szkolenie on-line

11
lutego
2021

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2021) - perspektywa wykonawcy

17 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat nowych, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r., zasad uczestniczenia w postępowaniach realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz określonych tam zasad ubiegania się o udzielenie zamówień publicznych.

W ramach wykładu oraz dyskusji zostaną w szczególności wskazane i omówione najistotniejsze różnice pomiędzy obecnymi regulacjami a dotychczas obowiązującymi, jak również pierwsze doświadczenia stosowania nowych zasad. Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do osób reprezentujących oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach prowadzonych postępowań, jak również prawników wspomagających takie działania.

Szkolenie prowadzi: dr Wojciech Kaliński, Barta & Kaliński Kancelaria radców prawnych

Czas trwania szkolenia od 9.30 do ok. 15

Program
6 (ZŁOTYCH) KROKÓW DO UZYSKANIA ZAMÓWIENIA WG NOWEJ USTAWY PZP:
1 KROK: tytułem wstępu - dowiedz się:

 • jak zmieniły się podstawowe zasady udzielania zamówień;
 • jak zmieniły się definicje najważniejszych pojęć w nowej ustawie pzp;
 • kiedy nie trzeba stosować nowej ustawy pzp;
 • w jaki sposób zostanie wprowadzona elektronizacja postępowań od 2021.
2 KROK: Rodzaje i tryby postępowań –poznaj:
 • nowe tryby udzielania zamówień i ich znaczenie dla branży IT;
 • różnice między postępowaniem poniżej i powyżej progów unijnych;
 • nową kategorię zamówień, czyli zamówienia bagatelne.
3 KROK: Przedmiotowe i podmiotowe wymagania – zwróć uwagę na:
 • Specyfikację Warunków Zamówienia, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia;
 • zmienione podstawy wykluczenia i nowe zasady self-cleaning wykonawcy;
 • warunki udziału w postępowaniu;
 • nowe przepisy dotyczące polegania na podmiotach udostępniających zasoby;
 • dokumenty składane w postępowaniu, czyli przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe;
 • sposoby opisu kryteriów oceny ofert;
 • nowe podstawy odrzucenia oferty.
4 KROK: Udział w postępowaniu – składanie, otwarcie, ocena i badanie ofert –zapamiętaj:
 • sposoby składania ofert i nowe terminy związania ofertą;
 • nowe zasady zadawania pytań do SWZ;
 • sposoby i narzędzia oceny ofert;
 • w jaki sposób zamawiający może zakończyć postępowanie.
5 KROK: Postanowienia projektowanej umowy w sprawie zamówienia publicznego –zweryfikuj:
 • zgodność postanowień projektowanej umowy z ustawą pzp (klauzule obligatoryjne i niedozwolone, zaliczki na poczet wykonania zamówienia, postanowienia o waloryzacji wynagrodzenia);
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy (wysokość a okres realizacji zamówienia, zwrot zabezpieczenia);
 • zgodność umowy o podwykonawstwo z nową ustawą pzp;
 • przesłanki zmiany umowy, w tym wzory tzw. klauzul przeglądowych dla branży IT;
 • kiedy możliwe jest nadzwyczajne zakończenie umowy (odstąpienie przez zamawiającego lub unieważnienie umowy).
6 KROK: ochrona prawna – dowiedz się:
 • jak skorzystać ze środków ochrony prawnej w ramach postępowania odwoławczego i skargowego;
 • jakie są nowe podstawy wnoszenia środków ochrony prawnej;
 • jak będą rozliczane koszty postępowania odwoławczego i skargowego.

Wojciech Kaliński

Radca prawny (od 1998 r.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2002 r. doktor nauk prawnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, kierujący praktyką kancelarii w tej dziedzinie. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na etapie tworzenia i weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składania ofert w trybie zamówień publicznych, a także reprezentowania zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą (dawniej przed Zespołami Arbitrów), a także przed sądami okręgowymi.
Ponadto specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw rzeczowych (obrót nieruchomościami, problematyka odrębnej własności lokali), kontraktów gospodarczych (umowy dotyczące systemów informatycznych i outsourcingowych) i praw na dobrach niematerialnych (umowy licencyjne).
Autor wielu publikacji w prasie branżowej i naukowej. Stały wykładowca na licznych seminariach i szkoleniach z zakresu prawa cywilnego, prawa teleinformatycznego i zamówień publicznych.

Termin i Miejsce

Termin:
11 lutego 2021
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 29 stycznia
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 30 stycznia

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 4 lutego 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: