warsztaty on-line

20
maja
2021

PUBLIKOWANIE ARTYKUŁÓW W CZASOPISMACH WYSOKOPUNKTOWANYCH W NAUKACH SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Z PERSPEKTYWY RÓL: AUTORA I RECENZENTA.

115 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Szkolenie jest skierowane do badaczy i nauczycieli akademickich publikujących i planujących publikację w naukach społecznych i humanistycznych.

Szkolenie poprowadzą: dr hab. Justyna Bugaj, dr hab. Marek Szarucki

Czas trwania warsztatów: od 9:30 do ok. 15:00

Program:

 1. Podczas warsztatów zostaną omówione:
  • różne strategie pracy publikacyjnej, w tym sposoby przygotowania dobrych publikacji,
  • przykładowe struktury tekstów,
  • arkusze recenzyjne.
 2. Zwrócimy uwagę na różnice:
  • w przygotowaniu dobrej monografii,
  • rozdziału w tomie zbiorowym,
  • tekst popularnonaukowego.
 3. Podkreślimy rolę współpracy w zespole podczas przygotowania publikacji naukowej.
 4. Będziemy pokazywać:
  • dobre praktyki
  • i omawiać złe nawyki.
 5. Sięgniemy do doświadczeń własnych i innych znanych autorów.
 6. Będziemy zwracać uwagę na:
  • listy przewodnie od autorów,
  • odpowiedzi na recenzje
  • korespondencję do redaktorów.

Justyna Bugaj

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej. Od lutego 2018 roku Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia UJ. Autorka licznych artykułów z zakresu strategicznego zarządzania uczelnią oraz procesów personalnych na uczelniach, a także wielu raportów i ekspertyz pisanych na zlecenie polskich i zagranicznych organizacji, w tym szkół wyższych, MNiSW i instytucji europejskich. Jest aktywną uczestniczką wielu krajowych i międzynarodowych projektów oraz konferencji. W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wpływów między strategią, zarządzaniem, jakością i relacjami z pracownikami, w ostatnim czasie w szczególnym stopniu zajmuje się badaniem rozwoju nauczycieli akademickich. W 2016 roku opublikowała monografię pt. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce.

Marek Szarucki

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od października 2019 roku kierownik Katedry Analiz Strategicznych w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Politechniki im. Giedymina w Wilnie (1999), Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2001) oraz Karlstad University, Szwecja (2004). Stopień doktora nauk ekonomicznych z zakresu nauk o zarządzaniu uzyskał w roku 2007, a doktora habilitowanego w roku 2017. Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe, uczestnik licznych programów naukowo-badawczych, dydaktycznych i specjalistycznych kursów na uniwersytetach w Karlstad, Helsinkach, Pradze, Graz, St. Petersburgu, Moskwie, Kownie, Wilnie, Wiedniu czy Zagrzebiu. W roku 2009 jako Visiting Professor odbył dwumiesięczny staż naukowo-badawczy w Grand Valley State University (Michigan, USA) oraz półroczny staż naukowy w School of Management University College London w ramach stypendium im. Bekkera (NAWA) w roku 2019. W latach 2009-2011 był redaktorem wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych „Nauka i Gospodarka”. Członek zespołów redakcyjnych czasopism: Business: Theory and Practice oraz Entrepreneurial Business and Economics Review. W latach 2015-2018 kierował projektem naukowo-badawczym pt. „Model doboru metod w procesie rozwiązywania problemów zarządzania” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym monografii pt. "Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania" (2016).

Termin i Miejsce

Termin:
20 maja 2021
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 690 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 7 maja
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 8 maja

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 13 maja 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: