szkolenie on-line

29-31
lipca
2020

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA

koordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Cele kursu

 • zdobycie przez kursantów niezbędnej wiedzy potrzebnej do podjęcia pracy w archiwum zakładowym/ składnicy akt oraz do jego prawidłowego prowadzenia;
 • zapoznanie się przez kursantów z normatywami kancelaryjnymi (instrukcja kancelaryjna, archiwalna i jednolity rzeczowy wykaz akt) oraz z ich praktycznym stosowaniem;
 • zdobycie wiedzy w zakresie brakowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
Adresaci
 • pracownicy rozpoczynający pracę w archiwach zakładowych/ składnicach akt;
 • pracownicy kancelarii/ sekretariatów
 • wszyscy zainteresowani tematyką

Szkolenie Prowadzi: Adam Parysz, dyplomowany archiwista, Inspektor Ochrony Danych

Czas trwania – 3 dni od godz. 9.00 do ok. 15

Program
DZIEŃ 1 kursu 29 lipca 2020
I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją

 1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego
 2. Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego
 3. Narodowy zasób archiwalny
 4. Państwowy zasób archiwalny
 5. Niepaństwowy zasób archiwalny
 6. Państwowa sieć archiwalna
 7. Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym
 8. Formy ochrony prawnej
II. Rodzaje współczesnej dokumentacji
 1. Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości
 2. Rodzaje dokumentacji aktowej i nieaktowej
 3. Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej
 4. Dokumentacja jawna i niejawna
 5. Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna
III. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji
 1. Kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
 2. Podział dokumentacji na kategorie archiwalne
 3. Okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej
IV. Organizacja pracy kancelaryjnej
 1. Tradycyjny obieg dokumentacji
 2. Elektroniczny system obiegu i zarządzania dokumentacją
 3. Systemy kancelaryjne
 4. Instrukcja kancelaryjna
 5. Jednolity rzeczowy wykaz akt


DZIEŃ 2 dzień kursu 30 lipca 2020
V. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt
 1. Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
 2. Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego
 3. Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
 4. Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
 5. Wyposażenie archiwum zakładowego
 6. Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
 7. Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
 8. Środki ewidencyjne archiwum zakładowego
 9. Udostępnianie dokumentacji
 10. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 11. Konserwacja akt
 12. Przekazywane akt do archiwum państwowego
VI. Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym
VII. Archiwizowanie dokumentacji aktowej
 1. Terminologia archiwizowania
 2. Studia wstępne
 3. Rozpoznanie przynależności zespołowej
 4. Segregacja dokumentacji
 5. Systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu
 6. Weryfikacja kategorii archiwalnych
 7. Brakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej
 8. Archiwizowanie materiałów archiwalnych
 9. Archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej
 10. Opisywanie teczek
 11. Inwentaryzacja
 12. Sygnowanie dokumentacji
 13. Opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego


DZIEŃ 3 dzień kursu 31 lipca 2020
VIII. Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej
IX. Usługi archiwalne
X. Zajęcia praktyczne
 1. Zapoznanie się ze:
  • spisem spraw;
  • spisem zdawczo- odbiorczym akt dokumentacji niearchiwalnej
  • wykazem spisów zdawczo- odbiorczych
  • spisem zdawczo- odbiorczym akt dokumentacji archiwalnej przekazywanej do archiwum państwowego
  • kartą udostępnienia akt
  • spisem dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
  • protokołem oceny dokumentacji niearchiwalnej
  • karta zastępczą akt
 2. Analiza jednolitego rzeczowego wykazu akt
 3. Opisywanie teczek z dokumentacją kat. A i kat. B

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.