szkolenie on-line

11
lutego
2021

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2021) - perspektywa wykonawcy

koordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat nowych, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r., zasad uczestniczenia w postępowaniach realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz określonych tam zasad ubiegania się o udzielenie zamówień publicznych.

W ramach wykładu oraz dyskusji zostaną w szczególności wskazane i omówione najistotniejsze różnice pomiędzy obecnymi regulacjami a dotychczas obowiązującymi, jak również pierwsze doświadczenia stosowania nowych zasad. Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do osób reprezentujących oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach prowadzonych postępowań, jak również prawników wspomagających takie działania.

Szkolenie prowadzi: dr Wojciech Kaliński, Barta & Kaliński Kancelaria radców prawnych

Czas trwania szkolenia od 9.30 do ok. 15

Program
6 (ZŁOTYCH) KROKÓW DO UZYSKANIA ZAMÓWIENIA WG NOWEJ USTAWY PZP:
1 KROK: tytułem wstępu - dowiedz się:

 • jak zmieniły się podstawowe zasady udzielania zamówień;
 • jak zmieniły się definicje najważniejszych pojęć w nowej ustawie pzp;
 • kiedy nie trzeba stosować nowej ustawy pzp;
 • w jaki sposób zostanie wprowadzona elektronizacja postępowań od 2021.
2 KROK: Rodzaje i tryby postępowań –poznaj:
 • nowe tryby udzielania zamówień i ich znaczenie dla branży IT;
 • różnice między postępowaniem poniżej i powyżej progów unijnych;
 • nową kategorię zamówień, czyli zamówienia bagatelne.
3 KROK: Przedmiotowe i podmiotowe wymagania – zwróć uwagę na:
 • Specyfikację Warunków Zamówienia, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia;
 • zmienione podstawy wykluczenia i nowe zasady self-cleaning wykonawcy;
 • warunki udziału w postępowaniu;
 • nowe przepisy dotyczące polegania na podmiotach udostępniających zasoby;
 • dokumenty składane w postępowaniu, czyli przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe;
 • sposoby opisu kryteriów oceny ofert;
 • nowe podstawy odrzucenia oferty.
4 KROK: Udział w postępowaniu – składanie, otwarcie, ocena i badanie ofert –zapamiętaj:
 • sposoby składania ofert i nowe terminy związania ofertą;
 • nowe zasady zadawania pytań do SWZ;
 • sposoby i narzędzia oceny ofert;
 • w jaki sposób zamawiający może zakończyć postępowanie.
5 KROK: Postanowienia projektowanej umowy w sprawie zamówienia publicznego –zweryfikuj:
 • zgodność postanowień projektowanej umowy z ustawą pzp (klauzule obligatoryjne i niedozwolone, zaliczki na poczet wykonania zamówienia, postanowienia o waloryzacji wynagrodzenia);
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy (wysokość a okres realizacji zamówienia, zwrot zabezpieczenia);
 • zgodność umowy o podwykonawstwo z nową ustawą pzp;
 • przesłanki zmiany umowy, w tym wzory tzw. klauzul przeglądowych dla branży IT;
 • kiedy możliwe jest nadzwyczajne zakończenie umowy (odstąpienie przez zamawiającego lub unieważnienie umowy).
6 KROK: ochrona prawna – dowiedz się:
 • jak skorzystać ze środków ochrony prawnej w ramach postępowania odwoławczego i skargowego;
 • jakie są nowe podstawy wnoszenia środków ochrony prawnej;
 • jak będą rozliczane koszty postępowania odwoławczego i skargowego.

Wojciech Kaliński

Radca prawny (od 1998 r.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2002 r. doktor nauk prawnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, kierujący praktyką kancelarii w tej dziedzinie. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na etapie tworzenia i weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składania ofert w trybie zamówień publicznych, a także reprezentowania zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą (dawniej przed Zespołami Arbitrów), a także przed sądami okręgowymi.
Ponadto specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw rzeczowych (obrót nieruchomościami, problematyka odrębnej własności lokali), kontraktów gospodarczych (umowy dotyczące systemów informatycznych i outsourcingowych) i praw na dobrach niematerialnych (umowy licencyjne).
Autor wielu publikacji w prasie branżowej i naukowej. Stały wykładowca na licznych seminariach i szkoleniach z zakresu prawa cywilnego, prawa teleinformatycznego i zamówień publicznych.