szkolenie

7
czerwca
2018

CONTROLLING FINANSOWY, OPERACYJNY CZY STRATEGICZNY

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Cele szkolenia:

 • Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  1. Roli controllingu finansowego w firmie
  2. Zmiennej wartości pieniądza w czasie
  3. Analizy sprawozdań oraz interpretacji wskaźników finansowych
  4. analizy rachunku i kosztów
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  1. Kalkulacji finansowych
  2. Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie
  3. Budżetowania kapitałów
  4. Analizy rachunku opłacalności rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych

Szkolenie kierowane jest kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów zajmujących się finansami, controllingiem finansowym, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka, oceną efektywności inwestycji kapitałowych i projektów inwestycyjnych, budżetowaniem kapitałów z wykorzystaniem zmiennej wartości pieniądza w czasie. Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, finansów, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu i innych. Mogą także uczestniczyć w takim szkoleniu wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie dziedzinie finansów, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • rozwój umiejętności samodzielnego poruszania się po typowych zagadnieniach z dziedziny controllingu finansowego
 • rozwój umiejętności analityczno-strategicznych
 • rozwój umiejętności oceny projektów inwestycyjnych
 • wzrost umiejętności menedżerskich w obszarze kontroli i zmniejszania ryzyka firmy, jak również optymalizowania kapitałów

Opis metod szkoleniowych
Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych:

 • wykładów – prezentacji multimedialnej
 • dyskusji grupy
 • case study - analizy przypadków
 • ćwiczeń – warsztatów w podgrupach
Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych w trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany. Uczestnicy otrzymają podczas szkolenia materiały teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń warsztatowo- praktycznych wspomagających efektywność i skuteczność szkolenia.

Szkolenie prowadzi: Benedykt Bryłka, trener posiadający doświadczenie i międzynarodowy dyplom menedżera finansowca (ACCA), certyfikat trenera biznesu oraz inne certyfikaty i referencje

Czas trwania szkolenia: 10:00 - 16:00

Program:
Moduł I. Controlling finansowy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 • Strategiczny finansowy cel zarządzania firmą
  • Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
  • Maksymalizacja bogactwa właścicieli
 • Podstawy controllingu finansowego
 • Zmienna wartość pieniądza w czasie
Moduł II. Analiza finansowa i ocena działalności finansowej w firmie
 • Podmioty gospodarcze – przedsiębiorstwa i spółki kapitałowe
 • Analiza sprawozdań finansowych i ich interpretacja
  • Analiza bilansu
  • Analiza rachunku wyników (zysków i strat)
 • Analiza wskaźników finansowych
 • Analiza kosztów przedsiębiorstwa
  • Rachunek i kalkulacja kosztów
  • Zarządzanie kosztami
  • Budżetowanie
Moduł III. Budżetowanie kapitałowe – efektywność projektów inwestycyjnych
 • Analiza statyczna rozwojowych projektów inwestycyjnych
 • Analiza dynamiczna strategicznych przedsięwzięć
 • Opcje realne w projektach inwestycyjnych
Podsumowanie szkolenia

Benedykt Bryłka

Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca ACCA. Pracował na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń. Pracuje jako starszy wykładowca akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw, instytucji finansowych i organizacji samorządowych. Jako konsultant biznesowy doradza podmiotom gospodarczym w zakresie finansów i zarządzania. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów.
W dorobku naukowym ma na koncie kilkanaście artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją przyszłości”, „Ceny transferowe między podmiotami powiązanymi w transakcjach krajowych i międzynarodowych”, „Prognozowanie wartości dodanej przedsiębiorstwa”, czy „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”).