warsztaty

20
czerwca
2018

DOKUMENTACJA MEDYCZNA, ZASADY PRAWA KRAJOWEGO, WYMOGI RODO

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Szkolenie jest adresowane do Kadr podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Cenne treści odnajdą w nim pracownicy medyczni: lekarze, pielęgniarki i pozostały personel. Szkolenie jest szczególnie wartościowe dla osób zarządzających i pracowników działów statystyki i jakości podmiotów.

Wykładowcą jest Agnieszka Sieńko, radca prawny, asystent w Katedrze Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Trenerka jest ceniona za przystępny język, szerokie udokumentowanie wystąpień doświadczeniami z własnej praktyki zawodowej. Nade wszystko jednak szkolenia przebiegają w atmosferze dyskusji, wspólnego rozwiązywania konkretnych problemów Uczestników.

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do 16.00

Program:

 • Podstawy prawne dokumentowania działań medycznych;
 • Znaczenie dokumentacji medycznej dla bezpieczeństwa członków zespołów terapeutycznych;
 • Pojęcie „dokumentacja medyczna”:
  1. ujęcie formalne;
  2. zawartość merytoryczna;
  3. znaczenie formalne definicji;
 • Dokument medyczny:
  1. rodzaje,
  2. zakres informacji,
  3. forma, nośnik,
  4. istniejący stan prawny a bezpieczeństwo prawne medyka (lekarza, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, itd) lub podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
 • Dokumentacja medyczna śladem pacjenta w szpitalu, ambulatorium:
  1. etapy hospitalizacji lub terapii ambulatoryjnej;
  2. tzw. przebiegi szpitalne – treść i częstotliwość wpisów;
  3. ordynacja w trakcie hospitalizacji;
  4. zalecenia dla pacjenta w ambulatorium;
  5. dokumentacja zewnętrzna – karty informacyjne (treść), ordynacje lekowe i zalecenia dla pacjenta, skierowania,
  6. realizacja zleceń lekarskich
  7. odmowa lub zaniechanie wykonania zlecenia lekarskiego;
 • Dokumentacja zgody na działanie medyczne;
 • Okołooperacyjna karta kontrolna;
 • Oświadczenia pacjenta w dokumentacji medycznej – wymóg rozporządzenia a wymogi ustawy;
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna;
 • Autoryzacja wpisów w dokumentacji medycznej;
 • Nadzór i przechowywanie dokumentacji medycznej;
 • RODO:
  1. Obowiązki Podmiotu Wykonującego działalność Leczniczą jako administratora danych w kontekście RODO;
  2. kompetencje, wymagania kwalifikacyjne i tryb powołania ABI/ IOD wg ustawy o ochronie danych osobowych/ RODO;
  3. DPIA – ocena ryzyk przetwarzania danych - procedury w świetle RODO;
  4. Upoważnienia do przetwarzania danych – potyrzebne czy nie?
  5. Zgoda na przetwarzanie danych przez podmiot leczniczy – potrzebna czy nie?
  6. „prawo do bycia zapomnianym” a dokumentacja medyczna.
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej – podmioty upoważnione do dostępu do dokumentacji i podmioty upoważnione do udostępniania dokumentacji medycznej, treść upoważnień, tryb i termin udostępniania, wysokość i rodzaje opłat;
 • Dokumentacja medyczna jako dowód w postępowaniach sądowych i przed komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Agnieszka Sieńko

Radca prawny Agnieszka Sieńko wykonuje zawód radcy prawnego od 1 stycznia 2006 r. Zawodowo z ochroną zdrowia jest związana jednak od roku 2000. Od początku swej pracy zawodowej specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie ochrony zdrowia. W ramach prowadzonej kancelarii prowadzi obsługę prawną podmiotów wykonujących działalność leczniczą, oraz zajmuje się prowadzeniem spraw osób fizycznych. Jest także, co wymaga szczególnego podkreślenia, pracownikiem naukowo – dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zatrudnionym na stanowisku asystenta. Przygotowuje obecnie materiały do pracy doktorskiej na temat odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych. Radca prawny Agnieszka Sieńko jest autorem znaczącej liczby publikacji popularnych i naukowych w zakresie prawa ochrony zdrowia oraz doświadczonym szkoleniowcem w zakresie prawa ochrony zdrowia.