szkolenie

24
marca
2020

EUROPEJSKI KODEKS ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ – ZNACZENIE, ZAKRES I KONSEKWENCJE NAJWAŻNIEJSZEGO UNIJNEGO AKTU PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO

koordynator: Iwona Nowosielska

Dyrektywa UE Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej jest milowym krokiem w kierunku zespolenia norm rynku łączności elektronicznej w Europie i pierwszym tak kompleksowym aktem prawa telekomunikacyjnego w UE.
Szkolenie pozwoli zorientować się w strukturze i najważniejszych konsekwencjach dyrektywy Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, stanowiącej „kodyfikację” dotychczasowych rozczłonkowanych regulacji i przepisów dotyczących rynku telekomunikacyjnego w UE. W EKŁE dokonano istotnego przemodelowania naczelnych celów regulacji rynku łączności, m.in. stawiając na centralnym miejscu rozwój sieci o bardzo dużej przepustowości oraz powszechny do nich dostęp.
EKŁE będzie wdrożony do końca 2020 r. – nie pozwólmy się zaskoczyć! Bądźmy na bieżąco oraz przygotowani na zmiany jakie wprowadza EKŁE.

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w szczególności średnich i małych, dostawców usług typu Over-The-Top, komunikatorów internetowych, w tym zarówno prawników, jak i nie-prawników.

Szkolenie przeprowadzi: Magdalena Gąsowska-Paprota, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Czas trwania szkolenia: 10:00 -16:00

Program

 1. Założenia dyrektywy Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej:
  • Powody uchwalenia EKŁE.
  • Znaczenie dyrektywy dla europejskiego prawa telekomunikacyjnego i Jednolitego Rynku Cyfrowego.
  • Miejsce dyrektywy w porządku UE – zastąpienie dyrektyw: ramowej, o zezwoleniach, o dostępie, o usłudze powszechnej.
  • Systemowa modyfikacja prawa telekomunikacyjnego poprzez EKŁE – poszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego dotychczasowych przepisów unijnych w zakresie telekomunikacji.
 2. Wdrożenie EKŁE w Polsce:
  • Wstępne plany legislacyjne polskiego ustawodawcy.
  • Szanse na uporządkowanie istniejących regulacji (prawo telekomunikacyjne, megaustawa, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
  • Uwarunkowania i przeszkody na drodze do wdrożenia EKŁE.
 3. Główne cele i zadania EKŁE – powszechny dostęp do sieci o bardzo dużej przepustowości, zrównoważona konkurencja, oparta na infrastrukturze, interoperacyjność usług łączności elektronicznej, dostępność i bezpieczeństwo sieci i usług oraz korzyści dla użytkownika końcowego.
 4. Najważniejsze nowe pojęcia (definicje) w EKŁE, w szczególności:
  • Zmiana pojęcia usługi łączności elektronicznej.
  • Usługa łączności interpersonalnej – wykorzystująca numery i niewykorzystująca numerów.
  • Użytkownik końcowy, dostęp, usługi towarzyszące i inne.
 5. Najważniejsze obszary w EKŁE, m.in.:
  • usługa powszechna – dostęp do usług szerokopasmowego Internetu.
  • regulacja konkurencji i warunki inwestycji w łączność – zmiany dotyczące oceniania pozycji rynkowej przedsiębiorcy, zmiany dotyczące obowiązku
  • udzielania dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej przez przedsiębiorcę, i in..
  • prawa użytkowników końcowych – silniejsza ochrona abonentów, przenoszalność usług dostępu do Internetu, i in.
  • nowe zasady dla usług Over-The-Top.
  • nowe zasady rezerwacji widma radiowego.
 6. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa sieci i usług – regulacja niezależna od RODO i dyrektywy NIS wdrożonej ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
 7. Wzmocnienie roli i kompetencji krajowych organów regulacyjnych oraz rola Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Body of European Regulators for Electronic Communications).

Magdalena Gąsowska-Paprota

Doradza klientom działającym w branży IT, uczestnicząc w pracach zespołu IT-Telco. Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa nowych technologii, w tym prawa prawa własności intelektualnej, prawa ochrony danych osobowych i telekomunikacyjnego.
Posiada duże doświadczenie w obszarze doradztwa przy projektach IT związanego z przygotowywaniem, weryfikowaniem oraz negocjowaniem m.in. umów wdrożeniowych i serwisowych. Uczestniczy także w obsłudze dużych projektów IT i infrastrukturalnych realizowanych przy wykorzystaniu środków unijnych.
Współautorka raportu na temat regulacji partnerstwa publiczno-prywatnego w wybranych krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji. Współautorka i autorka tekstów z zakresu IT, prawa własności przemysłowej i ochrony danych osobowych, publikowanych m.in. w magazynach „Ochrona Danych Osobowych” czy „IT Professional”: Rola współdziałania zamawiającego we wdrożeniu systemu IT – zagadnienia prawne (wraz z Agnieszką Wachowską, grudzień 2016), Jak opatentować oprogramowanie? (październik 2016), Branżowe kodeksy postępowania (czerwiec 2017).