szkolenie stacjonarne i on-line

9
września
2020

DECYZJE PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PIERWSZE WYROKI SĄDOWE NA GRUNCIE RODO

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Formy udziału w szkoleniu, do Państwa wyboru:

 • stacjonarnie (w naszej sali konferencyjnej w Warszawie przy ul. Pory 78),
 • on-line (udział zdalny, więcej ... )

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat dotychczas wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych decyzji na gruncie RODO. W tym celu omówione zostaną najciekawsze, zdaniem prowadzących decyzje Prezesa Urzędu nie tylko nakładające kary finansowe oraz również inne istotne decyzje kształtujące praktykę RODO np. w przedmiocie realizacji praw osób fizycznych, zawiadomień w sprawie naruszeń ochrony danych, adekwatnych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Na przykładzie decyzji prześledzimy inne uprawnienia organu w zakresie prowadzonych postępowań niż uprawnienie do nakładania administracyjnych kar pieniężnych, wynikające z art. 58 RODO. Uczestnicy zapoznają się również z najważniejszymi orzeczeniami europejskich organów nadzoru oraz pierwszymi wyrokami sądowymi.

Szkolenie prowadzi:
Anna Matusiak-Wekiera jest radcą prawnym. Pełniła funkcję ABI. Obecnie pełni funkcję IOD. Mec. Anna Matusiak-Wekiera była członkiem Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w UE powołanej przy GIODO w latach 2016-2018. Obecnie jest członkiem Komitetu ds. ochrony danych osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Mec. Anna Matusiak – Wekiera wspierała procesy wdrożenia RODO w sektorze prywatnym oraz w sektorze publicznym, jest wykładowcą zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na uczelni wyższej oraz prelegentką na konferencjach poświęconych RODO. Mec. Anna Matusiak-Wekiera jest również autorką publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001.

Czas trwania od godz. 10.00 do ok. 16

Program szkolenia:
Uprawnienia Prezesa Urzędu. Nie tylko o administracyjnych karach pieniężnych

 • Uprawnienia Prezesa Urzędu w zakresie prowadzonych postępowań wynikające z art. 58 RODO
 • Kryteria jakie są brane pod uwagę przez organ przy nakładaniu administracyjnych kar pieniężnych na przykładzie wybranych decyzji (omówienie okoliczności łagodzących oraz obciążających).
 • Decyzje wydane w związku z realizacją obowiązku zawiadamiania Prezesa Urzędu o naruszeniach ochrony danych osobowych.
 • Kiedy zdaniem organu zachodzi wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dotyczy naruszenie – omówienie na przykładzie decyzji Prezesa Urzędu.
 • Decyzje organu dotyczące realizacji praw osób fizycznych wynikających z RODO oraz inne istotne decyzje z punktu
Dotychczas wydane decyzje nakładające administracyjne kary pieniężne i ich konsekwencje dla praktyki gospodarczej.
 • Obowiązek informacyjnym oraz jak nie należy rozumieć niewspółmiernie dużego wysiłku, o którym mowa w art. 14 ust. 5 lit. b RODO - omówienie pierwszej decyzji Prezesa Urzędu z dnia 15 marca 2019 r. (ZSPR.421.3.2018) nakładającego karę pieniężną oraz treść Wyroku WSA z dnia 11 grudnia 2019 r.
 • Jak rozumieć obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z treścią art. 32 RODO w kontekście drugiej i trzeciej kary finansowej. Standardy w zakresie bezpieczeństwa, które wymienia Prezes UODO w swoich decyzjach, jako miernik należytej staranności – analiza decyzji z 25 kwietnia 2019 (ZSPR.440.43.2019) oraz z dnia 10 września 2019 (ZSPR.421.2.2019).
 • Pierwsza kara pieniężna nałożona na podmiot publiczny – co z tej decyzji wynika dla innych administratorów – omówienie decyzji z dnia 18 października 2019 (ZSPU 421.3.2019).
 • Jak rozumieć obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić osobie fizycznej skuteczną realizację praw wynikających z RODO – analiza decyzji z dnia 16 października 2019 (ZSPR.421.7.2019)
 • Omówienie najważniejszych decyzji wydanych na gruncie RODO przez europejskie organy nadzorcze i ich konsekwencji dla administratorów danych osobowych .
 • Pytania oraz dyskusja.

Anna Matusiak-Wekiera

Jest radcą prawnym, szefową praktyki ochrony danych osobowych oraz compliance w Kancelarii JDP Drapała & Partners Sp. k. Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe z zakresu Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej oraz Szkołę Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka podyplomowych rocznych kursów organizowanych przez Harvard Business School oraz Instytut Kanadyjski w przedmiocie strategicznego zarządzania oraz umiejętności menadżerskich. Certyfikowany audytor wewnętrzny (systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001). Mecenas Anna Matusiak-Wekiera specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych. W zakresie swojej specjalizacji doradza klientom w zakresie zgodności procesów biznesowych z przepisami ochrony danych osobowych, wdrożeń przepisów RODO, audytów powdrożeniowych, jak również wykonując inspektora ochrony danych (IOD). Była członkiem Ekspertów Komisji powołanej przy GIODO ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w latach 2016-2018. Wykładowczyni zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na studiach podyplomowych, prelegent branżowych szkoleń i konferencji.