szkolenie on-line

18
marca
2021

KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH – NOWA USTAWA PZP

52 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Szkolenie ma na celu omówienie nowych, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r., zasad i form komunikowania się w postępowaniach realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznych formy takiej komunikacji.

W ramach szkolenia zostaną między innymi wskazane i szczegółowo omówione regulacje nowej ustawy dotyczące zasad i form komunikacji pomiędzy uczestnikami postępowań, w tym podobieństwa i różnice pomiędzy obecnymi regulacjami, a dotychczas obowiązującymi, jak również odnoszące się do przedmiotu szkolenia orzecznictwo Krajowej Izby odwoławczej (KIO), w tym to, które - pomimo zmiany ustawy - zachowało swoją aktualność.

Szkolenie ma przede wszystkim cel praktyczny – w jego trakcie zostaną sformułowane i przekazane uczestnikom rekomendacje dotyczące prawidłowej i bezpiecznej komunikacji w postępowaniu (na różnych jego etapach).

Szkolenie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób odpowiedzialnych za przygotowanie postępowania, przygotowanie i złożenie ofert oraz osób reprezentujących zarówno zamawiających, jak i podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach prowadzonych postępowań. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia może się okazać również przydatna prawnikom świadczących wsparcie lub konsultujących takie działania od strony prawnej.

Szkolenie prowadzi: dr Wojciech Kaliński i r.pr. Katarzyna Giordano, Barta&Kaliński kancelaria radców prawnych

Czas trwania szkolenia od 9.30 do ok. 15

Program

 1. Wstęp:
  • wykaz aktów prawnych (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia);
  • czym jest elektronizacja, z jakimi procesami została powiązana (co obejmuje);
  • główne założenia i cele elektronizacji (vide motyw 52-57 dyrektywy klasycznej).
 2. Zasady komunikacji w postępowaniu:
  • Komunikacja ustna;
  • Komunikacja pisemna;
  • Forma pisemna;
  • Forma elektroniczna;
  • Forma dokumentowa;
  • Postać elektroniczna;
 3. Omówienie najistotniejszych przepisów związanych z komunikacją:
  • art. 61 pzp (komunikacja między wykonawca a zamawiającym; definicja środków komunikacji elektronicznej; dopuszczenie komunikacji ustnej);
  • art. 63 pzp (pełna elektronizacja postępowania; różnice między trybem unijnym i trybem krajowym, czyli czym różni się forma elektroniczna od postaci elektronicznej; rodzaje podpisów);
  • art. 64 + 66 + 68 pzp (narzędzia wykorzystywane w elektronizacji, czyli rodzaje platform, cechy narzędzi);
  • art. 65 pzp (wyjątki od obowiązku elektronizacji, przykłady: próbka, model, ochrona informacji szczególnie wrażliwych; obowiązek informowania przez zamawiającego o odstępstwach);
  • art. 67 pzp (obowiązek informacyjny spoczywający na Zamawiającym nt. środków komunikacji elektronicznej);
  • art. 70 pzp i akty wykonawcze.
 4. Przegląd orzecznictwa KIO (nowa ustawa stare problemy):
  • błędy popełniane podczas podpisywania dokumentów składanych drogą elektroniczną;
  • podpisanie skanu oferty podpisem elektronicznym;
  • podwójne szyfrowanie ofert;
  • skutki braku zaszyfrowania oferty;
  • błędy popełniane podczas otwierania ofert elektronicznych (naruszanie zasady jawności);
  • awarie systemu (błędy narzędzi).
 5. Zagadnienia praktyczne:
  • w jakiej formie powinno być złożone pełnomocnictwo do złożenia oferty;
  • w jakiej formie powinno być złożone wadium;
  • w jakiej formie powinno być złożone zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
  • jak wygląda elektroniczne poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem;
  • zasady przygotowania i forma wniosku oraz oferty;
  • zasady wzywania i uzupełniania dokumentów przedmiotowych i podmiotowych
  • odrzucenie oferty i wykluczenie z postępowania.
 6. Zawarcie umowy; czy umowa może być zawarta w formie elektronicznej?

Katarzyna Giordano

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Kilkuletni praktyk w zakresie zamówień publicznych. Pracowała w jednostkach sektora finansów publicznych na rzecz zamawiających, w tym centralnego zamawiającego, przygotowując i przeprowadzając postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, między innymi z branży informatycznej. Zajmuje się kompleksową obsługą zarówno wykonawców, jak i zamawiających w zakresie zamówień publicznych, przygotowuje opnie i analizy prawne w tymże zakresie, sporządza środki zaskarżenia oraz inne pisma procesowe związane z przysługującymi środkami ochrony prawnej.

Wojciech Kaliński

Radca prawny (od 1998 r.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2002 r. doktor nauk prawnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, kierujący praktyką kancelarii w tej dziedzinie. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na etapie tworzenia i weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składania ofert w trybie zamówień publicznych, a także reprezentowania zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą (dawniej przed Zespołami Arbitrów), a także przed sądami okręgowymi.
Ponadto specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw rzeczowych (obrót nieruchomościami, problematyka odrębnej własności lokali), kontraktów gospodarczych (umowy dotyczące systemów informatycznych i outsourcingowych) i praw na dobrach niematerialnych (umowy licencyjne).
Autor wielu publikacji w prasie branżowej i naukowej. Stały wykładowca na licznych seminariach i szkoleniach z zakresu prawa cywilnego, prawa teleinformatycznego i zamówień publicznych.

Termin i Miejsce

Termin:
18 marca 2021
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 5 marca
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 6 marca

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 11 marca 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: