warsztaty stacjonarne i on-line

22
września
2020

AKTUALNE PROBLEMY SEKTORA FARMACEUTYCZNEGO - prawne, logistyczne i technologiczne

46 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Formy udziału w szkoleniu, do Państwa wyboru:

 • stacjonarnie (w naszej sali konferencyjnej w Warszawie przy ul. Pory 78),
 • on-line (udział zdalny, więcej ... )

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Problemy sektora farmaceutycznego są w tej chwili, w powszechnej opinii, najsilniej identyfikowane z wdrażaniem e-recept. To istotny problem i dlatego poświęcamy mu cały pierwszy blok tematyczny szkolenia. Tematem zamykającym agendę szkolenia będą projektowane regulacje dot. statusu zawodu farmaceuty i przewidywalne kontrowersje tej legislacji.
Szkolenie, w oczywisty sposób jest adresowane do właścicieli i pracowników aptek oraz farmaceutów szpitalnych. Tematyka może być również być interesująca dla przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego i firm związanych z obrotem produktami zdrowotnymi jak również administracji publicznej zarządzającej procesami administracyjnymi leków.

22 września 2020 r.
10:00 E-recepty – problemy pierwszego okresu wdrażania reform:
 • Główne problemy związane z funkcjonowaniem e-recept.
 • Doświadczenia w funkcjonowaniu e-recept – perspektywa pacjentów, farmaceutów, lekarzy i pielęgniarek/pielęgniarzy.
 • Główne wnioski i rekomendacje.
Dr hab. Agnieszka Kister
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Refundacja leków – tryb, warunki i zasady:
 • koszyk świadczeń gwarantowanych – gdzie znajdują się leki,
 • wydatki na technologie lekowe i ich efektywność,
 • tryb uzyskania refundacji – wniosek i raport HTA:
  1. skuteczność kliniczna,
  2. efektywność kosztowa,
  3. analiza finansowa,
  4. ocena AOTMiT, negocjacje z KE.
 • kategoria odpłatności,
 • grupa limitowa i limit refundacyjny,
 • marże, ceny i odpłatność pacjenta,
 • przewidywane kierunki zmian.
Leszek Stabrawa
(Alphamed )
14:30 Przerwa na kawę
14:45 Najważniejsze założenia projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, który trafił do Sejmu:
 • najważniejsze uwagi do projektu składane w ramach konsultacji publicznych,
 • proces legislacyjny w Sejmie,
 • zasady wykonywania zawodu farmaceuty w świetlne projektu, w tym możliwość wykonywania zawodu przez farmaceutów z zagranicy,
 • farmaceuta szpitalny w kontekście przepisów projekty,
 • zmiana art. 34 projektu,
 • zawód technika farmaceutycznego jako zawód samodzielny?
 • analiza art. 19 projektu,
 • niezależność farmaceuty w ramach wykonywania zawodu, w tym analiza art. 35 projektu,
 • kierownik apteki ogólnodostępnej,
 • uwarunkowania i zasady wykonywania opieki farmaceutycznej, w tym analiza art. 36 projektu,
 • analiza art. 77 projektu, w tym karta rozwoju zawodowego,
 • farmaceutyczny egzamin weryfikacyjny,
 • funkcje, które nie powodują przerwania wykonywania zawodu farmaceuty,
 • kary za podszywanie się pod farmaceutę – analiza art. 81 projektu,
 • inne istotne zmiany dotyczące zasad wykonywania zawodu przez farmaceutów.
Dr Anna Banaszewska, radca prawny, Partner, KANCELARIA MODRO - PRAWO GOSPODARKA ZDROWIE
Michał Modro, radca prawny, Partner, KANCELARIA MODRO - PRAWO GOSPODARKA ZDROWIE
16:00 Zakończenie szkolenia.

Anna Banaszewska

Doktor nauk prawnych, magister prawa, ekonomii i farmacji, ukończyła również kierunek Executive Master of Business Administration.
Anna Banaszewska udzielając pomocy prawnej na rzecz Klientów, wykorzystuje wiedzę i doświadczenie jakie nabyła podczas kilkunastoletniej pracy w branży farmaceutycznej, w tym w działach sprzedaży i marketingu.
Anna Banaszewska udziela pomocy prawnej w zakresie zagadnień związanych z wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu, importem oraz obrotem produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety.
Anna Banaszewska odpowiada za pracę Zespołu Kancelarii, w szczególności na rzecz firm farmaceutycznych, w zakresie związanym z uzyskiwaniem pozwoleń i zezwoleń wydawanych na podstawie prawa farmaceutycznego (tzw. rejestracja, refundacja, zezwolenie na import, wytwarzanie, hurtowy obrót lekami, zezwolenie na prowadzenie apteki), reklamą produktów leczniczych, suplementów diety i wyrobów medycznych, łańcuchami dostaw, z uwzględnieniem prawa konkurencji, prawem własności przemysłowej, w tym zastrzeganiem znaków towarowych, prawem zamówień publicznych w zakresie postępowań na dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych, badaniami klinicznymi oraz ochroną danych osobowych.
Anna Banaszewska również aktywnie uczestniczy jako ekspert w konsultacjach społecznych dotyczących aktów prawnych z zakresu life sciences, jak i w pracach legislacyjnych.
Jest prelegentem wielu konferencji i seminariów z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, a także prawa konkurencji. Prowadzi szkolenia, jest autorką wielu publikacji.
Zapewnia wsparcie pro bono dla wielu organizacji zrzeszających pacjentów.
Współpracuje na stałe z Rzecznikiem Praw Pacjenta.
Dodatkowe aktywności:
• członek Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, współautor wytycznych i zaleceń Inspektora Zamówień Publicznych (w imieniu Urzędu Zamówień Publicznych);
• członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji;
• członek zespołu Konfederacji Pracodawców Lewiatan ds. Ochrony Danych Osobowych;
• ekspert Polskiej Federacji Szpitali i Konfederacji Pracodawców Lewiatan;
• uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych, w tym sejmowej komisji zdrowia;
• członek Rady Fundacji Urszuli Jaworskiej.
Doświadczenie:
• pracowała w firmach farmaceutycznych w działach sprzedaży i marketingu, w tym na stanowiskach dyrektora sprzedaży i dyrektora marketingu;
• jako project manager tworzyła koncepcję, realizowała i wdrażała projekty edukacji prawnej dla klientów firm branży farmaceutycznej;
• realizowała projekty wyceny inwestycji dla start-up;
• była ekspertem Pracodawców RP;
• była ekspertem prawny w projekcie prowadzonym przy Rzeczniku Praw Pacjenta – Obywatele dla zdrowia.

Agnieszka Kister

Jest zatrudniona na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na Wydziale Ekonomicznym w Katedrze Marketingu. Prowadzi badania naukowe i publikuje prace dotyczące zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym m.in. zarządzania jakością. Prace badawcze koncentrują się także na uwarunkowaniach prawnych i efektach działalności marketingowej w sektorze opieki zdrowotnej, jakości i bezpieczeństwa pacjenta, błędów medycznych i administracyjnych, migracji pacjentów, rachunku kosztów jakości oraz sprawozdawczego rachunku kosztów szpitali, kontroli działalności podmiotów leczniczych przez zewnętrzne instytucje, w tym NFZ, rachunkowości zarządczej i finansowej.
Doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony zdrowia:
- Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Narodowego Programu Zdrowia (2012-2015)
- Członek Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (2013-2016)
- członek Zespołu Badań nad Organizacją i Zarządzaniem Szpitalami „Avicenna" na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
- członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Michał Modro

Radca prawny, posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów z szeroko pojętej branży life sciences, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów leczniczych. Udzielając pomocy prawnej na rzecz Klientów, wykorzystuje wiedzę i doświadczenie jakie nabył w czasie pracy w Narodowym Funduszu Zdrowia (wcześniej Kasach Chorych) i Ministerstwie Zdrowia.
Michał Modro udziela pomocy prawnej w zakresie zagadnień związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym uzyskiwaniem, zawieraniem i wykonywaniem umów na podstawie konkursów NFZ, uzyskiwaniem pozytywnych opinii o inwestycji (IOWISZ), zakładaniem i przekształcaniem podmiotów leczniczych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach arbitrażowych, administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych.
Michał Modro odpowiada za pracę Zespołu Kancelarii, w szczególności na rzecz podmiotów leczniczych w zakresie związanym z zakładaniem podmiotów leczniczych (tzw. wpis do rejestru wojewody, sporządzanie regulaminów i statutów podmiotów leczniczych), zawieraniem i wykonywaniem umów z NFZ (przygotowaniem podmiotu leczniczego do konkursu, składaniem ofert, w sprawach o zapłatę za nadwykonania), przekształceniami i sprzedażą podmiotów leczniczych, elektroniczną dokumentacją medyczną, telemedycyną, sporządzaniem umów B2B i B2C z uwzględnieniem przepisów o dokumentach publicznych, zamówieniami publicznymi na świadczenia z zakresu medycyny pracy na rzecz służb mundurowych, badaniami klinicznymi oraz ochroną danych osobowych, w tym danych osób wykonujących zawody regulowane i działalność regulowaną, które mogą być udostępnione do ponownego wykorzystania.
Michał Modro również aktywnie uczestniczy jako ekspert w konsultacjach społecznych dotyczących aktów prawnych z zakresu life sciences, jak i w pracach legislacyjnych, w tym w posiedzeniach sejmowych i senackich komisji zdrowia.
Jest prelegentem wielu konferencji i seminariów z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, a także prawa konkurencji. Jest autorem licznych publikacji i szkoleń.
Dodatkowe aktywności:
• ekspert w dziedzinie prawa medycznego i farmaceutycznego oraz prawa zamówień publicznych Polskiej Federacji Szpitali;
• ekspert Konfederacji Pracodawców Lewiatan.
Doświadczenie:
• uczestniczył we wdrożeniu projektu związanego z powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnych w biurze pełnomocnika rządu oraz Kasach Chorych;
• prowadził projekt likwidacji Kas Chorych oraz przygotowania i wdrożenia projektu ubezpieczeń zdrowotnych opartych na Narodowym Funduszu Zdrowia;
• radca prawny Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi w latach 2003 – 2006;
• ekspert prawny Centrali NFZ oraz Ministerstwa zdrowia ds. reformy systemu ochrony zdrowia i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w latach 2001 – 2003;
• był ekspertem Pracodawców RP ds. ochrony zdrowia.
Zapewnia wsparcie pro bono dla wielu organizacji zrzeszających pacjentów.

Leszek Stabrawa

Ekonomista, specjalista w zakresie zdrowia publicznego. Krajowy i międzynarodowy ekspert w dziedzinie opieki zdrowotnej i farmakoekonomiki.

Termin i Miejsce

Termin:
22 września 2020
Miejsce:
Warszawa Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 11 września
 • 990 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 12 września

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 15 września 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Wybieram rodzaj spotkania:

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: