szkolenie on-line

23
czerwca
2020

Nowelizacje w ustawie PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE i ich wpływ od 1 sierpnia 2020 na bieżącą pracę branży geodezyjnej

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Przedmiotowe szkolenie w sposób klarowny i szczegółowy wyjaśni podstawy oraz cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r.

Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie ze względu na narastający problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych związanych m.in. ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ich weryfikacją.

Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje zmiany w zakresie procedury uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Powstały również regulacje przyspieszające proces inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, które w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych lub regionalnych geoportalach, inne wyłącznie w ramach Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze były to informacje kompletne.
Proces inwestycyjny jest spowolniony głównie ze względu na utrudniony dostęp do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, wobec czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób pracujących w branży geodezyjnej i kartograficznej, do prawników obsługujących podmioty geodezyjne oraz do pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Szkolenie poprowadzi: radca prawny Paulina Żurawska, specjalizuje się w prawie handlowym, szeroko rozumianym prawie cywilnym oraz prawie pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz w sektorze usług prawnych związanych z pozostałymi dziedzinami prawa. Swoją działalność skupia na obsłudze podmiotów medycznych oraz podmiotów związanych z działalnością geodezyjną i zamówieniami publicznymi. Oprócz pracy w kancelarii prowadzi również zajęcia dydaktyczne dla studentów Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.

Czas trwania szkolenia: 09:30 – 14:00

Program:

 1. Wyjaśnienie celów wprowadzanych zmian:
  • narastający problem ograniczeń biurokratycznych,
  • zmiana trybu uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
  • przyspieszenie procesu inwestycyjnego - cel ustawodawcy,
  • brak dotychczasowej możliwości udostępniania dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych,
  • dotychczasowe spowolnienie procesu inwestycyjnego.
 2. Szczegółowe omówienie poszczególnych zmian:
  • wprowadzenie nowej definicji ,,mapy do celów projektowych" oraz definicji ,,geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych" - systematyzacja pojęć,
  • przeniesienie części treści rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r do materii Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r,
  • zmiana Ustawy Prawo budowlane - konsekwencja zmian Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • zmiany techniczne prowadzenia baz danych obiektów topograficznych - usystematyzowanie i ujednolicenie sposobu prowadzenia baz danych,
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących udostępniania map w jednej wybranej skali,
  • zniesienie obowiązku zgłaszania do organów wykonywania prac kartograficznych - doprecyzowanie przepisów,
  • wprowadzenie obowiązku zgłaszania czynności, których wykonanie może skutkować zmianą z bazach danych,
  • obowiązek ustanowienia kierownika prac geodezyjnych w przypadku wykonywania każdej z prac geodezyjnych,
  • zwolnienie niektórych prac z obowiązku dokonania zgłoszenia,
  • deklaracja tylko jednego celu zgłaszanych prac,
  • wprowadzenie ograniczeń w zgłaszanym przez wykonawcę prac terminie wykonania pracy geodezyjnej,
  • kara pieniężna za wykorzystywanie niezgodnie z licencją ustawową materiałów pzgik,
  • ,,etapowanie" - wzajemne ustalenie harmonogramu i zakresu częściowego przekazywania zbiorów danych i dokumentów,
  • sprawdzanie spójności zbiorów danych,
  • aktualizacja przez marszałków województwa baz danych - wyłączenie stosowania art. 11-12b oraz art. 42-46w Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • propozycja wprowadzenia obowiązku przekazywania informacji o wynikach weryfikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • uchylenie instytucji ,,uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań",
  • bezczynność wykonawcy - uznanie zgłoszonych prac za zaniechane,
  • zmniejszenie zakresu informacyjnego egib,
  • aktualizacja informacji zawartych w egib z urzędu - czynność materialno-techniczna,
  • warunki zniesienia obowiązku prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • usankcjonowanie możliwości wykorzystania danych i usług GUGiK,
  • rezygnacja z odpłatności za udostępnianie niektórych danych pzgik oraz wprowadzenie zryczałtowanej opłaty za materiały pzgik,
  • obowiązek przeznaczania wpływów ze sprzedaży map i innych materiałów pzgik na finansowanie realizacji zadań organów SGiK,
  • wydawanie dzienników praktyki zawodowej przez Głównego Geodetę Kraju,
  • zmiany w zakresie procedury nadawania uprawnień zawodowych.
 3. Omówienie najważniejszych zmian w załącznikach do ustawy.
 4. Najważniejsze zmiany z Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wprowadzone Ustawą o zmianie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.
 5. Omówienie przepisów dostosowujących oraz przepisów przejściowych.

Paulina Żurawska

Radca prawny Paulina Żurawska specjalizuje się w prawie handlowym, szeroko rozumianym prawie cywilnym oraz prawie pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz w sektorze usług prawnych związanych z pozostałymi dziedzinami prawa. Swoją działalność skupia na obsłudze podmiotów medycznych oraz podmiotów związanych z działalnością geodezyjną i zamówieniami publicznymi. Oprócz pracy w kancelarii prowadzi również zajęcia dydaktyczne dla studentów Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.