szkolenie on-line

10
marca
2021

PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWEJ

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Celem szkolenia jest systemowe przedstawienia problematyki prawa autorskiego w działalności projektowej, biorąc pod uwagę przede wszystkim kontekst ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawa budowlanego. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi uwarunkowaniami praw autorskich w działalności projektowej, w szczególności w kontekście zawieranych umów o prace projektowe (ich postanowień w tym zakresie), z uwzględnieniem orzecznictwa oraz głównych ryzyk, związanych z naruszaniem cudzych praw autorskich (odpowiedzialności prawnej z tego tytułu).

Szkolenie skierowane jest dla branży projektowej w budownictwie, czyli architektów i inżynierów budownictwa oraz projektantów.

Szkolenie poprowadzi: Rafał Golat - radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autor publikacji prasowych i książkowych z zakresu prawa, w tym prawa autorskiego, cywilnego i podatkowego.

Czas trwania szkolenia od 9:00 do ok. 15:00

Program:

 1. Aspekty przedmiotowe ochrony autorskiej:
  • Projekt a utwór,
  • Dokumentacja projektowa – egzemplarze projektu,
  • status obiektu w prawie autorskim,
  • prawo autorskie a Prawo budowlane,
  • prawo autorskie a Kodeks cywilny.
 2. Prawa autorskie:
  • prawa osobiste (zmiany, nadzory),
  • prawa majątkowe (pola eksploatacji),
  • prawa zależne (przeróbki, opracowania).
 3. Ograniczenia praw majątkowych:
  • dozwolony użytek projektów (wyłączenie w zakresie użytku osobistego, użytek dotyczący odbudowy i remontu),
  • wygasanie praw majątkowych).
 4. Aspekty podmiotowe ochrony:
  • projektant jako twórca,
  • współautorstwo projektu,
  • projektant jako pracownik,
  • dziedziczenie praw majątkowych,
  • projektant jako podwykonawca.
 5. Postanowienia umowne dotyczące praw do projektów:
  • postanowienia dotyczące praw osobistych,
  • wariant umowy przenoszącej prawa do projektu,
  • wariant licencyjny – rodzaje licencji,
  • znaczenie i zakres domniemań ustawowych (domniemanie z art. 61 ustawy),
  • postanowienia dotyczące praw zależnych,
  • aspekty czasowe –data nabycia praw.
 6. Inne wybrane zagadnienia, dotyczące umów na twórcze prace projektowe:
  • termin realizacji (opóźnienia),
  • przyjęcie utworu (projektu) – wadliwe („usterkowe”) wykonanie,
  • odstąpienie od umowy (istota i ograniczenia ustawowe),
  • szczególne uwarunkowania dotyczące wynagrodzeń (zasada odpłatności, ograniczenie ustawowe dotyczące zwrotu „zaliczki”),
  • uwarunkowania związane z formą i trybem zawarcia umowy (forma pisemna, forma dokumentowa, konkursy, przetargi – specyfika zamówień publicznych).
 7. Odpowiedzialność na naruszenie praw do projektu:
  • wady prawne projektu,
  • roszczenia z tytułu naruszenia praw osobistych,
  • roszczenia z tytułu naruszenia praw majątkowych (odszkodowania),
  • przedawniane się roszczeń.
 8. Zmiany ustawowe dotyczące kosztów uzyskania przychodów projektantów (nowelizacja ustawy PIT).
 9. Podsumowanie (dyskusja, pytania uzupełniające).

Rafał Golat

Radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym.