szkolenie on-line

21
kwietnia
2021

PRZEDSIĘBIORCA TRAKTOWANY JAK KONSUMENT – najnowsze zmiany prawne i ich wpływ na relacje kontraktowe

koordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł korzystać - pod pewnymi warunkami - z rozszerzonej ochrony przyznanej dotychczas wyłącznie konsumentom. W szczególności, będzie mógł w określonych przypadkach powoływać się na przepisy o klauzulach niedozwolonych (tzw. klauzulach abuzywnych) oraz korzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Warto sobie zatem zadać pytanie w jaki sposób zmiany te wpłyną na dotychczasową działalność podmiotów profesjonalnych na rynku, w szczególności przedsiębiorców z branży e-commerce oraz oferujących rozwiązania IT, w tym licencje na oprogramowania komputerowe, skierowane zwłaszcza do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególnie istotna jest również kwestia jak skutecznie wdrożyć nowe przepisy w obrębie swojej działalności, w tym czy i w jaki sposób zmienić stosowane do tej pory wzorce umów i regulaminów, a także praktyki sprzedażowe.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej, ilustrowanej przykładami wiedzy umożliwiającej uwzględnienie nowych wymogów prawnych w działalności biznesowej przedsiębiorców.

Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności do osób odpowiedzialnych za procesy przygotowania i negocjowania umów B2B oraz regulaminów, w tym do wewnętrznych prawników firm, a także do osób odpowiadających za sprzedaż.

Szkolenie poprowadzą mec.Damian Łapka i mec. Bartosz Jussak

Czas trwania szkolenia od 9.30 do ok. 14.30

Program:
1. Rodzaje relacji kontraktowych

 • Umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami (B2C)
 • Umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B)
 • Nowa kategoria – umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorcami a osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, gdy umowa nie ma dla nich charakteru zawodowego (umowy z „przedsiębiorcami-konsumentami”, „B2CB”?)
2. Jak zweryfikować, czy kontrahent należy do nowej kategorii podmiotów?
 • Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej
 • Brak „zawodowego charakteru” umowy zawieranej przez jednoosobowego przedsiębiorcę
 • Znaczenie treści wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • Czy mikroprzedsiębiorca, który prowadzi samodzielnie swoją księgowość i nabywa oprogramowanie księgowe może zostać uznany za „przedsiębiorcę-konsumenta”?
 • Przykładowe mechanizmy pomagające ustalić status kontrahenta w ramach konkretnej umowy
3. Konsekwencje uznania, że kontrahent jest „przedsiębiorcą-konsumentem”
 • Ograniczony katalog uprawnień konsumenckich dla „przedsiębiorców-konsumentów”
 • Zakaz stosowania klauzul niedozwolonych
 • Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zyskuje kompetencje w zakresie ochrony „przedsiębiorców-konsumentów”?
4. Zakaz stosowania klauzul niedozwolonych
 • Czy są wzorce umowne? (m.in. regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, ogólne warunki umów, wzory umów)
 • Czym są klauzule niedozwolone?
 • Przykładowy katalog najważniejszych klauzul niedozwolonych
 • Skutki stosowania klauzul niedozwolonych
 • Klauzule niedozwolone a treść stosowanych umów i innych dokumentów
 • Czy wciąż możliwe będzie ograniczenie odpowiedzialności względem „przedsiębiorcy-konsumenta” za szkody?
 • Czy wciąż, względem „przedsiębiorców-konsumentów”, możliwe będzie „automatyczne” przedłużanie umów na kolejne okresy?
5. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
 • Charakter odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
 • Uprawnienia przysługujące kupującemu (zamawiającemu) z tytułu rękojmi za wady
 • Rękojmia a gwarancja – różnice i zależności
 • Uprawnienia wynikające z rękojmi przysługujące „przedsiębiorcom-konsumentom”
 • Czy wciąż można ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady?
 • Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady a treść stosowanych umów i innych dokumentów
 • Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady a procedury reklamacyjne
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Czym jest umowa zawarta na odległość?
 • Czym jest umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa?
 • Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy (termin, skutki, koszty)
 • Wyjątki od możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, w tym wykonanie w pełni usługi za wyraźną zgodą konsumenta, dostarczanie programu komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym
 • Prawo odstąpienia od umowy a treść stosowanych umów i innych dokumentów
 • Obowiązki przedsiębiorcy w związku z prawem odstąpienia od umowy
 • Jakie obowiązki informacyjne należy spełnić w związku z zawarciem umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa?
7. Podsumowanie rekomendowanych działań do podjęcia w związku z nową kategorią kontrahentów

Bartosz Jussak

Radca prawny w kancelarii Barta & Kaliński sp. j. Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem prawa Internetu, prawie ochrony danych osobowych oraz w zagadnieniach związanych z ochroną dóbr osobistych. Zajmuje się projektami związanymi z prawami na dobrach niematerialnych, w ramach których sporządza umowy z zakresu IT, regulaminy usług świadczonych drogą elektroniczną, opinie prawne dotyczące modeli biznesowych, doradza w zakresie cyberbezpieczeństwa. Posiada również doświadczenie w kompleksowym wdrażaniu wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz bieżącym doradztwie w zakresie ochrony danych osobowych.

Damian Łapka

Radca prawny (od 2018 r.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez The Catholic University of America – Columbus School of Law oraz Uniwersytet Jagielloński. Na co dzień zaangażowany w praktykę kancelarii Barta & Kaliński w zakresie własności intelektualnej (IP), w szczególności projektów IT oraz ochrony informacji i danych osobowych. Prelegent na konferencjach i szkoleniach związanych z ochroną własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz z prawnymi aspektami umów IT.