szkolenie stacjonarne i on-line

30
września
2020

WSPÓŁCZESNA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PO ZMIANACH W KODEKSIE PRACY

48 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska Duda

Formy udziału w szkoleniu, do Państwa wyboru:

 • stacjonarnie (w naszej sali konferencyjnej w Warszawie przy ul. Pory 78),
 • on-line (udział zdalny, więcej ... )

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na konieczność dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych.
Nowy stan prawny pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej oraz na dokonanie skrócenia okresu przechowywania tej dokumentacji. Istotne jest więc poznanie szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, zwłaszcza, że są one odmienne dla dokumentacji pracowników zatrudnionych w różnych okresach.
W trakcie szkolenia szczegółowo przeanalizowane zostaną zasady możliwej elektronizacji akt osobowych oraz kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną także niezbędne zmiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej pokazany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym oraz w systemach klasy EZD. Poruszone będą także kwestie archiwizacji tej dokumentacji oraz wartościowania i zasad ewentualnego brakowania.

Prowadząca seminarium:
dr Ewa Perłakowska – ekspert, doradca, analityk z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, systemów workflow, elektronizacji dokumentacji, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych; doświadczony trener na licznych kursach i szkoleniach oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych; autorka licznych instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji archiwalnych; współautorka książki „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Warszawa 2018) oraz zasad wartościowania i opracowania akt osobowych w archiwach państwowych.

Czas trwania od godz. 10.00 do ok. 16

Program:

 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej:
  • zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r.
  • rodzaje dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r.
 2. Regulacje prawne w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą
  • Kodeks pracy
  • akty wykonawcze do Kodeksu pracy
  • ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi
  • regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO)
 3. Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej
  • prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej
  • elektronizacja dokumentacji pracowniczej
  • zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie)
  • czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe?
  • techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania wobec systemów teleinformatycznych
  • czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny czy wystarczy moduł w systemach klasy EZD?
  • zasady kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych
  • zasady zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej
  • obowiązki informacyjne pracodawców
  • zasady udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom oraz osobom uprawnionym
 4. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt
  • system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe
  • bezdziennikowy system kancelaryjny
  • wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych oraz akt osobowych
  • pisma, sprawy, akta, teczki
  • obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD
 5. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej
  • zasady skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • którym dokumentom wydłuża się czas przechowywania a którym skraca i od czego to zależy
  • jaki jest wpływ nowych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach
 6. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej
  • porządkowanie akt osobowych
  • czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych
  • sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne
  • sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach
 7. Pytania, dyskusja.

Ewa Perłakowska

Ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją tradycyjną i elektroniczną, systemów klasy EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, systemów kancelaryjnych (instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i wykazów akt), informatyzacji administracji publicznej.
Historyk-archiwista, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczony trener na kursach i szkoleniach kancelaryjnych, archiwalnych oraz specjalistycznych z zakresu funkcjonowania systemów teleinformatycznych klasy EZD (ponad 30 kursów kancelaryjno-archiwalnych oraz prawie 520 szkoleń, ponad 4100 godzin szkoleniowych). Wykładowca uniwersytecki (UW, UMCS, UJ).
Ekspert, doradca i analityk przy wdrażaniu systemów teleinformatycznych, w szczególności klasy EZD, w podmiotach publicznych oraz ich optymalizacji, a także budowy w tych systemach modułu „archiwum”. Doświadczony praktyk.
Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”. Członek Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Autorka publikacji w naukowych czasopismach archiwalnych i historycznych. Współautorka takich publikacji, jak:

 • „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji” (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018),
 • „Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych” pod red. nauk. Grażyny Szpor (Wolters Kluwer, Warszawa 2013).
Długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, w tym w latach 2009-2014 pierwszy dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Była członkiem Rady Informatyzacji IV kadencji w latach 2011-2013 przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, Rady Naukowej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rady do spraw informatyzacji i digitalizacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu”.
Współautorka zasad dla systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w ramach prac nad rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. oraz szeregu aktów prawnych, m.in. nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 2015 r. oraz wielu rozporządzeń. Od początku pracy zawodowej interesuje się problematyką zarządzania dokumentacją, w szczególności wartościowaniem archiwalnym dokumentacji oraz dokumentem elektronicznym, a także organizacją i funkcjonowaniem archiwów zakładowych, w tym archiwów elektronicznych.

Termin i Miejsce

Termin:
30 września 2020
Miejsce:
Warszawa Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 18 września
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 19 września

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 23 września 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Wybieram rodzaj spotkania:

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: