowych technologii i usług IT.

Szkolenie prowadzi radca prawny Mateusz Kozieł oraz aplikant radcowski Adrianna Żyrek Barta&Kaliński kancelaria radców prawnych

Czas trwania szkolenia od 10.00 do ok. 14.30

Program

 1. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron
  • Dostosowanie typu umowy do projektu / charakteru współpracy
  • Konsekwencje wyboru danego typu umowy
  • Podstawowe prawa i obowiązki stron umowy
 2. Wynagrodzenie oraz przerwa w wykonywaniu umowy
  • Modele wynagrodzenia
  • Terminy i warunki zapłaty
  • Wynagrodzenie a przerwy w wykonywaniu umowy
 3. Kwestie podatkowe
  • Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów
  • Podatkowe aspekty współpracy międzynarodowej
  • Podatek „u źródła” (withholding tax)
 4. Odpowiedzialność
  • Podział ryzyka – zasady ogólne, kary umowne, koszty sporów
  • Limity odpowiedzialności, siła wyższa
  • Odpowiedzialność za błędy i wady rezultatów prac
 5. Prawa autorskie
  • Przeniesienie praw / udzielenie licencji – zakres, skutki, wymogi formalne
  • Moment przeniesienia praw / udzielenia licencji
  • Wykorzystanie cudzego kodu, w tym open source
  • Utwory pracownicze
 6. Dane osobowe, obowiązek zachowania poufności i zakaz konkurencji
  • Umowa powierzenia przetwarzania danych czy upoważnienie do przetwarzania danych?
  • Odpowiedzialność wynikająca z umowy powierzenia przetwarzania danych
  • NDA – zakres zobowiązania, kary umowne, portfolio
  • Zakres zakazu konkurencji, okres obowiązywania, wynagrodzenie, kary umowne
 7. Zakończenie współpracy
  • Umowa terminowa, wypowiedzenie, odstąpienie – uwarunkowania i skutki prawne
  • Skutki faktycznego zaprzestanie wykonywania („zerwania”) umowy

Mateusz Kozieł

Radca prawny (od 2018 r.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo oraz Szkoły Prawa Ukraińskiego organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Akademią Kijowsko – Mohylańską oraz Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki, uczestnik studiów z zakresu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Specjalizuje się w zagadnieniach kompleksowych umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (ze szczególnym uwzględnieniem umów w obszarach TMT i IT), prawie własności intelektualnej, prawie podatkowym oraz zagadnieniach związanych z prawem pracy oraz prawem migracyjnym.
W swojej dotychczasowej pracy zajmował się przede wszystkim projektami o charakterze interdyscyplinarnym, dotyczącymi międzynarodowej współpracy podmiotów gospodarczych operujących zarówno w polskiej, jak i zagranicznych jurysdykcjach (UK, USA, ASEAN). Brał udział w projektach związanych z umowami dotyczącymi dostarczenia oprogramowania oraz świadczenia usług programistycznych, w tym w branżach regulowanych w Polsce oraz za granicą (FinTech, branże objęte monopolem państwa). Doświadczenie prawne łączy z szeroką wiedzą podatkową – posiada bogate doświadczenia w świadczeniu usług wsparcia podatkowego, w tym w zakresie międzynarodowych rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń dotyczących struktur podmiotów powiązanych. Doradzał kilkunastu podmiotom w zakresie stosowania ulg podatkowych związanych z innowacyjnością (IP Box, ulga badawczo-rozwojowa B+R). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach oraz spółkach doradztwa podatkowego. Biegle włada językiem angielskim oraz rosyjskim, posługuje się prawniczym językiem ukraińskim.

Adrianna Żyrek

Aplikantka radcowska. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach prawo (2019 r.) oraz prawo własności intelektualnej i nowych mediów (2017 r.) Absolwentka międzynarodowych studiów magisterskich Intellectual Property and New Technologies organizowanych wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński, Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (2020).
Brała udział w projektach z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz ochrony danych osobowych, w tym w projektach licencyjnych, wdrożeniowych, serwisowych.
Prowadzi szkolenia związane z prawnymi aspektami umów IT oraz ochroną własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz z prawnymi aspektami umów IT. Autorka publikacji branżowych oraz artykułu naukowego „Przyłapani na nielegalnym źródle – o dozwolonym użytku prywatnym z perspektywy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prawa polskiego” (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4(146)/2019).