seminarium

8
grudnia
2020

XXXI seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "ARCHIWA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI – NOWE WYZWANIA"

127 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska Duda

Zapraszamy do udziału w trzydziestym pierwszym seminarium dotyczącym nowych wyzwań w działalności archiwów oraz w procesie archiwizacji dokumentacji.
Tym razem chcielibyśmy podzielić się z Państwem wiedzą o projekcie Archiwum Dokumentów Elektronicznych oraz o procedurze przekazywania elektronicznych materiałów archiwalnych z podmiotów publicznych do archiwów państwowych.
Zaczniemy jednak od analizy sytuacji archiwów zakładowych i państwowych po zmianach w ustawie archiwalnej w związku z wdrażaniem RODO. Temat jest bowiem wciąż aktualny i nie do końca rozpoznany.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Przewidzieliśmy czas na pytania do prelegentów i dyskusję.

Wśród uczestników XXXI seminarium zostanie rozlosowana książka z Wydawnictwa C.H. BECK „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji” (Warszawa 2018)

8 grudnia 2020 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia seminarium, kilka zdań na początek
dr Ewa Perłakowska
(ekspert, analityk i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)
10:10 Zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z wdrażaniem RODO – aspekty prawne
adw. dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
11:10 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska
11:30 Praktyczne aspekty udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym w związku z wdrażaniem RODO i zmianami w ustawie archiwalnej
Paweł Wlezień
(od blisko 20 lat archiwista zakładowy, prowadzi szkolenia dotyczące zasad kancelaryjnych i archiwistyki)
12:10 Praktyczne aspekty udostępniania dokumentacji w archiwum państwowym w związku z wdrażaniem RODO i zmianami w ustawie archiwalnej
Iwona Fischer
(Archiwum Narodowe w Krakowie)
12:50 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska
13:00 Przerwa na lunch
13:30 System Archiwum Dokumentów Elektronicznych, czyli przejmowanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej przez archiwa państwowe
 • Projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych.
 • Budowa systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE).
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej z podmiotów zobowiązanych.
 • Systemy teleinformatyczne klasy EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją) i ich integracja z systemem ADE.
 • Metadane i paczka archiwalna.
 • Porządkowanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej.
 • Weryfikacja poprawności uporządkowania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej przez archiwa państwowe.
 • Przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej w systemie ADE.
 • Integracja systemu ADE z systemem ZoSIA (Zintegrowany System Informacji Archiwalnej).
 • Kwerendy i wyszukiwanie materiałów archiwalnych przechowywanych w systemie ADE.
 • Udostępnianie materiałów archiwalnych przechowywanych w systemie ADE.
Dariusz Makowski
(Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
14:30 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska
14:45 Przerwa na kawę
15:00 Przekazywanie elektronicznych materiałów archiwalnych do archiwów państwowych z perspektywy ich wytwórcy oraz wspierającego go wykonawcy systemu klasy EZD.
 • Elektroniczne materiały archiwalny – co to jest?
 • Regulacje prawne w obszarze elektronicznego archiwum zakładowego.
 • Procedura przekazywania elektronicznych materiałów archiwalnych do archiwów państwowych – ocena stanu prawnego i aspekty praktyczne.
 • Paczka archiwalna w świetle doświadczeń w jej generowaniu.
dr Ewa Perłakowska
(ekspert, analityk i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)
15:45 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska
16:00 Zakończenie XXXI seminarium, wręczenie certyfikatów

Iwona Fischer

Historyk - archiwista z wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową; absolwentka Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kierunek historia. Ukończone studia podyplomowe z zakresu archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Instytut Historii i Archiwistyki) oraz Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej). Specjalizuje się w tematyce opracowania różnych rodzajów materiałów archiwalnych oraz wartościowania dokumentacji.
Pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie, obecnie na stanowisku kierownika Oddziału IV - akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w., odpowiedzialnym za sprawy udostępniania, gromadzenia i opracowania dokumentacji oraz promocji zasobu. Członek Komisji Metodycznej, Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji i Zespołu Zakupów Materiałów Archiwalnych w Archiwum Narodowym w Krakowie. W kadencji 2011-2016 Przewodnicząca Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w Warszawie (m.in. opracowanie nowych wskazówek dot. porządkowania i wartościowania akt osobowych). Trener na kursach kancelaryjno-archiwalnych I i II stopnia (od 2004 r.) w ramach działalności Archiwum Państwowego/Narodowego w Krakowie; od 2012 r. we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTIA) w Krakowie, gdzie w 2013 r. została uhonorowana tytułem Wykładowca Roku. Szkoli z zakresu archiwistyki, metodyki archiwalnej i zarządzania dokumentacją - w skali lokalnej i ogólnopolskiej. Współpracowała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie przy opracowywaniu egzaminów na technika – archiwistę. Szkoli według własnego autorskiego programu kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia.
Wykładowca akademicki – prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa archiwalnego oraz zarządzania archiwum zakładowym w ramach specjalizacji archiwalnej na kierunku historia, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (lata 2006-2011); obecnie na studiach podyplomowych Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Komunikacji Społecznej, Instytut Bibliotekoznawstwa).
Autorka artykułów i publikacji dot. metodyki archiwalnej m.in.: Przekazywanie akt do archiwów państwowych – praktyka, problemy, raport o stanie przekazywania; Konsekwencje wartościowania i selekcji dokumentacji masowej dla użytkowników archiwów; Problem wartościowania dokumentacji w świetle potrzeb użytkowników archiwów państwowych; Wielopostaciowa forma dokumentu – sposób postępowania z załącznikami do akt (załączniki elektroniczne, audio, wideo, biologiczne).
Aktywny uczestnik konferencji i seminariów krajowych i międzynarodowych z zakresu historii, historii Krakowa, archiwistyki, metodyki archiwalnej. Autorka i kustosz kilku wystaw historycznych i archiwalnych. Miłośnik Krakowa, członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, autorka licznych artykułów dot. historii tego miasta.

Dariusz Makowski

Pracownik Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z problematyką dokumentu elektronicznego i budowy systemów teleinformatycznych na potrzeby administracji publicznej. Uczestnik licznych sympozjów i konferencji krajowych jak i międzynarodowych w zakresie e-administracji i e-archiwistyki. W ramach wykonywanych obowiązków, współpracuje w działaniach związanych z monitorowaniem procesu legislacyjnego i opiniowaniem projektów aktów prawnych w zakresie postępowania z dokumentacją w tym przede wszystkim dokumentacją elektroniczną. Od kilku lat uczestniczy w procesie wdrażania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją w archiwach państwowych i w innych jednostkach administracji publicznej. Realizuje również zadania z zakresu budowy, rozwoju i obsługi programów i systemów teleinformatycznych, wspierających działalność archiwalną. W ramach zespołu projektowego Archiwum Dokumentów Elektronicznych bierze również udział w pracach związanych z budową i wdrożeniem w archiwach państwowych systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Jest członkiem Komitetu Sterującego Projektu "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" oraz członkiem różnych zespołów zadaniowych i roboczych powoływanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w celu realizacji jego polityki w zakresie kształtowania narodowego zasobu archiwalnego.

Ewa Perłakowska

Ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją tradycyjną i elektroniczną, systemów klasy EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, systemów kancelaryjnych (instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i wykazów akt), informatyzacji administracji publicznej.
Historyk-archiwista, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczony trener na kursach i szkoleniach kancelaryjnych, archiwalnych oraz specjalistycznych z zakresu funkcjonowania systemów teleinformatycznych klasy EZD (ponad 30 kursów kancelaryjno-archiwalnych oraz prawie 520 szkoleń, ponad 4100 godzin szkoleniowych). Wykładowca uniwersytecki (UW, UMCS, UJ).
Ekspert, doradca i analityk przy wdrażaniu systemów teleinformatycznych, w szczególności klasy EZD, w podmiotach publicznych oraz ich optymalizacji, a także budowy w tych systemach modułu „archiwum”. Doświadczony praktyk.
Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”. Członek Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Autorka publikacji w naukowych czasopismach archiwalnych i historycznych. Współautorka takich publikacji, jak:

 • „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji” (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018),
 • „Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych” pod red. nauk. Grażyny Szpor (Wolters Kluwer, Warszawa 2013).
Długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, w tym w latach 2009-2014 pierwszy dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Była członkiem Rady Informatyzacji IV kadencji w latach 2011-2013 przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, Rady Naukowej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rady do spraw informatyzacji i digitalizacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu”.
Współautorka zasad dla systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w ramach prac nad rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. oraz szeregu aktów prawnych, m.in. nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 2015 r. oraz wielu rozporządzeń. Od początku pracy zawodowej interesuje się problematyką zarządzania dokumentacją, w szczególności wartościowaniem archiwalnym dokumentacji oraz dokumentem elektronicznym, a także organizacją i funkcjonowaniem archiwów zakładowych, w tym archiwów elektronicznych.

Grzegorz Sibiga

Doktor prawa, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący w Kancelarią Traple, Konarski i Wspólnicy. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rad programowych czasopism: "Prawo Mediów Elektronicznych" i „Informacja w Administracji Publicznej” oraz członek rady konsultacyjnej miesięcznika "IT w administracji". Ekspert sejmowy w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2011 r.

Paweł Wlezień

Z wykształcenia historyk, archiwista zakładowy. Kilkanaście lat pracy w archiwum zakładowym zaowocowało bogatym doświadczeniem, związanym nie tylko z pracą w archiwum, ale również z organizacją pracy kancelaryjnej we współczesnej administracji. Od kilku lat aktywnie uczestniczy i poznaje zagadnienia związane z elektronicznymi systemami zarządzania. Uczestniczy we wdrażaniu systemów EZD w administracji rządowej, szkoląc pracowników czy współpracując przy przygotowaniu normatywów wewnętrznych. Od wielu lat prowadzi szkolenia dotyczące zasad kancelaryjnych i archiwistyki. Autor blogu: www.o-archiwum.pl

Termin i Miejsce

Termin:
8 grudnia 2020
Miejsce:
Warszawa Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 690 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 27 listopada
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 28 listopada

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach, imienny certyfikat udziału w szkoleniu

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 1 grudnia 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: