forum

26
maja
2021

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE SĄDOWYM

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych w szczególny sposób wpływają na organizację systemu ochrony danych osobowych w sądach i organach ochrony prawnej, ale także licznych podmiotów, które działają w obrębie sektora sądowego – kuratorów, biegłych, mediatorów, tłumaczy przysięgłych. Coraz więcej problemów dotyczy sfery cyberbezpieczeństwa - sądy, sędziowie i pracownicy sądów nie są wolni od cyberataków. Przeciwnie – w ostatnim okresie obserwujemy wzrost ich liczby. System ochrony danych osobowych w sądach charakteryzuje się dużą zawiłością w obszarze nadzoru – konieczne jest ustalenie, który organ, w jakich przypadkach sprawuje nadzór, jak rozgraniczyć kompetencje Prezesa UODO i prezesów właściwych sądów. W sądach także mamy do czynienia z naruszeniami ochrony danych osobowych – konieczne jest zatem ustalić, jak na nie reagować, a wcześnie, jak im zapobiegać.
O tych wszystkich problemach będziemy mówić podczas naszego forum.

Adresaci: inspektorzy ochrony danych wyznaczeni w sądach, pracownicy administracji sądowej odpowiadający za organizację i bezpieczeństwo, pracownicy sekretariatów sądów, kuratorzy, mediatorzy, biegli, oraz osoby, które działając na rzecz biegłych i mediatorów, odpowiadają za bezpieczeństwo i organizację ochrony danych osobowych

Opracowanie programu i prowadzenie obrad: dr Marlena Sakowska-Baryła

Część I
09:30 Aktualne cyberataki na sędziów, prokuratorów oraz pracowników sądów i prokuratur:
 • Wycieki danych osobowych i ich skutki.
 • Groźby karalne.
 • Kradzieże tożsamości.
 • Infekowanie złośliwym programowaniem.
dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska
(Adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego UKSW, prokurator)
11:00 Przerwa
Część II
11:15 "Spór" o nadzór nad przetwarzaniem danych w sądach i podległych ich pomiotach:
 • Czy Prezes UODO jest organem właściwym do rozstrzygania spraw (skarg) kierowanych bezpośrednio na podstawie RODO i uodo, których zakres obejmować będzie wszystkie kwestie, które skutecznie nie mogą być objęte skargą w trybach ustawowo określonych jako odrębne i/lub okaże się, że nie mogą być materialnie objęte zakresem wyłączenia u.o.d.o.z.z.p.?
 • Czy wcześniejsze rozstrzygnięcie kwestii związanych z ochroną danych w ramach „właściwych" skarg lub zażaleń będzie wyłączało kompetencje Prezesa UODO?
 • Kto i kiedy powinien monitorować i sygnalizować brak właściwości Prezesa UODO z uwagi na istnienie przedmiotowego i/lub podmiotowego wyłączenia, jak i z uwagi na tożsamości przedmiotu kontroli krajowego organu ochrony z przedmiotem skargi lub zażalenia złożonych w trybach przewidzianych do przeciwdziałania skutkom realizacji czynności podejmowanych przez sądy i podległe im podmioty?
dr Krzysztof Wygoda
(praktyk, Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego)
12:45 Przerwa
Część III
13:00 Naruszenie ochrony danych osobowych w sądzie w praktyce:
 • Przykłady incydentów i naruszeń związanych z bezpieczeństwem ochrony danych.
 • Ocena incydentu pod kątem wystąpienia naruszenia oraz jego zgłoszenie do organu nadzorczego.
 • Jak ocenić ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych?
 • Kiedy występuje wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych?
 • W jakiej formie informowana jest osoba, której dane dotyczą – aspekty praktyczne.
 • Najczęstsze naruszenia w sądach – przykłady z praktyki.
dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny
mec. Magdalena Czaplińska, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych
14:30 Pytania, podsumowanie
15:00 Zakończenie Forum

Magdalena Czaplińska

Partner w SBC Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., od 2008r. wykonuje zawód radcy prawnego, w ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych, uczestnik konferencji naukowych oraz branżowych seminariów poświęconych problematyce IT oraz zagadnieniom prawa samorządowego.

Agnieszka Gryszczyńska

Doktor habilitowany nauk prawnych, inżynier informatyk. Prokurator. Od 2011 roku jest adiunktem w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 r. jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu cyberprzestępczości. Członek Rady do Spraw Cyfryzacji.
Prelegentka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji, rejestrom publicznym, ochronie danych osobowych, tajemnicom prawnie chronionym oraz cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwu.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezesem SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Polskiej Akademii Nauk, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W ponad 500 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/

Krzysztof Wygoda

Doktor prawa, praktyk, pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu książek w tym m.in. „Konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych”, „Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych” oraz „Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz”; doświadczony trener i konsultant specjalizujący się w tematyce ochrony danych osobowych; wykładowca i prelegent na wielu konferencjach związanych z ochroną danych osobowych; bardzo wysoko oceniany na dotychczasowych szkoleniach, doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających ustawie o ochronie danych osobowych.