szkolenie on-line

21
maja
2020

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W CZASACH KRYZYSU WYWOŁANEGO EPIDEMIĄ

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

W okresie epidemii infekcji COVID-19 oraz wynikającego z tej epidemii bezprecedensowego obciążenia gospodarki Polski, europejskiej i światowej, zachwianych lub przerwanych łańcuchów dostaw oraz źródeł finansowania zasadnicze znaczenie dla menadżerów zatrudnionych jako członkowie zarządu spółek kapitałowych ma kwestia podejmowania szybkich decyzji gospodarczych, które cechują się obecnie wyjątkowo niskim poziomem akceptowalnego błędu. W tym świetle istotniejszego znaczenia nabiera kwestia odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej):

 • wobec spółki za działania lub zaniechania sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki,
 • wobec wierzycieli w przypadku wystąpienia niewypłacalności (braku możliwości realizacji wymagalnych zobowiązań).
Kodeks spółek handlowych przewiduje odpowiedzialność członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w następujących przypadkach:
 • członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy;
 • członkowie zarządu odpowiadają solidarnie wobec wierzycieli spółki za zobowiązania spółki, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
  • egzekucja wobec spółki jest bezskuteczna; oraz
  • we właściwym czasie nie:
   • został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości; lub
   • wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
   • wydano postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu;
   chyba że:
   • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez winy członka zarządu;
   • pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.
Szkolenie poprowadzi: adwokat Wojciech Kulis, Partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki

Czas trwania szkolenia: 09:00 – 14:00

Zostaną omówione:

 • podejmowanie ryzykowanych gospodarczo transakcji, w tym zawierania porozumień z kontrahentami spółki mających na celu zapewnienie stabilności łańcucha dostaw kosztem zrzeczenia się przysługujących spółce roszczeń (np. o zapłatę odszkodowania lub kary umownej wynikającej z niewykonania umowy przez kontrahenta), przesunięcie terminów zapłaty lub terminów realizacji zobowiązań przez kontrahenta, określenie innych skutków niewykonania zobowiązań;
 • skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umów zawartych przez spółkę, z szczególnym uwzględnieniem umów zawartych w trybie zamówień publicznych (w świetle szczególnych rozwiązań przyjętych w ramach tzw. specustawy);
 • tworzenie rezerw na potrzeby przewidywanych strat wynikających z utraty przychodów lub zwiększenia kosztów działalności w okresie stanu epidemii;
 • relacji ze wspólnikami w grupie kapitałowej, w szczególności naruszenia ładu korporacyjnego, wydawania przez radę nadzorczą lub zgromadzenie wspólników tzw. poleceń wiążących w zakresie prowadzenia spraw spółek przez zarząd;
 • ocena sytuacji finansowej spółki pod kątem wystąpienia momentu niewypłacalności skutkującego obowiązkiem zarządu zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki;
 • dokonywanie przez członka zarządu (samodzielnie lub wespół z innymi członkami) wniosku o ogłoszenie upadłości, a także konsultacje co do sporów pomiędzy członkami zarządu co do konieczności zgłoszenia takiego wniosku;
 • dokumentacja spółkowa (uchwały zarządu, wystąpienia do rady nadzorczej oraz zgromadzenia wspólników) mającej na celu prezentacje stanowiska członków zarządu pod kątem późniejszej oceny ich odpowiedzialności wobec spółki;
 • ubezpieczenie członków zarządu od odpowiedzialności cywilnej związanej z pełnioną funkcją.

Wojciech Kulis

Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie własności intelektualnej. Reprezentuje klientów, prowadząc postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Patentowym RP oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Ma również bogatą praktykę sądową w sprawach z zakresu prawa autorskiego, czynów nieuczciwej konkurencji oraz zamówień publicznych.
Autor publikacji Samodzielna znacząca pozycja rynkowa w nowym Prawie telekomunikacyjnym [w:] Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji, nr 3/2005 oraz Promocja towarów a zakaz praktyk ograniczających konkurencję [w:] Prawo reklamy i promocji.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i The Catholic University of America oraz International Legal Studies Programme Wydziału Prawa Uniwersytetu w Antwerpii. Zastępca Przewodniczącego Zarządu międzynarodowej organizacji Licensing Executives Society (LES) zrzeszającej osoby zajmujące się licencjonowaniem oraz różnych formami transferu własności intelektualnej. W latach 2003–2007 doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego.