szkolenie stacjonarne i on-line

9
września
2020

DECYZJE PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PIERWSZE WYROKI SĄDOWE NA GRUNCIE RODO

37 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska Duda

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat dotychczas wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych decyzji na gruncie RODO. W tym celu omówione zostaną najciekawsze, zdaniem prowadzących decyzje Prezesa Urzędu nie tylko nakładające kary finansowe oraz również inne istotne decyzje kształtujące praktykę RODO np. w przedmiocie realizacji praw osób fizycznych, zawiadomień w sprawie naruszeń ochrony danych, adekwatnych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Na przykładzie decyzji prześledzimy inne uprawnienia organu w zakresie prowadzonych postępowań niż uprawnienie do nakładania administracyjnych kar pieniężnych, wynikające z art. 58 RODO. Uczestnicy zapoznają się również z najważniejszymi orzeczeniami europejskich organów nadzoru oraz pierwszymi wyrokami sądowymi.

Szkolenie prowadzi:
Anna Matusiak-Wekiera jest radcą prawnym. Pełniła funkcję ABI. Obecnie pełni funkcję IOD. Mec. Anna Matusiak-Wekiera była członkiem Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w UE powołanej przy GIODO w latach 2016-2018. Obecnie jest członkiem Komitetu ds. ochrony danych osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Mec. Anna Matusiak – Wekiera wspierała procesy wdrożenia RODO w sektorze prywatnym oraz w sektorze publicznym, jest wykładowcą zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na uczelni wyższej oraz prelegentką na konferencjach poświęconych RODO. Mec. Anna Matusiak-Wekiera jest również autorką publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001.

Czas trwania od godz. 10.00 do ok. 16

Program szkolenia:
Uprawnienia Prezesa Urzędu. Nie tylko o administracyjnych karach pieniężnych

 • Uprawnienia Prezesa Urzędu w zakresie prowadzonych postępowań wynikające z art. 58 RODO
 • Kryteria jakie są brane pod uwagę przez organ przy nakładaniu administracyjnych kar pieniężnych na przykładzie wybranych decyzji (omówienie okoliczności łagodzących oraz obciążających).
 • Decyzje wydane w związku z realizacją obowiązku zawiadamiania Prezesa Urzędu o naruszeniach ochrony danych osobowych.
 • Kiedy zdaniem organu zachodzi wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dotyczy naruszenie – omówienie na przykładzie decyzji Prezesa Urzędu.
 • Decyzje organu dotyczące realizacji praw osób fizycznych wynikających z RODO oraz inne istotne decyzje z punktu
Dotychczas wydane decyzje nakładające administracyjne kary pieniężne i ich konsekwencje dla praktyki gospodarczej.
 • Obowiązek informacyjnym oraz jak nie należy rozumieć niewspółmiernie dużego wysiłku, o którym mowa w art. 14 ust. 5 lit. b RODO - omówienie pierwszej decyzji Prezesa Urzędu z dnia 15 marca 2019 r. (ZSPR.421.3.2018) nakładającego karę pieniężną oraz treść Wyroku WSA z dnia 11 grudnia 2019 r.
 • Jak rozumieć obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z treścią art. 32 RODO w kontekście drugiej i trzeciej kary finansowej. Standardy w zakresie bezpieczeństwa, które wymienia Prezes UODO w swoich decyzjach, jako miernik należytej staranności – analiza decyzji z 25 kwietnia 2019 (ZSPR.440.43.2019) oraz z dnia 10 września 2019 (ZSPR.421.2.2019).
 • Pierwsza kara pieniężna nałożona na podmiot publiczny – co z tej decyzji wynika dla innych administratorów – omówienie decyzji z dnia 18 października 2019 (ZSPU 421.3.2019).
 • Jak rozumieć obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić osobie fizycznej skuteczną realizację praw wynikających z RODO – analiza decyzji z dnia 16 października 2019 (ZSPR.421.7.2019)
 • Omówienie najważniejszych decyzji wydanych na gruncie RODO przez europejskie organy nadzorcze i ich konsekwencji dla administratorów danych osobowych .
 • Pytania oraz dyskusja.

Anna Matusiak-Wekiera

Jest radcą prawnym. Pełniła funkcję ABI. Obecnie pełni funkcję IOD. Mec. Anna Matusiak-Wekiera była członkiem Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w UE powołanej przy GIODO w latach 2016-2018. Obecnie jest członkiem Komitetu ds. ochrony danych osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Mec. Anna Matusiak – Wekiera wspierała procesy wdrożenia RODO w sektorze prywatnym oraz w sektorze publicznym, jest wykładowcą zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na uczelni wyższej oraz prelegentką na konferencjach poświęconych RODO. Mec. Anna Matusiak-Wekiera jest również autorką publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001.

Termin i Miejsce

Termin:
9 września 2020
Miejsce:
Warszawa Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 990 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 28 sierpnia
 • 1090 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 29 sierpnia

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 2 września 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Wybieram rodzaj spotkania:

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: