forum

26
maja
2021

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE SĄDOWYM

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych w szczególny sposób wpływają na organizację systemu ochrony danych osobowych w sądach i organach ochrony prawnej, ale także licznych podmiotów, które działają w obrębie sektora sądowego – kuratorów, biegłych, mediatorów, tłumaczy przysięgłych. Coraz więcej problemów dotyczy sfery cyberbezpieczeństwa - sądy, sędziowie i pracownicy sądów nie są wolni od cyberataków. Przeciwnie – w ostatnim okresie obserwujemy wzrost ich liczby. System ochrony danych osobowych w sądach charakteryzuje się dużą zawiłością w obszarze nadzoru – konieczne jest ustalenie, który organ, w jakich przypadkach sprawuje nadzór, jak rozgraniczyć kompetencje Prezesa UODO i prezesów właściwych sądów. W sądach także mamy do czynienia z naruszeniami ochrony danych osobowych – konieczne jest zatem ustalić, jak na nie reagować, a wcześnie, jak im zapobiegać.
O tych wszystkich problemach będziemy mówić podczas naszego forum.

Adresaci: inspektorzy ochrony danych wyznaczeni w sądach, pracownicy administracji sądowej odpowiadający za organizację i bezpieczeństwo, pracownicy sekretariatów sądów, kuratorzy, mediatorzy, biegli, oraz osoby, które działając na rzecz biegłych i mediatorów, odpowiadają za bezpieczeństwo i organizację ochrony danych osobowych

Opracowanie programu i prowadzenie obrad: dr Marlena Sakowska-Baryła

Część I
09:30 Aktualne cyberataki na sędziów, prokuratorów oraz pracowników sądów i prokuratur:
 • Wycieki danych osobowych i ich skutki.
 • Groźby karalne.
 • Kradzieże tożsamości.
 • Infekowanie złośliwym programowaniem.
dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska
(Adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego UKSW, prokurator)
11:00 Przerwa
Część II
11:15 "Spór" o nadzór nad przetwarzaniem danych w sądach i podległych ich pomiotach:
 • Czy Prezes UODO jest organem właściwym do rozstrzygania spraw (skarg) kierowanych bezpośrednio na podstawie RODO i uodo, których zakres obejmować będzie wszystkie kwestie, które skutecznie nie mogą być objęte skargą w trybach ustawowo określonych jako odrębne i/lub okaże się, że nie mogą być materialnie objęte zakresem wyłączenia u.o.d.o.z.z.p.?
 • Czy wcześniejsze rozstrzygnięcie kwestii związanych z ochroną danych w ramach „właściwych" skarg lub zażaleń będzie wyłączało kompetencje Prezesa UODO?
 • Kto i kiedy powinien monitorować i sygnalizować brak właściwości Prezesa UODO z uwagi na istnienie przedmiotowego i/lub podmiotowego wyłączenia, jak i z uwagi na tożsamości przedmiotu kontroli krajowego organu ochrony z przedmiotem skargi lub zażalenia złożonych w trybach przewidzianych do przeciwdziałania skutkom realizacji czynności podejmowanych przez sądy i podległe im podmioty?
dr Krzysztof Wygoda
(praktyk, Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego)
12:45 Przerwa
Część III
13:00 Naruszenie ochrony danych osobowych w sądzie w praktyce:
 • Przykłady incydentów i naruszeń związanych z bezpieczeństwem ochrony danych.
 • Ocena incydentu pod kątem wystąpienia naruszenia oraz jego zgłoszenie do organu nadzorczego.
 • Jak ocenić ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych?
 • Kiedy występuje wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych?
 • W jakiej formie informowana jest osoba, której dane dotyczą – aspekty praktyczne.
 • Najczęstsze naruszenia w sądach – przykłady z praktyki.
dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny
mec. Magdalena Czaplińska, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych
14:30 Pytania, podsumowanie
15:00 Zakończenie Forum

Magdalena Czaplińska

Radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się wdrożeniami i audytami systemu ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Współpracuje z IOD wyznaczonymi m.in. w placówkach medycznych. Prowadzi szkolenia i warsztaty. Autorka publikacji w „ABI Expert” - magazynie poświęconym ochronie danych i informacji oraz w Magazyn ODO, współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych”, „Samorządowe centra usług wspólnych”, „Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu” oraz publikacji „Dane osobowe w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej”.

Agnieszka Gryszczyńska

Doktor habilitowany nauk prawnych, inżynier informatyk. Prokurator. Od 2011 roku jest adiunktem w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 r. jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu cyberprzestępczości. Członek Rady do Spraw Cyfryzacji.
Prelegentka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji, rejestrom publicznym, ochronie danych osobowych, tajemnicom prawnie chronionym oraz cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwu.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/

Krzysztof Wygoda

Specjalista, posiadający ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji i dostępu do informacji publicznej zajmujący się kompleksowym doradztwem i obsługą prawną administratorów danych osobowych w sferze publicznej i prywatnej. Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wspólnik w Leximum Jabłoński i Wspólnicy sp. z o.o. sp. k. Prelegent i panelista kilkudziesięciu konferencji i kongresów. Autor i współautor ponad 100 publikacji, w tym kilkudziesięciu monografii i artykułów poświęconych problematyce ochrony danych osobowych i dostępu do informacji a także współautor komentarza do rozporządzenia ogólnego o ochronie danych oraz do ustawy o dostępie do informacji publicznej.