szkolenie on-line

18
listopada
2020

XX Forum Administratorów Koordynatorów i Redaktorów BIP OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ. STOSOWANIE RODO, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIP, ANONIMIZACJA.

koordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Ochrona danych osobowych w dostępie do informacji publicznej to jedno z najistotniejszych zagadnień dla osób zajmujących się stosowaniem przepisów o dostępie do informacji publicznej. Nie chodzi tylko o rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej, ale prawidłowe prowadzenie stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz ujawnianie informacji w innych trybach bezwnioskowych. To już nie tylko kwestia ochrony poufności, ale także dostępności i integralności zasobów informacyjnych umieszczanych w BIP. Znaczenie tego tematu pokazują również dynamicznie rozwijające się: działalność Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.
Dlatego właśnie całość tegorocznego, jubileuszowego (dwudziestego) Forum BIP poświęcimy problematyce ochrony danych osobowych w dostępie do informacji publicznej, biorąc pod uwagę najbardziej aktualne stanowiska, orzeczenia i trendy w tym zakresie. W szczególności omówione zostanie najnowsze orzecznictwo sądowe i jego znaczenie dla praktyki stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej. Analizie z punktu widzenia aktualnych sporów (co jest danymi osobowymi?) poddane zostanie pojęcie danych osobowych w kontekście zamieszczania informacji w sieci. Kontrole BIP przeprowadzone przez UODO uzmysłowiły, że istnieje obowiązek kompleksowej analizy ryzyka dla danych osobowych umieszczanych w BIP. Przedstawimy zagadnienie tych kontroli, ale również zaprezentujemy możliwy sposób przeprowadzenia takiej całościowej analizy ryzyka odnoszącej się do BIP. Natomiast cały ostatni blok poświęcimy praktycznym problemom dotyczącym anonimizacji informacji publicznej.
Serdecznie zapraszamy !

Opracowanie programu, merytoryczna koordynacja przygotowań i prowadzenie Forum:
adw. dr hab. Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)

Program - 18 listopada 2020
10:00 Otwarcie i wprowadzenie do tematu Forum
adw. dr hab. Grzegorz Sibiga
10.10 Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych dotycząca relacji prawa do ochrony danych osobowych na mocy RODO oraz prawa dostępu do informacji publicznej. Znaczenie orzeczeń dla praktyki stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej
 • Zakres stosowania RODO w dostępie do informacji publicznych będących danymi osobowymi
 • Znaczenie art. 86 RODO w ustalaniu relacji RODO i ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy udostępnianiu informacji publicznych będących danymi osobowymi
 • Konsekwencje stanowisk zawartych w orzeczeniach sądów administracyjnych dla praktyki stosowania przepisów ochronie danych osobowych
adw. dr hab. Grzegorz Sibiga
11:00 Pojęcie danych osobowych – problemy z ustaleniem charakteru treści udostępnianych przez podmioty publiczne w świetle sprawy Geoportal 2
 • Czym są dane osobowe? Orzecznictwo TS UE i polskich sądów.
 • Sprawa Geoportalu - omówienie decyzji Prezesa UODO
 • Czy numery ksiąg wieczystych mają charakter danych osobowych?
 • Konsekwencje uznania, że podmioty publiczne udostępniają dane osobowe.
adw. dr Paweł Litwiński
(Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów)
11.45 Przerwa
12:00 Wykonywanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kompetencji kontrolnych i naprawczych w kontrolach Biuletynów Informacji Publicznej i innych trybów udostępniania informacji publicznych
 • Kompetencje Prezesa UODO - kontrolne, naprawcze i do nakładania administracyjnych kar pieniężnych
 • BIP jako przedmiot kontroli UODO
 • Dotychczasowe działania kontrolne UODO w sprawach BIP
 • Wnioski wynikające z działań kontrolnych UODO
r.pr. Dominika Nowak
(Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
12:35 Kompleksowe podejścia do analizy ryzyka w ochronie danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej z perspektywy decyzji PUODO wobec Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego
 • Analiza ryzyka zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych. Obowiązujące przepisy i wytyczne organu.
 • Biuletyn Informacji Publicznej jako przedmiot analizy ryzyka.
 • Wkład decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego do metodyki systemu zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych.
r.pr. Mikołaj Otmianowski, Marcin Błoński
(DAPR)
13:45 Przerwa
14:00 Praktyczne problemy anonimizacji w udostępnianej informacji publicznej
 • Anonimizacja to nie tylko imię, nazwisko i firma
 • Niedostateczna anonimizacja - ujawnienie danych vs nadmierna anonimizacja - pozbawienie informacji wartości
 • Anonimizacja kontra pseudonimizacja - rozwiązanie pośrednie,
 • Problemy automatycznej anonimizacji.
Maciej Tomaka
(SzuKIO.pl)
14:40 Automatyczna anonimizacja dokumentów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
 • LegalTech, Sztuczna Inteligencja, Przetwarzanie Języka Naturalnego (NLP), Named Entity Recognition – wyjaśnienie pojęć i zagadnień.
 • Powody, dlaczego warto korzystać z sztucznej inteligencji w przetwarzaniu dokumentów.
 • Praktyczne zastosowanie sieci neuronowych w anonimizacji - studium wykorzystania w inteliLex.
 • Przykłady anonimizacji z użyciem sieci neuronowych / uczenia maszynowego.
 • Czy dokumenty zawsze muszą być anonimizowane? Rola silników wyszukiwania informacji w prywatnych repozytoriach kancelarii.
 • Ograniczenia i przestrzeń dla rozwoju i wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji w administracji.
Artur Tanona
(inteliLEX)
15:20 Podsumowanie i zakończenie Forum

Marcin Błoński

Absolwent Akademii Obrony Narodowej. Zajmuje się rozwojem metodyk oraz produktów związanych z obszarem danych osobowych i zarządzaniem ryzykiem. Specjalista ds. zarządzania ryzykiem i LegalTech w DAPR sp. z o.o.

Paweł Litwiński

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington.
W przeszłości m.in. członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do spraw wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych. Rekomendowany w polskich i międzynarodowych rankingach prawników specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych (Rzeczpospolita, Polityka Insight, Chambers).
Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (CH Beck, 2017), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. (CH Beck, 2018), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016), monografii „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. „Prawo Internetu” (LexisNexis 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis 2007), monografii: „Media elektroniczne – współczesne problemy prawne” (2016), „Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość” (2016), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia” (2007) oraz „Prawo umów elektronicznych” (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związanych z powyższą tematyką. Wykładowca na kilku wyższych uczelniach.

Dominika Nowak

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii.
Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych klientów obejmującym przede wszystkim prawo ochrony danych osobowych – w tym obszar ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO): przygotowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, audyty oraz sporządzanie opinii prawnych dla podmiotów m.in. z branży internetowej, medycznej oraz telekomunikacyjnej – a także szeroko pojęte prawo nowych technologii, prawo administracyjne i dostęp do informacji publicznej. Doradza i reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem UODO oraz przed sądami administracyjnymi.
Autorka prac z zakresu prawa ochrony danych osobowych, w tym artykułów drukowanych na łamach kwartalnika „Ochrona Danych Osobowych”, publikowanego przez wydawnictwo Wiedza i Praktyka.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2013), stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia), a także absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus Law School w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński.
Biegle posługuje się językiem angielskim.
publikacje
"Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Poradnik dla radców prawnych i adwokatów"
"Artykuły w IT Professional"

Mikołaj Otmianowski

Radca Prawny, Wiceprezes DAPR sp. z o.o., łączący doświadczenie i zainteresowanie na styku trzech dziedzin prawo/IT/zarządzanie procesowe organizacją. Wspiera organizacje w zakresie analizy procesów przetwarzania danych osobowych.

prof. Grzegorz Sibiga

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Prawnych PAN, adwokat, wykładowca akademicki, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy kierujący zespołem zajmującym się wdrażaniem i stosowaniem RODO, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN dla inspektorów ochrony danych, przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.
Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w problematyce ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, e-administracji, a także postępowania administracyjnego. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych w tym zakresie.
Uczestniczył w pracach organów doradczych specjalizujących się w cyfryzacji i ochronie danych osobowych: wiceprzewodniczący Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IV kadencja GIODO) oraz członek: Rady do Spraw Cyfryzacji Ministra Cyfryzacji (I kadencja), Rady Informatyzacji Ministra Administracji i Cyfryzacji (IV kadencja) oraz Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych. Obecnie członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W 2020 r. otrzymał doroczną Nagrodę im Michała Serzyckiego przyznawaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Artur Tanona

Inżynier uczenia maszynowego (Machine Learning Engineer) i specjalista od rozwiązań dotyczących przetwarzania języka naturalnego (NLP) w inteliLex. Związany z IT od 3 lat. Poprzednio pracował w doradztwie podatkowym w firmach należących do tzw. Big4.

Maciej Tomaka

Od 2009 Dyrektor zarządzający SzuKIO.pl - wyszukiwarki orzeczeń z zakresu zamówień publicznych.
Odpowiedzialny m.in. za:
1. Projektowanie architektury pozyskania na podstawie DIP i innych przepisów oraz publikacji informacji.
2. Przetwarzanie informacji z setek instytucji w tym sądów, analiza przypadków problemowych.
3. Tworzenie zasad anonimizacji orzeczeń w sposób uniemożliwiający identyfikację osób przy jednoczesnym zachowaniu innych informacji.
4. Automatyczna identyfikacja zasobów udostępnianych w BIP.