szkolenie

6
września
2018

OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI ODLICZANIA ODSETEK, WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI ART. 15C USTAWY O CIT

koordynator: Iwona Nowosielska

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zmian w podatku dochodowym CIT obowiązujących od 2018 roku w zakresie zaliczania kosztów finansowania dłużnego do kosztów uzyskania przychodu.

Szkolenie jest adresowane do księgowych, głównych księgowych, właścicieli firm, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, którzy pragną poznać zmiany podatkowe w ujęciu praktycznym.

Szkolenie pozwoli wykształcić umiejętność wykorzystania teorii w praktyce i pomoże przełożyć konkretną wiedzę na umiejętności skutecznego wyliczenia CIT po zmianach. Szkolenie będzie zawierało przykłady praktyczne, które ułatwią zrozumienie zagadnienia.

Odbiorcy szkolenia:
- przedstawiciele firm MŚP korzystających z instrumentów finansowania dłużnego (kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, emitenci papierów dłużnych), a w ramach firm osoby odpowiedzialne za finanse,
- księgowe które przygotowują sprawozdania finansowe,
- podmioty udzielające sobie pożyczek,
- instytucje finansowe – udzielające kredytów lub pożyczek,
- właściciele firm aranżujący finansowanie działalności firm.

Szkolenie poprowadzą:
Andrzej Przybylski, Lexcalibur
Marek Szpręga, HLB M2

Program od 10:00 do 16:00
1. Geneza zmian przepisów podatkowych:

  • mechanizm nadmiernego zadłużania zewnętrznego z perspektywy przepisów UE (dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 i jej nowelizacja dyrektywą Rady (UE) 2017/952,
  • krajowych (ustawa o PDOP – Dz.U.1998.931; ustawa o CIT art. 16 ust. 1. pkt. 60 i 61 oraz ust 6 i 7.).
2. Intencje legislatorów wyrażone w ocenie skutków regulacji [OSR]:
  • Impact Assessment poprzedzający uchwalenie dyrektywy,
  • OSR do projektu zmian ustawy o PDOP (nr w wykazie prac legislacyjnych: UA31, UD 292 i 284).
3. Kogo dotyczą zmiany podatkowe (charakterystyka adresatów na podstawie kryteriów które muszą spełnić, aby ograniczenie miało zastosowanie). 4. Na czym polega istota ograniczenia:
  • analiza opisu słownego warunków ograniczających,
  • wyrażenie zmian przy pomocy formuły kalkulacyjnej,
  • związek formuły z pojęciem EBITDA.
5. Egzemplifikacja skutków zmian prawnych na przykładach (analiza porównawcza sytuacji sprzed i po nowelizacji, przykłady wykorzystują autentyczne dane księgowe).
6. Ćwiczenie praktyczne z zastosowania formuły obliczeniowej limitu odsetek z wykorzystaniem arkusza xls przygotowanego do tego celu i danych imitujących sytuację rzeczywistą.
7. Podsumowanie:
  • Praktyczne wnioski końcowe dot. zbierania argumentacji na obronę stanowiska uzasadniającego skalę finansowania zewnętrznego (aspekt faz rozwojowych przedsiębiorstwa).
  • Gromadzenie danych na wypadek kontroli (pytania pomocnicze).

Andrzej Przybylski

Ma bogate ponad 20 letnie doświadczenie doradczo-szkoleniowe, wynikające z dużej liczby projektów zrealizowanych na rzecz instytucji zarówno publicznych jak i prywatnych. Związany zawodowo z firmą Lexcalibur sp. z o.o., specjalizującą się w wykonywaniu zaawansowanych metodycznie analiz ekonomiczno-społecznych, dotyczących projektowanych interwencji publicznych. Są one wykorzystywane w procesie legislacyjnym przez administrację rządową lub unijną - przykładowo przeprowadził analizę ewaluacyjna typu REFIT obejmująca krajowe przepisy rynku pracy na zlecenie Komisji Europejskiej - jako podwykonawca firmy Ramboll, Hannemanns Allé 53, DK-2300 Copenhagen – był odpowiedzialny za polski komponent w projekcie [EU REFIT study to support evaluation of Directive 91/533/EEC - https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_pl ]
W roku 2017 współprowadził zajęcia w programie szkoleniowym pn. Akademia Inwestycji Szerokopasmowych na zlecenie Ministra Cyfryzacji - https://akademiaszerokopasmowa.pl/ .
W latach 2012-16 organizował i przeprowadzał autorskie szkolenia z zakresu metodyki wykonywania testów regulacyjnych i ocen skutków regulacji ex ante dla kadr Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Finansów oraz na zlecenie KPRM prowadził szkolenia z zakresu stosowania narzędzi analitycznych http://www.isword.pl/.
W ramach współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej prowadził na zamówienie podmiotów sektora finansów publicznych m.in. zajęcia z zakresu identyfikacji i pomiaru obciążeń regulacyjnych.
W latach 2011-14 prowadził na kursie magisterskim zajęcia pn. „Praktyczne aspekty teorii regulacji”, w ramach modułu dziennych studiów pn. Ekonomika Sektora Publicznego, realizowanego przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego.
- Posiada tytuł mgr ekonomii uzyskany na Akademii Ekonomicznej w Katowicach - kierunek: Handel Zagraniczny (1985)
- Uzyskał tytuł M.B.A. z Carlson School Of Management na University Of Minnesota,Twin Cities, Minnesota, U.S.A. (1997)
- Brał udział w warsztacie pn. "Workshop on GDP- linked government bonds", styczeń 2018 w Brukseli organizowanym przez ECFIN i OECD na zaproszenie Komisji Europejskiej, https://ec.europa.eu/info/events/economy-finance/workshop-gdp-linked-government-bonds-2018_en
- Posiada certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu metodyki EU D.E.A.R - Edukacja Globalna i Budowanie Świadomości - lipiec, 2015 - uzyskany w ramach międzynarodowego programu KE pn. L.A.D.D.E.R: Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness - http://www.ladder-project.eu/
- Posiada certyfikat ukończenia szkolenia GRI (GRI Certified Training Program, Amsterdam, kwiecień 2014 - https://www.globalreporting.org/standards
- Posiada dyplom ukończenia kursu specjalistycznego Comprehensive Health Impact Assessment na Cardiff University (wrzesień 2011) – poświęconego metodyce kwantyfikacji kosztów i korzyści w obszarze zdrowia publicznego
- Ukończył kurs z metodyki CAF 2006 zorganizowany przez EIPA, Maastricht, luty 2011
- Posiada rozległą znajomość metodyki AKK (w tym Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) oraz znajomość przepisów prawa krajowego i UE, regulujących przygotowanie dokumentów kategorii studiów wykonalności, obejmujących wszystkie rodzaje analiz oddziaływania na otoczenie w skali mikro i makro.

Marek Szpręga

Absolwent ekonomii oraz podyplomowych studiów z zakresu wycen przedsiębiorstw i rachunkowości finansowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorant w Instytucie Zarządzania Wartością SGH. Doświadczenie zdobywał jako asystent w dziale audytu w HLB M2 Audyt, a następnie jako analityk i menedżer odpowiedzialny za usługi z zakresu corporate finance. Zdobywca 2 miejsca w prestiżowej Global Investment Banking Valuation Olympiad w Londynie. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu wycen przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce.
Wybrane doświadczenia: badanie sprawozdań finansowych: Krynicki Recykling S.A., fundusze zarządzane przez Copernicus Capital TFI S.A., Venture Inc S.A.; badanie poprawności wycen: fundusze zarządzane przez Copernicus Capital TFI S.A., Baumal Group S.A., Agros-Nova Sp. z o.o.; projekty corporate finance: Dom Inwestycyjny Investors / Vestor Dom Maklerski S.A., New Frontier Group, Baltis Investment, Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. i spółki grupy, Ruch S.A., Porta KMI Poland Sp. z o.o. SKA, Ponar Wadowice S.A., ZPC Mieszko S.A, Energia dla Firm S.A., MCI Management S.A., Organic Farma Zdrowia S.A.