szkolenie on-line

17
marca
2021

PRAWO PRASOWE I AUTORSKIE DLA DZIENNIKARZY

koordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Szkolenie adresowane jest dla wszystkich osób, które zajmują się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywanie materiałów prasowych, do których zastosowanie znajdzie prawo prasowe, jak też prowadzących działalność publicystyczną lub osób, które w ramach obowiązków zawodowych pozostają w kontakcie z przedstawicielami prasy lub mediów (np. rzecznicy prasowi, przedstawiciele działów PR). Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy w zakresie dotyczącym styku prawa autorskiego, prasowego i dostępu do informacji publicznej.

Szkolenie prowadzi: adwokat Piotr Łada

Czas trwania szkolenia: od 9.30 do ok. 15:15

Program:

 1. Prawo prasowe:
  • udzielanie informacji prasie - zakres obowiązków, forma odpowiedzi, relacje pomiędzy prawem prasowym a dostępem do informacji publicznej;
  • dobra osobiste a wolność słowa - ochrona dóbr osobistych, pomówienie, zniesławienie,
  • sprostowanie -wymogi formalne (prawidłowa redakcja)/merytoryczne, podstawy żądania sprostowania, odmowa publikacji sprostowania;
  • autoryzacja - zakres zastosowania autoryzacji, terminy, obowiązkowa autoryzacja, odmowa autoryzacji i uprawnienia stron, praktyczne skutki nowelizacji prawa prasowego,
  • problematyka prawa autorskie w kontekście nowych technologii (e-prasa)
 2. Wizerunek:
  • pojęcie wizerunku, zakres ochrony, wymóg zgody, wykorzystanie wizerunku bez obowiązku uzyskania zgody (trzy wyjątki), roszczenia z tytułu naruszenia wizerunku, wizerunki w materiałach promocyjnych, pracowników, wizerunki na wydarzeniach (m.in. szkolenia, konferencje, imprezy masowe, imprezy publiczne), regulaminy wydarzeń a zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku,
 3. Dostęp do informacji publicznej:
  • wprowadzenie zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, organy obowiązane do udzielenia odpowiedzi;
  • podmioty uprawnione do uzyskania informacji publicznej - osoby fizyczne, osoby prawne, inne podmioty; informacja publiczna a uprawienia dziennikarzy – prawo prasowe a dostęp do informacji publicznej,
  • pojęcie informacji publicznej a wiadomości niebędące informacją publiczną zakres dostępu do informacji publicznej - wytyczne ustawowe, w tym aktualne orzecznictwo m.in. informacje o pracownikach urzędów; kwalifikacje, nabory; sprawy pracownicze; wynagrodzenie, nagrody; utwory a prawo autorskie; akta postępowań sądowych i administracyjnych; notatki służbowe; umowy cywilnoprawne; telefony, billingi; maile – korespondencja; opinie prawne i inne; problematyka „dysponowania” informacją publiczną;
  • podstawy żądania dostępu do informacji publicznej - brak obowiązku wskazania podstawy prawnej a informacja przetworzona; forma zapytań (telefony, maile, pytania ustne); problematyka identyfikacji osoby zwracającej się z zapytaniem;
  • przetwarzanie informacji publicznej - wykazanie interesu; czynności techniczne (analizy, wykazy, statystyki); opłaty;
  • udzielanie informacji publicznej – forma, terminy, odmowa (informacja a wydanie postanowienia), podstawy prawne odmowy, inne ustawy (m.in. tajemnice prawnie chronione, interes przedsiębiorcy); sposoby udzielania informacji (wyłożenie, BIP, odpowiedź ustna i pisemna); wniosek o ponowne rozpoznanie - skarga do sądu administracyjnego, powództwo do sądu powszechnego;
  • powtórne wykorzystanie informacji publicznej – zakres, zasady, opłaty, tryb, kolizja z innymi ustawami (np. prawo autorskie), polityka dostępu do informacji przetworzonej.
 4. Prawo autorskie:
  • wprowadzenie oraz podstawowe pojęcia - źródła prawa, zakres obowiązywania utwór (m.in. zdjęcia, prezentacje, teksty, logo, materiały promocyjne, ochrona pomysłów); twórca (utwory pracownicze, zlecenie, umowy o dzieło, dzieła osierocone), prosta informacja prasowa a współpraca z agencjami prasowymi, autorskie prawa majątkowe i osobiste (m.in. prawo do autorstwa, prawo do nienaruszalności formy i treści tekstu lub zdjęcia); pojęcie autorskich praw majątkowych i osobistych, okres ochrony autorskich praw majątkowych (wygaśnięcie), zasady obliczania terminów, nabycie autorskich praw majątkowych, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe i umowy licencyjne, pola eksploatacji, istota autorskich praw osobistych, podstawowe typy autorskich praw osobistych (m.in. autorstwo, integralność utworu, rzetelne wykorzystanie), zmiany w utworze a ochrona autorskich prawa osobistych (m.in. korekta), autorskie prawa osobiste a twórczość zależna,
  • wykorzystanie i przetwarzanie informacji: prosta informacja prasowa, rozpowszechnianie aktualnych artykułów, sprawozdania z wydarzeń, wyciągi ze sprawozdań i artykułów, przeglądy publikacji i materiałów prasowych, mowy i publiczne wystąpienia (cytaty), fotografia reporterska, tłumaczenia materiałów tekstowych a twórczość zależna, dozwolony użytek utworów chronionych a Internet, umowa o stworzenie materiałów prasowych (zdjęcie, notatka, artykuł, sprawozdanie), prawo cytatu;
  • podstawy prawne wykorzystania utworów: wykorzystanie utworów graficznych, słownych, muzycznych i innych; umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe;; istotne postanowienia umowne (m.in. wynagrodzenie, oświadczenia twórcy, kary umowne, procedura odbioru, pola eksploatacji),problematyka praw zależnych (m.in. tłumaczenia, opracowania), umowy licencyjne (pola eksploatacji, terytorium, licencja wyłączna i niewyłączna, wygaśnięcie licencji),

Piotr Łada

Jest adwokatem w zespole Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie własności intelektualnej i nowych technologii. Zajmuje się również zagadnieniami gamedev, IT oraz e-privacy.
Posiada ponad 11-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Wspiera klientów w projektach związanych z wdrażaniem nowych technologii czy rozwiązań IT.
Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w renomowanych kancelariach prawnych. Był również kierownikiem biura prawa autorskiego w jednej z organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ). Zajmował się doradztwem w zakresie IP/IT oraz ochrony danych osobowych.
Pracował dla podmiotów z różnych sektorów, m.in. spółek z branży IT, e-commerce, gamedev, operatorów programów lojalnościowych i motywacyjnych (gamifikacja) oraz podmiotów prawa publicznego. Posiada szerokie doświadczenie przy realizacji projektów dotyczących zapewnienia zgodności z przepisami prawa ochrony danych osobowych i e-privacy, w tym w zakresie audytów przedwdrożeniowych, wdrożeń rozwiązań związanych z ochroną danych osobowych, ocen skutków dla ochrony danych (DPIA), opracowywania dokumentacji i bieżącego doradztwa. Realizował projekty IT obejmujące wdrożenie i rozwój oprogramowania, usług typu cloud computing (m.in. w modelach SaaS, IaaS), związane z produkcją, wydawnictwem i dystrybucją gier komputerowych/aplikacji mobilnych, a także przeprowadzał audyty zgodności (IP/RODO).
Przeprowadził ponad 100 szkoleń z tematyki prawa autorskiego, oprogramowania, e-privacy i danych osobowych dla spółek z sektora IT, gamedev oraz podmiotów prawa publicznego.