szkolenie

7
marca
2018

DOKUMENTACJA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA GRUNCIE RODO

koordynator: Iwona Nowosielska

Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać administrator danych czy podmiot przetwarzający, ale jednocześnie obliguje do wykazania, a więc udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Szkolenie ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, administrator danych lub podmiot przetwarzający powinien przewidzieć na gruncie RODO w celu wykazania i udokumentowania, że przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 16:00

Szkolenie prowadzi: dr Marlena Sakowska-Baryła

Program:

 • Dokumentacja organizacyjna – polityki zastosowane u administratora i podmiotu przetwarzającego
 • Dokumentacja osobowa
 • Dokumentowanie wyznaczenia i działalności inspektora ochrony danych
 • Wykazywanie rozliczalności przetwarzania
 • Klauzule zgód
 • Dokumentowanie realizacji praw osób, których dane dotyczą – procedury, realizacja praw, informowanie, klauzule informacyjne przy zbieraniu danych
 • Współadministrowanie – umowa, uzgodnienia, informowanie
 • Powierzenie przetwarzania – umowa, podpowierzenie, informowanie, weryfikacja standardów przetwarzania danych u podmiotu przetwarzającego
 • Przedstawiciele niemających jednostki organizacyjnej w UE administratorów i podmiotów przetwarzających – wyznaczenie upoważnienie do reprezentowania
 • Inwentaryzacja zbiorów
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania – rejestr prowadzony przez administratora oraz przez podmiot przetwarzający
 • Szacowanie ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych osobowych
 • Zarządzanie naruszeniami – procedury, dokumentowanie, informowanie
 • Uprzednie konsultacje z organem nadzorczym

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/