forum

9
lutego
2021

INFORMACJE I DANE OSOBOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Realizacja obowiązków z zakresu szeroko zakrojonej ochrony środowiska wymaga gromadzenia bardzo dużej ilości różnego rodzaju informacji, w tym danych osobowych. Ponieważ sprawy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, przydzielania dotacji, dofinansowań, rozdzielania funduszy, cieszą się dużym zainteresowaniem powracającą kwestią pozostaje odpowiednie zapewnienie ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, realizacja dostępu do informacji publicznej, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, transparentność wypłacanych środków i wykonywanych zadań. Podczas forum omówimy te zagadnienia, które pospadają szczególnie ważne i aktualne dla osób odpowiadających za zapewnienie odpowiedniego administrowania wszystkimi tak określonymi informacjami. Jest to niełatwe zwłaszcza ze względu na to, że zakres gromadzonych danych osobowych i różnego rodzaju informacji jest ogromny, wielokrotnie konieczne jest zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji pomiędzy rożnymi podmiotami, a także jednoczesne respektowanie zasad RODO i przepisów gwarantujących dostęp do informacji.

Forum skierowane jest do inspektorów ochrony danych osobowych zatrudnionych w gminach, powiatach, województwach, wojewódzkich funduszach ochrony środowiska, inspektoratach i jednostkach organizacyjnych sektora ochrony środowiska, odpadów, oczyszczalniach ścieków, sortowniach, spalarniach, a także innych osób, którym w tego rodzaju jednostkach powierzono sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, a także personelu podmiotów, które uczestniczą w realizacji programów dotacyjnych z zakresu ochrony środowiska.

Koordynacja merytoryczna, prowadzenie obrad: dr Marlena Sakowska-Baryła

Partnerem forum jest Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych

9 lutego 2021 r.
09:00 Podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji w trybie udip i dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie:
 • podobieństwa i różnice w zakresu podmiotowego wnioskodawców,
 • podobieństwa i różnice w zakresie uprawnień obejmujących wybór formy udzielenia odpowiedzi na wnioski,
 • wpływ odpłatności na postępowanie wnioskowe.
dr Krzysztof Wygoda
(Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)
09:50 Wycinka drzew – problemy ochrony danych osobowych:
 • podstawy przetwarzania danych osobowych w związku z wycinką drzew,
 • zakres zbieranych danych osobowych, realizacja praw osób, których dane dotyczą,
 • komu, jak i na jakiej podstawie udostępnia się dane osobowe przetwarzane w związku z wycinką drzew.
dr Marlena Sakowska-Baryła
(radca prawny)
10:40 Przerwa
10:50 Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi:
 • prawne aspekty kontroli PUODO, zakres kontroli i przebieg czynności kontrolnych,
 • sposób pozyskiwania danych osobowych, zbieranie i udostępnianie danych osobowych,
 • realizacja obowiązku informacyjnego,
 • realizacja praw osób, których dane są przetwarzane,
 • kontrola przez gminę gospodarki odpadami.
Agnieszka Kozłowska
(dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych, Urząd Miasta Łodzi)
11:40 Ochrona danych w prowadzeniu rejestru BDO:
 • czym jest BDO (rejestr podmiotów wprowadza, kto prowadzi rejestr),
 • kto jest objęty obowiązkiem wpisu do BDO i jakie dane są w nim umieszczone,
 • czy obowiązek zgłoszenia podmiotu do BDO wpływa na system ochrony danych.
mec. Paweł Bociąga
(radca prawny)
12:30 Przerwa
12:40 Powierzenia przetwarzania danych w ochronie środowiska:
 • przegląd statusów podmiotowych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku partnerstw w projektach z zakresu ochrony środowiska,
 • fundusze unijne a powierzenia przetwarzania,
 • jak konstruować umowy powierzenia, żeby nie mieć problemów z ich realizacją i wykazywaniem rozliczalności na gruncie RODO.
mec. Magdalena Czaplińska
(radca prawny)
13:30 „Czyste powietrze” - wyzwania w przetwarzaniu danych osobowych w kontekście licznych programów dotacyjnych na ochronę środowiska:
 • jak wiele danych musi wyjawić Kowalski aby wymienić piec - czy szeroki zakres zbieranych danych zawsze ma uzasadnienie?
 • skomplikowane przepływy strumieni danych - kto jest administratorem, a kto podmiotem przetwarzającym i jakim instytucjom udostępniane są dane beneficjentów dotacji?
 • ochrona środowiska, czy ochrona danych – czy można pogodzić obie potrzeby?
Dominika Jeżewska-Zajdel
(WFOŚiGW w Łodzi)
14:20 Podsumowanie, pytania.
14:45 Zakończenie.

Paweł Bociąga

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, współpracuje z kancelarią Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarią Radców Prawnych Sp. p. oraz pełni funkcję inspektora ochrony danych, głównie w podmiotach publicznych. Autor publikacji o tematyce danych osobowych w „ABI Ekspert”.
Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej, współpracował m.in. z Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o.
Ponadto posiada kilkunastoletnie doświadczenie w sektorze administracji samorządowej, w zakresie prawa administracyjnego materialnego, w tym przede wszystkim prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz gospodarki nieruchomościami, obecnie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (w latach 2016-2019 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego).

Magdalena Czaplińska

Radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się wdrożeniami i audytami systemu ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Współpracuje z IOD wyznaczonymi m.in. w placówkach medycznych. Prowadzi szkolenia i warsztaty. Autorka publikacji w „ABI Expert” - magazynie poświęconym ochronie danych i informacji oraz w Magazyn ODO, współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych”, „Samorządowe centra usług wspólnych”, „Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu” oraz publikacji „Dane osobowe w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej”.

Dominika Jeżewska-Zajdel

Ekonomistka, specjalista ochrony środowiska, absolwentka podyplomowych studiów ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od wielu lat praktykujący Inspektor Ochrony Danych. Związana zawodowo z WFOŚiGW w Łodzi.

Agnieszka Kozłowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, prawnik. Pracownik samorządowy z ponad 20-letnim doświadczeniem na kierowniczych stanowiskach. Kierownik, a następnie zastępca dyrektora komórki do spraw obywatelskich, ekspert w zakresie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej. Obecnie inspektor ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi, a także dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych, który wykorzystuje zdobytą wiedzę praktyczną o sektorze publicznym do oceny założeń, sposobu ich realizacji i skuteczność rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych, a także wspiera, wraz ze swoim zespołem, administratora danych w wypełnianiu obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/

Krzysztof Wygoda

Specjalista, posiadający ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji i dostępu do informacji publicznej zajmujący się kompleksowym doradztwem i obsługą prawną administratorów danych osobowych w sferze publicznej i prywatnej. Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wspólnik w Leximum Jabłoński i Wspólnicy sp. z o.o. sp. k. Prelegent i panelista kilkudziesięciu konferencji i kongresów. Autor i współautor ponad 100 publikacji, w tym kilkudziesięciu monografii i artykułów poświęconych problematyce ochrony danych osobowych i dostępu do informacji a także współautor komentarza do rozporządzenia ogólnego o ochronie danych oraz do ustawy o dostępie do informacji publicznej.