seminarium on-line

8
grudnia
2020

XXXI seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "ARCHIWA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI – NOWE WYZWANIA"

koordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Zapraszamy do udziału w trzydziestym pierwszym seminarium dotyczącym nowych wyzwań w działalności archiwów oraz w procesie archiwizacji dokumentacji.
Tym razem chcielibyśmy podzielić się z Państwem wiedzą o projekcie Archiwum Dokumentów Elektronicznych oraz o procedurze przekazywania elektronicznych materiałów archiwalnych z podmiotów publicznych do archiwów państwowych.
Zaczniemy jednak od analizy sytuacji archiwów zakładowych i państwowych po zmianach w ustawie archiwalnej w związku z wdrażaniem RODO. Temat jest bowiem wciąż aktualny i nie do końca rozpoznany.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Przewidzieliśmy czas na pytania do prelegentów i dyskusję.

8 grudnia 2020 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia seminarium, kilka zdań na początek
dr Ewa Perłakowska
(ekspert, analityk i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)
10:10 Zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z wdrażaniem RODO – aspekty prawne
adw. dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
11:10 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska
11:30 Praktyczne aspekty udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym w związku z wdrażaniem RODO i zmianami w ustawie archiwalnej
 • Udostępnianie akt pracownikowi podmiotu.
 • Udostępnianie akt klientom zewnętrznym jednostki.
 • Udostępnianie akt stronom postępowania.
 • Prawo dostępu do danych osobowych.
 • Anonimizacja i pseudonimizacja.
 • Umowy wyłączające dalsze przetwarzanie danych osobowych.
Paweł Wlezień
(od blisko 20 lat archiwista zakładowy, prowadzi szkolenia dotyczące zasad kancelaryjnych i archiwistyki)
12:10 Praktyczne aspekty udostępniania dokumentacji w archiwum państwowym w związku z wdrażaniem RODO i zmianami w ustawie archiwalnej
Iwona Fischer
(Archiwum Narodowe w Krakowie)
12:50 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska
13:00 Przerwa
13:15 System Archiwum Dokumentów Elektronicznych, czyli przejmowanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej przez archiwa państwowe
 • Projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych.
 • Budowa systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE).
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej z podmiotów zobowiązanych.
 • Systemy teleinformatyczne klasy EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją) i ich integracja z systemem ADE.
 • Metadane i paczka archiwalna.
 • Porządkowanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej.
 • Weryfikacja poprawności uporządkowania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej przez archiwa państwowe.
 • Przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej w systemie ADE.
 • Integracja systemu ADE z systemem ZoSIA (Zintegrowany System Informacji Archiwalnej).
 • Kwerendy i wyszukiwanie materiałów archiwalnych przechowywanych w systemie ADE.
 • Udostępnianie materiałów archiwalnych przechowywanych w systemie ADE.
Dariusz Makowski
(Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
14:15 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska
14:30 Przekazywanie elektronicznych materiałów archiwalnych do archiwów państwowych z perspektywy ich wytwórcy oraz wspierającego go wykonawcy systemu klasy EZD.
 • Elektroniczne materiały archiwalny – co to jest?
 • Regulacje prawne w obszarze elektronicznego archiwum zakładowego.
 • Procedura przekazywania elektronicznych materiałów archiwalnych do archiwów państwowych – ocena stanu prawnego i aspekty praktyczne.
 • Paczka archiwalna w świetle doświadczeń w jej generowaniu.
dr Ewa Perłakowska
(ekspert, analityk i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)
15:15 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska
15:30 Zakończenie XXXI seminarium

Iwona Fischer

Historyk - archiwista z wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową; absolwentka Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kierunek historia. Ukończone studia podyplomowe z zakresu archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Instytut Historii i Archiwistyki) oraz Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej). Specjalizuje się w tematyce opracowania różnych rodzajów materiałów archiwalnych oraz wartościowania dokumentacji.
Pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie, obecnie na stanowisku kierownika Oddziału IV - akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w., odpowiedzialnym za sprawy udostępniania, gromadzenia i opracowania dokumentacji oraz promocji zasobu. Członek Komisji Metodycznej, Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji i Zespołu Zakupów Materiałów Archiwalnych w Archiwum Narodowym w Krakowie. W kadencji 2011-2016 Przewodnicząca Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w Warszawie (m.in. opracowanie nowych wskazówek dot. porządkowania i wartościowania akt osobowych). Trener na kursach kancelaryjno-archiwalnych I i II stopnia (od 2004 r.) w ramach działalności Archiwum Państwowego/Narodowego w Krakowie; od 2012 r. we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTIA) w Krakowie, gdzie w 2013 r. została uhonorowana tytułem Wykładowca Roku. Szkoli z zakresu archiwistyki, metodyki archiwalnej i zarządzania dokumentacją - w skali lokalnej i ogólnopolskiej. Współpracowała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie przy opracowywaniu egzaminów na technika – archiwistę. Szkoli według własnego autorskiego programu kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia.
Wykładowca akademicki – prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa archiwalnego oraz zarządzania archiwum zakładowym w ramach specjalizacji archiwalnej na kierunku historia, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (lata 2006-2011); obecnie na studiach podyplomowych Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Komunikacji Społecznej, Instytut Bibliotekoznawstwa).
Autorka artykułów i publikacji dot. metodyki archiwalnej m.in.: Przekazywanie akt do archiwów państwowych – praktyka, problemy, raport o stanie przekazywania; Konsekwencje wartościowania i selekcji dokumentacji masowej dla użytkowników archiwów; Problem wartościowania dokumentacji w świetle potrzeb użytkowników archiwów państwowych; Wielopostaciowa forma dokumentu – sposób postępowania z załącznikami do akt (załączniki elektroniczne, audio, wideo, biologiczne).
Aktywny uczestnik konferencji i seminariów krajowych i międzynarodowych z zakresu historii, historii Krakowa, archiwistyki, metodyki archiwalnej. Autorka i kustosz kilku wystaw historycznych i archiwalnych. Miłośnik Krakowa, członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, autorka licznych artykułów dot. historii tego miasta.

Dariusz Makowski

Pracownik Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z problematyką dokumentu elektronicznego i budowy systemów teleinformatycznych na potrzeby administracji publicznej. Uczestnik licznych sympozjów i konferencji krajowych jak i międzynarodowych w zakresie e-administracji i e-archiwistyki. W ramach wykonywanych obowiązków, współpracuje w działaniach związanych z monitorowaniem procesu legislacyjnego i opiniowaniem projektów aktów prawnych w zakresie postępowania z dokumentacją w tym przede wszystkim dokumentacją elektroniczną. Od kilku lat uczestniczy w procesie wdrażania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją w archiwach państwowych i w innych jednostkach administracji publicznej. Realizuje również zadania z zakresu budowy, rozwoju i obsługi programów i systemów teleinformatycznych, wspierających działalność archiwalną. W ramach zespołu projektowego Archiwum Dokumentów Elektronicznych bierze również udział w pracach związanych z budową i wdrożeniem w archiwach państwowych systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Jest członkiem Komitetu Sterującego Projektu "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" oraz członkiem różnych zespołów zadaniowych i roboczych powoływanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w celu realizacji jego polityki w zakresie kształtowania narodowego zasobu archiwalnego.

Ewa Perłakowska

Ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją tradycyjną i elektroniczną, systemów klasy EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, systemów kancelaryjnych (instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i wykazów akt), informatyzacji administracji publicznej.
Historyk-archiwista, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczony trener na kursach i szkoleniach kancelaryjnych, archiwalnych oraz specjalistycznych z zakresu funkcjonowania systemów teleinformatycznych klasy EZD (ponad 30 kursów kancelaryjno-archiwalnych oraz prawie 520 szkoleń, ponad 4100 godzin szkoleniowych). Wykładowca uniwersytecki (UW, UMCS, UJ).
Ekspert, doradca i analityk przy wdrażaniu systemów teleinformatycznych, w szczególności klasy EZD, w podmiotach publicznych oraz ich optymalizacji, a także budowy w tych systemach modułu „archiwum”. Doświadczony praktyk.
Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”. Członek Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Autorka publikacji w naukowych czasopismach archiwalnych i historycznych. Współautorka takich publikacji, jak:

 • „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji” (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018),
 • „Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych” pod red. nauk. Grażyny Szpor (Wolters Kluwer, Warszawa 2013).
Długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, w tym w latach 2009-2014 pierwszy dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Była członkiem Rady Informatyzacji IV kadencji w latach 2011-2013 przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, Rady Naukowej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rady do spraw informatyzacji i digitalizacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu”.
Współautorka zasad dla systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w ramach prac nad rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. oraz szeregu aktów prawnych, m.in. nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 2015 r. oraz wielu rozporządzeń. Od początku pracy zawodowej interesuje się problematyką zarządzania dokumentacją, w szczególności wartościowaniem archiwalnym dokumentacji oraz dokumentem elektronicznym, a także organizacją i funkcjonowaniem archiwów zakładowych, w tym archiwów elektronicznych.

prof. Grzegorz Sibiga

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Prawnych PAN, adwokat, wykładowca akademicki, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy kierujący zespołem zajmującym się wdrażaniem i stosowaniem RODO, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN dla inspektorów ochrony danych, przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.
Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w problematyce ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, e-administracji, a także postępowania administracyjnego. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych w tym zakresie.
Uczestniczył w pracach organów doradczych specjalizujących się w cyfryzacji i ochronie danych osobowych: wiceprzewodniczący Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IV kadencja GIODO) oraz członek: Rady do Spraw Cyfryzacji Ministra Cyfryzacji (I kadencja), Rady Informatyzacji Ministra Administracji i Cyfryzacji (IV kadencja) oraz Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych. Obecnie członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W 2020 r. otrzymał doroczną Nagrodę im Michała Serzyckiego przyznawaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Paweł Wlezień

Z wykształcenia historyk, archiwista zakładowy. Kilkanaście lat pracy w archiwum zakładowym zaowocowało bogatym doświadczeniem, związanym nie tylko z pracą w archiwum, ale również z organizacją pracy kancelaryjnej we współczesnej administracji. Od kilku lat aktywnie uczestniczy i poznaje zagadnienia związane z elektronicznymi systemami zarządzania. Uczestniczy we wdrażaniu systemów EZD w administracji rządowej, szkoląc pracowników czy współpracując przy przygotowaniu normatywów wewnętrznych. Od wielu lat prowadzi szkolenia dotyczące zasad kancelaryjnych i archiwistyki. Autor blogu: www.o-archiwum.pl