szkolenie on-line

16
lutego
2021

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

22 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Cel szkolenia:
• Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii / archiwum jednostki organizacyjnej
• Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
• Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy

Adresaci: Osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące archiwum zakładowe w urzędach i innych instytucjach, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia. Pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów.

Szkolenie prowadzi: Adam Parysz, Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek.

Czas trwania szkolenia: od 9.00 do ok. 14.30

Program szkolenia:

  1. Rodzaje współczesnej dokumentacji:
    • dokument – dowód pierwszorzędny – pojęcie, rodzaje
    • kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
    • dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akt spraw.
  2. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie:
    • Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego, kadr, ochrony danych osobowych .
    • Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie archiwizacji, kadr, ochrony danych osobowych.
  3. Zmiany w okresie przechowywania akt osobowych od 1 stycznia 2018 r.
    • Obniżenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat – kogo dotyczy?
    • Nowe obowiązki pracodawców w zakresie sprawozdawczości.
    • Umożliwienie prowadzenia akt w formie elektronicznej – na jakich zasadach?
    • Zmiany w prowadzeniu akt osobowych od 1 stycznia 2019 r. – co nas czeka?
  4. Rozporządzenie RODO, nowa Ustawa ODO, Kodeks Pracy 2018 – zmiany w ochronie danych osobowych
    • Nowe obowiązki pracodawców wynikające z RODO i ODO.
    • Rozszerzenie zakresu danych związanych z ubieganiem się o pracę.
    • Klauzule ochrony informacji.
    • Nowe kary administracyjne.
  5. Obieg dokumentacji w podmiocie:
    • systemy kancelaryjne
    • cechy obligatoryjnego bezdziennikowego systemu kancelaryjnego i jego realizacja w praktyce
    • system tradycyjny (całkowicie „papierowy”, z narzędziami informatycznymi wspomagającymi obieg dokumentów)
    • system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), archiwizacja w ramach EZD
    • znak sprawy
    • teczka rzeczowa i podteczka, spis spraw
    • pisma otrzymane do wiadomości
    • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
    • klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentacji (kat. A, B, BE, BC)
    • postępowanie z dokumentacją elektroniczną
    • przekazywanie akt do archiwum zakładowego
    • porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych
    • opisywanie teczek
    • sporządzanie ewidencji.
  6. Instrukcja archiwalna:
    • organizacja i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt
    • lokal archiwum zakładowego/składnicy akt
    • przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt
    • przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji (spis zdawczoodbiorczy, wykaz spisów)
    • przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
    • przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
    • udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt
    • wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt
    • nowe zasady przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
    • sprawozdawczość archiwum zakładowego
    • postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki.
  7. Zmiany w procedurze brakowania dokumentacji:
    • analiza procesu brakowania dokumentacji w świetle obowiązujących procedur
    • niszczenie akt a brakowanie dokumentacji
    • jak długo należy przechowywać akta w podmiocie (aspekt służbowy, kontrolny, socjalny i historyczny)?
    • kto odpowiada za brakowanie akt w podmiocie i jak często należy je przeprowadzać?
    • zniesienie wzorów formularzy dot. brakowania i co z tego wynika?
    • typowanie dokumentacji do zniszczenia
    • sporządzanie wniosku na brakowanie.
  8. Porządkowanie dokumentacji wytwarzanej w Podmiocie:
    • zakres i formy dokumentacji księgowej
    • kwalifikacja dokumentacji księgowej
    • przechowywanie dokumentacji księgowej
    • brakowanie dokumentacji księgowej
    • postępowanie z dokumentacją kadrowo- płacową
    • kwalifikowanie, przechowywanie i brakowanie dokumentacji kadrowo- płacowej
    • dokumentacja elektroniczna- postępowanie, przechowywanie i brakowanie.
  9. Panel dyskusyjny.

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.

Termin i Miejsce

Termin:
16 lutego 2021
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
  • 640 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 5 lutego
  • 740 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 6 lutego

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 9 lutego 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: