szkolenie on-line

11
grudnia
2020

RAMY PRAWNE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Podczas warsztatów zostaną omówione aktualne regulacje prawne z zakresu cyberbezpieczeństwa, zarówno na poziomie europejskim, jak i polskim. Regulacje te dotyczą podmiotów z sektora prywatnego i publicznego.

Podmioty zobowiązane do realizacji to:

 • operatorzy tzw. usług kluczowych,
 • dostawcy usług cyfrowych,
 • podmioty publiczne.

Operatorzy usług kluczowych będą wyznaczani decyzjami administracyjnymi. W załączniku do polskiej ustawy wymieniono sektory i podsektory, w których mogą być wyznaczani operatorzy (energia, transport, bankowość, ochrona zdrowia, zaopatrzenie w wodę, infrastruktura cyfrowa) oraz rodzaje podmiotów świadczących usługi kluczowe. Dostawcy usług cyfrowych to internetowe platformy handlowe, podmioty dostarczające usługi przetwarzania w chmurze oraz wyszukiwarki internetowe. W trakcie warsztatów zostaną omówione zadania i obowiązki z zakresu cyberbezpieczeństwa każdej z ww. grup podmiotów.

Warsztaty są skierowane do: zarządów firm i instytucji, których ustawa dotyczy, do działów bezpieczeństwa oraz działów prawnych tych podmiotów.

Szkolenie poprowadzi: dr hab. Arwid Mednis, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Arwid Mednis jest radcą prawnym, praktykiem z zakresu prawa ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa, ekspertem w zakresie cyberbezpieczeństwa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do ok 15:00

Program:

 1. Pojęcie cyberbezpieczeństwa
 2. Podmioty objęte przepisami o cyberbezpieczeństwie
 3. Zasady cyberbezpieczeństwa w podmiotach nieobjętych przepisami o cyberbezpieczeństwie
 4. Ramy prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa:
  • Dyrektywa NIS.
  • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
  • Ustawa o zarządzaniu kryzysowym
  • Akty wykonawcze.
  • Akt o cyberbezpieczeństwie
  • Inne akty prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa.
 5. Organizacja krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
 6. Podstawowe pojęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa.
 7. Sposób sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie stosowania przepisów ustawy. Organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa.
 8. Zadania i obowiązki podmiotów wchodzących w skład systemu cyberbezpieczeństwa:
  • Operatorzy usług kluczowych.
  • Dostawcy usług cyfrowych.
  • Podmioty publiczne.
 9. Certyfikacja
 10. Zasady udostępniania informacji i przetwarzania danych osobowych.
 11. Odpowiedzialność za niewykonywanie obowiązków z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Arwid Mednis

Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i radcą prawnym. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, cyberbezpieczeństwie i ochronie danych osobowych. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Jest członkiem Sektorowej Rady Kompetencji ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, ekspertem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ws. cyberbezpieczęństwa, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej. Regularnie reprezentuje klientów w sprawach regulacyjnych oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Arwid Mednis wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu dostępu do informacji publicznej, cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, a także autorem licznych publikacji z powyższych dziedzin. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych tym zagadnieniom. Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych w rankingach wydawnictw specjalistycznych i informatorów prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe oraz Legal 500 EMEA. Jest także regularnie wyróżniany w rankingach kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita.