szkolenie on-line

17
marca
2021

PRAWO PRASOWE I AUTORSKIE DLA DZIENNIKARZY

51 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Szkolenie adresowane jest dla wszystkich osób, które zajmują się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywanie materiałów prasowych, do których zastosowanie znajdzie prawo prasowe, jak też prowadzących działalność publicystyczną lub osób, które w ramach obowiązków zawodowych pozostają w kontakcie z przedstawicielami prasy lub mediów (np. rzecznicy prasowi, przedstawiciele działów PR). Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy w zakresie dotyczącym styku prawa autorskiego, prasowego i dostępu do informacji publicznej.

Szkolenie prowadzi: adwokat Piotr Łada

Czas trwania szkolenia: od 9.00 do ok. 14.30

Program:

 1. Prawo prasowe:
  • udzielanie informacji prasie - zakres obowiązków, forma odpowiedzi, relacje pomiędzy prawem prasowym a dostępem do informacji publicznej;
  • dobra osobiste a wolność słowa - ochrona dóbr osobistych, pomówienie, zniesławienie,
  • sprostowanie -wymogi formalne (prawidłowa redakcja)/merytoryczne, podstawy żądania sprostowania, odmowa publikacji sprostowania;
  • autoryzacja - zakres zastosowania autoryzacji, terminy, obowiązkowa autoryzacja, odmowa autoryzacji i uprawnienia stron, praktyczne skutki nowelizacji prawa prasowego,
  • problematyka prawa autorskie w kontekście nowych technologii (e-prasa)
 2. Wizerunek:
  • pojęcie wizerunku, zakres ochrony, wymóg zgody, wykorzystanie wizerunku bez obowiązku uzyskania zgody (trzy wyjątki), roszczenia z tytułu naruszenia wizerunku, wizerunki w materiałach promocyjnych, pracowników, wizerunki na wydarzeniach (m.in. szkolenia, konferencje, imprezy masowe, imprezy publiczne), regulaminy wydarzeń a zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku,
 3. Dostęp do informacji publicznej:
  • wprowadzenie zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, organy obowiązane do udzielenia odpowiedzi;
  • podmioty uprawnione do uzyskania informacji publicznej - osoby fizyczne, osoby prawne, inne podmioty; informacja publiczna a uprawienia dziennikarzy – prawo prasowe a dostęp do informacji publicznej,
  • pojęcie informacji publicznej a wiadomości niebędące informacją publiczną zakres dostępu do informacji publicznej - wytyczne ustawowe, w tym aktualne orzecznictwo m.in. informacje o pracownikach urzędów; kwalifikacje, nabory; sprawy pracownicze; wynagrodzenie, nagrody; utwory a prawo autorskie; akta postępowań sądowych i administracyjnych; notatki służbowe; umowy cywilnoprawne; telefony, billingi; maile – korespondencja; opinie prawne i inne; problematyka „dysponowania” informacją publiczną;
  • podstawy żądania dostępu do informacji publicznej - brak obowiązku wskazania podstawy prawnej a informacja przetworzona; forma zapytań (telefony, maile, pytania ustne); problematyka identyfikacji osoby zwracającej się z zapytaniem;
  • przetwarzanie informacji publicznej - wykazanie interesu; czynności techniczne (analizy, wykazy, statystyki); opłaty;
  • udzielanie informacji publicznej – forma, terminy, odmowa (informacja a wydanie postanowienia), podstawy prawne odmowy, inne ustawy (m.in. tajemnice prawnie chronione, interes przedsiębiorcy); sposoby udzielania informacji (wyłożenie, BIP, odpowiedź ustna i pisemna); wniosek o ponowne rozpoznanie - skarga do sądu administracyjnego, powództwo do sądu powszechnego;
  • powtórne wykorzystanie informacji publicznej – zakres, zasady, opłaty, tryb, kolizja z innymi ustawami (np. prawo autorskie), polityka dostępu do informacji przetworzonej.
 4. Prawo autorskie:
  • wprowadzenie oraz podstawowe pojęcia - źródła prawa, zakres obowiązywania utwór (m.in. zdjęcia, prezentacje, teksty, logo, materiały promocyjne, ochrona pomysłów); twórca (utwory pracownicze, zlecenie, umowy o dzieło, dzieła osierocone), prosta informacja prasowa a współpraca z agencjami prasowymi, autorskie prawa majątkowe i osobiste (m.in. prawo do autorstwa, prawo do nienaruszalności formy i treści tekstu lub zdjęcia); pojęcie autorskich praw majątkowych i osobistych, okres ochrony autorskich praw majątkowych (wygaśnięcie), zasady obliczania terminów, nabycie autorskich praw majątkowych, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe i umowy licencyjne, pola eksploatacji, istota autorskich praw osobistych, podstawowe typy autorskich praw osobistych (m.in. autorstwo, integralność utworu, rzetelne wykorzystanie), zmiany w utworze a ochrona autorskich prawa osobistych (m.in. korekta), autorskie prawa osobiste a twórczość zależna,
  • wykorzystanie i przetwarzanie informacji: prosta informacja prasowa, rozpowszechnianie aktualnych artykułów, sprawozdania z wydarzeń, wyciągi ze sprawozdań i artykułów, przeglądy publikacji i materiałów prasowych, mowy i publiczne wystąpienia (cytaty), fotografia reporterska, tłumaczenia materiałów tekstowych a twórczość zależna, dozwolony użytek utworów chronionych a Internet, umowa o stworzenie materiałów prasowych (zdjęcie, notatka, artykuł, sprawozdanie), prawo cytatu;
  • podstawy prawne wykorzystania utworów: wykorzystanie utworów graficznych, słownych, muzycznych i innych; umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe;; istotne postanowienia umowne (m.in. wynagrodzenie, oświadczenia twórcy, kary umowne, procedura odbioru, pola eksploatacji),problematyka praw zależnych (m.in. tłumaczenia, opracowania), umowy licencyjne (pola eksploatacji, terytorium, licencja wyłączna i niewyłączna, wygaśnięcie licencji),

Piotr Łada

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, Kierownik Biura Prawa Autorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików (OZZ ZPAF), absolwent prawa (UMCS), kulturoznawstwa (UMCS) oraz historii sztuki (Uniwersytet Warszawski), ekspert z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej, autor licznych publikacji (m.in. Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita), autor monografii "Sztuka a prawo autorskie" (LexisNexis, 2014) oraz "Prawo autorskie w muzeum" (WoltersKluwer, 2018), wykładowca i szkoleniowiec".

Termin i Miejsce

Termin:
17 marca 2021
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 5 marca
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 6 marca

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 10 marca 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: