szkolenie on-line

4
lutego
2021

AWANSE AKADEMICKIE W ŚWIETLE KONSTYTUCJI DLA NAUKI (USTAWA PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE)

10 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce (tak zwana Konstytucja dla nauki) radykalnie zmienia system polskiego szkolnictwa wyższego. Z jednej strony – nadawanie stopni naukowych oraz występowanie o nadanie tytułu naukowego (profesora) zostaje precyzyjniej opisane w samej ustawie. Z drugiej – nakłada na uczelnie oraz jednostki naukowe prowadzące kształcenie doktorantów obowiązek wprowadzenia szeregu istotnych zmian. Kluczowa zmiana polega na obowiązku prowadzenia tego kształcenia w ramach nowego rozwiązania – szkoły doktorskiej. Warto od razu zauważyć, że powołanie szkół doktorskich i zupełnie nowa procedura nadawania stopnia doktora powoduje zniknięcie dawnej procedury otwierania przewodu doktorskiego.

Proponowane szkolenie ma zapoznać uczestników z obowiązkami i zadaniami, przed jakimi stają uczelnie wobec wprowadzonych zmian. Ma przygotować uczestników do sprawnego przeprowadzenia przez jednostki procedur nadawania stopni naukowych oraz zorganizowania szkoły doktorskiej w uczelni czy jednostce naukowej.

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669) jasno określa, że wszystkie procedury awansu akademickiego wszczynane po 1 października 2019 roku muszą być prowadzone już na nowych zasadach. Natomiast procedury wszczęte na starych zasadach muszą się zakończyć do dnia 31 grudnia 2022 roku, w innym wypadku „niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się” (art. 179. ust. 4).

Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce znacząco zmienia tak procedury nadawania stopni, jak i zasady kształcenia doktorantów. Zdając sobie sprawę z odmiennych możliwości i wyzwań poszczególnych uczelni oraz jednostek naukowych – szkolenie będzie otwarte na pytania uczestników. Z tych samych względów – integralną częścią szkolenia będą indywidualne konsultacje.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim dla osób zajmujących się obsługą procedury nadawania stopni w uczelniach i jednostkach naukowych. Choć osoby, które przygotowują się do własnego awansu akademickiego także dowiedzą, jak wyglądają procedury.

Szkolenie przeprowadzą:
dr hab. Justyna Bugaj, prof. UJ
dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ

Czas trwania szkolenia: od 09:30 do ok. 14:30

Program:

 1. Zasady, tryb i warunki przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora:
  • ustawowe określenie wymagań stawianych rozprawom doktorskim oraz tryb przygotowania i składania prac doktorskich:
   • istota pracy doktorskiej jako osiągnięcia naukowego,
   • wymagania stawiane promotorowi i recenzentom,
   • warunki nadania stopnia doktora w dyscyplinie oraz/lub dziedzinie,
   • sposoby określania i realizowania indywidualnego planu badawczego,
   • rola oceny śródokresowej,
   • wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,
   • wymagania formalne w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora:
    • niezbędne informacje w systemie POL-on,
    • sprawdzenie w systemie antyplagiatowym,
    • zadania uczelni w zakresie dostępu do informacji publicznej (BIP).
  • niezbędne regulacje wewnętrzne w zakresie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:
   • powoływanie komisji dla przeprowadzenie postępowania,
   • egzaminy doktorskie (zgodnie z 8. poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji),
   • dodatkowe wymagania możliwe do określenia przez uczelnię.
  • rola i miejsce Rady Doskonałości Naukowej w procesie nadawania stopnia doktora
   • procedura odwoławcza
 2. Przebieg postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:
  • ustawowe określenie wymagań stawianych w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego:
   • definicja osiągnięcia naukowego,
   • procedura wszczyna postępowania,
   • wymagania stawiane recenzentom,
   • warunki nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie oraz dyscyplinie,
   • kolokwium habilitacyjne.
  • rola uczelni w procedurze nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego; regulacje wewnętrzne:
   • definiowanie wymagań stawianych osiągnieciu naukowemu oraz kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego,
   • wyznaczanie komisji habilitacyjnej.
  • rola i miejsce Rady Doskonałości Naukowej w procesie nadawania stopnia doktora habilitowanego:
   • miejsce RDN w procesie wszczynania procedury,
   • rola RDN w procesie wyznaczania składu komisji habilitacyjnej,
   • rola RDN w procedurze odwoławczej.
 3. Konsekwencje wycofania wniosków o nadanie stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego.
 4. Zawieranie umów z recenzentami/członkami komisji - terminowość przygotowywanie recenzji.
 5. Procedura nadawania tytułu naukowego:
  • ustawowe wymagania dotyczące wniosku o tytuł naukowy - osiągnięcia kandydata,
  • działania RDN w procedurze nadawania tytułu naukowego - odmowa wszczęcia postępowania i procedura odwoławcza.

Justyna Bugaj

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej. Od lutego 2018 roku Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia UJ. Autorka licznych artykułów z zakresu strategicznego zarządzania uczelnią oraz procesów personalnych na uczelniach, a także wielu raportów i ekspertyz pisanych na zlecenie polskich i zagranicznych organizacji, w tym szkół wyższych, MNiSW i instytucji europejskich. Jest aktywną uczestniczką wielu krajowych i międzynarodowych projektów oraz konferencji. W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wpływów między strategią, zarządzaniem, jakością i relacjami z pracownikami, w ostatnim czasie w szczególnym stopniu zajmuje się badaniem rozwoju nauczycieli akademickich. W 2016 roku opublikowała monografię pt. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce.

Radosław Rybkowski

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); od września 2016 roku dyrektor Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; od stycznia 2016 roku – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie otrzymywał granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012). W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. Autor monografii z tej tematyki Upadek stopni – stopnie upadku, (2011) oraz Ziemią i pieniędzmi. Tworzenie federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, (2012) oraz licznych artykułów, publikowanych w Polsce i za granicą.

Termin i Miejsce

Termin:
4 lutego 2021
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 28 stycznia 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: