szkolenie

17
czerwca
2020

EGZEKUCJA SĄDOWA – w znowelizowanej rzeczywistości

68 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

W egzekucji sądowej w ostatnim roku wprowadzono bardzo wiele zmian. Znowelizowany został Kodeks Postępowania Cywilnego oraz weszły w życie dwie nowe ustawy: Ustawa o Komornikach Sądowych i Ustawa o Kosztach Komorniczych. W trakcie szkolenia omówione zostaną między innymi: zmiany jakie zostały wprowadzone w postępowaniu egzekucyjnym oraz w jaki sposób wpływają one na strony postępowania, sposoby egzekucji oraz metody skutecznej współpracy z komornikiem, w tym zoptymalizowanie kosztów postępowania egzekucyjnego.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przebiegiem postępowania egzekucyjnego z perspektywy praktyka oraz omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych do postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń jakie wywołują one dla wierzycieli.
Ponadto celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom jakimi sposobami komornik prowadzi egzekucje, a także zwrócenie uwagi na działania podejmowane przez dłużników w celu uniknięcia egzekucji.

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy dowiedzą się, jak wypracować dobrą i skuteczną współpracę z komornikiem sądowym; o czym powinien pamiętać wierzyciel podczas egzekucji i czego ma prawo wymagać od komornika. Na podstawie rzeczywistych problemów wyjaśnione zostaną istotne zagadnienia pojawiające się w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Grupa docelowa
Szkolenie jest skierowane do osób, które współpracują z komornikiem podczas postępowania egzekucyjnego. Adwokatów, radców prawnych, urzędników z działów egzekucji i windykacji pracowników firm windykacyjnych, pracowników banków, firm ubezpieczeniowych, instytucji finansowych oraz firm, w których zatrudnione są osoby zajmujące się egzekucją i windykacją, przedsiębiorców.

Szkolenie przeprowadzi: Marcin Jóźwiak – asesor komorniczy w dwóch łódzkich kancelariach komorniczych, trener-praktyk. Ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, odbył aplikację komorniczą organizowaną przez Izbę Komorniczą w Łodzi, zdał z wynikiem pozytywnym egzamin komorniczy. Wcześniej przez kilka lat pracował w Oddziale Spadków i Darowizn w Urzędzie Miasta Łodzi. Pełnił również funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00

Program

 1. Najważniejsze zmiany wprowadzone w 2019 r. w postępowaniu egzekucyjnym:
  • Nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego.
  • Ustawa o komornikach sądowych.
  • Ustawa o kosztach komorniczych.
 2. W jaki sposób efektywnie współpracować z komornikiem?
 3. Pozycja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym oraz obowiązki spoczywające na wierzycielu po zmianach wprowadzonych w postępowaniu egzekucyjnym.
 4. Jak skutecznie wszcząć postępowanie egzekucyjne? O czym pamiętać?
 5. Właściwość komornika.
 6. Możliwość wyboru komornika.
 7. Wniosek o wszczęcie egzekucji:
  • Elementy obligatoryjne wniosku.
  • Elementy pomocnicze (jakie informacje przekazać komornikowi, aby przyśpieszyć postępowanie).
 8. Tytuł wykonawczy.
 9. Tytuły egzekucyjne.
 10. Klauzula wykonalności i postępowanie klauzulowe.
 11. W jakim zakresie komornik bada wniosek o wszczęcie egzekucji i tytuł wykonawczy?
 12. Wezwanie do usunięcia braków formalnych wniosku i konsekwencje z tym związane.
 13. Odmowa wszczęcia egzekucji.
 14. Oczywiście niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
 15. Sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych, ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji z nieruchomości:
  • Egzekucja z nieruchomości.
  • Egzekucja z ruchomości.
  • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę.
  • Egzekucja z wierzytelności.
  • Egzekucja z rachunku bankowego.
  • Egzekucja z innych praw majątkowych.
 16. Kolejność zaspokajania roszczeń:
  • Kategorie z art. 1025 kpc i pierwszeństwo z nimi związane.
  • Jak księgowane są wyegzekwowane przez komornika kwoty?
 17. Wskazanie i omówienie wyłączeń oraz ograniczeń egzekucyjnych:
  • Ograniczenia przedmiotowe.
  • Ograniczenia podmiotowe.
 18. Egzekucja prowadzona wobec osób będących w związku małżeńskim i ograniczenia z tym związane:
  • Odpowiedzialność współmałżonka za długi.
  • Majątek osobisty.
  • Majątek wspólny.
 19. W jaki sposób komornik ustala i poszukuje majątku dłużnika?
 20. Koszty postępowania egzekucyjnego:
  • Wydatki.
  • Opłaty.
  • Opłaty związane z umorzeniem postępowania.
 21. W jaki sposób zoptymalizować koszty postępowania egzekucyjnego?
  • Gdzie szukać oszczędności?
  • Jak unikać ponoszenia zbędnych kosztów.
 22. Umorzenie postępowania egzekucyjnego:
  • Umorzenie z urzędu.
  • Umorzenie na wniosek.
 23. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego:
  • Zawieszenie z urzędu.
  • Zawieszenie na wniosek.
 24. Przedawnienie roszczeń. Jak przedawnienie wpływa na egzekucję?
  • Obowiązek badania przez komornika przedawnienia egzekwowanego roszczenia.
  • Jak przedawniają się poszczególne roszczenia? (terminy przedawnienia).
  • Przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia.
 25. Zbiegi egzekucji:
  • Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.
  • Zbieg egzekucji sądowej.
  • Problemy praktyczne związane ze zbiegiem egzekucji.
 26. Skarga na czynność komornika:
  • Na co przysługuje skarga?
  • Kto posiada uprawnienie do złożenia skargi?
  • Jak skutecznie wnieść skargę?
 27. Powództwa przeciwegzekucyjne;
  • Powództwo opozycyjne.
  • Powództwo interwencyjne.
 28. Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe:
  • W jaki sposób dochodzić roszczeń od spadkobierców dłużnika?
  • Ograniczenie odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe.
 29. Egzekucja świadczeń niepieniężnych. Wprowadzenie wierzyciela w posiadanie nieruchomości albo opróżnienie lokalu.
 30. Sprawy nieegzekucyjne:
  • Spis inwentarza, zabezpieczenie spadku.
  • Doręczenia dokonywane przez komornika.
  • Protokół stanu faktycznego.
 31. Postępowanie zabezpieczające:
  • Omówienie sposobów zabezpieczenia roszczeń.
  • Koszty związane z postępowaniem zabezpieczającym.
  • Jakie skutki wywołuje zabezpieczenie roszczenia.

Marcin Jóźwiak

Asesor komorniczy w dwóch łódzkich kancelariach komorniczych, trener-praktyk. Ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, odbył aplikację komorniczą organizowaną przez Izbę Komorniczą w Łodzi, zdał z wynikiem pozytywnym egzamin komorniczy. Wcześniej przez kilka lat pracował w Oddziale Spadków i Darowizn w Urzędzie Miasta Łodzi. Pełnił również funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.

Termin i Miejsce

Termin:
17 czerwca 2020
Miejsce:
Warszawa Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 730 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 5 czerwca
 • 830 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 6 czerwca

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 10 czerwca 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: