szkolenie on-line

1
października
2020

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE SĄDOWYM

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych w szczególny sposób wpływają na organizację systemu ochrony danych osobowych w sądach i organach ochrony prawnej, ale także licznych podmiotów, które działają w obrębie sektora sądowego – kuratorów, biegłych, mediatorów, tłumaczy przysięgłych. Wszystkie te podmioty borykają się zarówno z tym, jak zastosować, ale także jak efektywnie ułożyć wzajemną współpracę, a często także, jak zgodnie z prawem stosować reguły wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Te ostatnie zwłaszcza są nader skomplikowane, niejasne.

Ponieważ w sądach z mocy prawa funkcjonuje równocześnie kliku administratorów wciąż kłopotliwe jest ustalenie granic ich działania, kompetencji i odpowiedzialności, a z racji ustawowego wprowadzenia dwojakiej formy nadzoru nad administratorami, aktualne są problemy efektywnego sprawowania nadzoru zwłaszcza przez organy sądowe. Do tego dochodzi jeszcze administrowanie zasobami informacyjnymi kuratorów, mediatorów, biegłych sądowych, podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności i wielu innych, które pojawiają się w różnych kontekstach postępowań sądowych.

Wciąż problematyczne pozostaje, jak prawidłowo zabezpieczyć dane w sądzie, u mediatora, kuratora, czy biegłego, jak stosować monitoring, jak kształtuje się odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

Na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedzi podczas naszego forum.

Adresaci: inspektorzy ochrony danych wyznaczeni w sądach, pracownicy administracji sądowej odpowiadający za organizację i bezpieczeństwo, pracownicy sekretariatów sądów, kuratorzy, mediatorzy, biegli, oraz osoby, które działając na rzecz biegłych i mediatorów, odpowiadają za bezpieczeństwo i organizację ochrony danych osobowych

1 października 2020 r.
10:00 Rozpoczęcie Forum, przedstawienie programu
dr Marlena Sakowska-Baryła
10:15 Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – zakres regulacji w sądach i organach ochrony prawnej:
 • podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania regulacji,
 • kiedy w sądzie stosuje się ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
 • wątpliwości interpretacyjne.
Piotr Liwszic
11:00 Dostęp do akt postępowań sądowych a zasady ochrony danych osobowych:
 • jak RODO wpływa na dostęp do akt sądowych,
 • podstawy prawne i dobre praktyki dotyczące dostępu do akt.
Ewa Haratym
11:45 Przerwa
12:00 Ochrona danych osobowych w realizacji zadań kuratorów sądowych:
 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez kuratorów sądowych,
 • zakres informacji wykorzystywanych przez kuratorów sądowych – o co i kogo kurator może spytać, jakie informacje może utrwalić,
 • administrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi przez kuratorów sądowych – praktyczne problemy dotyczące organizacji ochrony danych osobowych.
mec. Magdalena Czaplińska
12:45 Status biegłych sądowych i mediatorów na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych:
 • podstawy prawne funkcjonowania w postępowaniach sądowych biegłych sądowych i mediatorów,
 • administratorzy, podmioty przetwarzające, czy osoby upoważnione – jaką rolę przypisać biegłym i mediatorom,
 • praktyczne problemy realizacji zasad ochrony danych osobowych.
Dr Marlena Sakowska-Baryła
13:30 Przerwa
14:00 Naruszenia ochrony danych osobowych w sądach:
 • jak wygląda praktyka dotycząca obsługi naruszeń ochrony danych w sądach,
 • przyczyny naruszeń ochrony danych osobowych w sądach,
 • przegląd naruszeń w sądach w perspektywie 2 lat stosowania RODO.
Kinga Wójcik-Prządka
14:45 Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w sądzie:
 • inspektor ochrony danych osobowych – umocowanie w przepisach i jednostce organizacyjnej,
 • praktyczna realizacja zadań IOD w sądzie,
 • na co zwrócić szczególną uwagę w praktyce działania IOD w sądzie.
mec. Paweł Bociąga
15:30 Pytania i odpowiedzi.
16:00 Zakończenie szkolenia.

Paweł Bociąga

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, współpracuje z kancelarią Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarią Radców Prawnych Sp. p. oraz pełni funkcję inspektora ochrony danych, głównie w podmiotach publicznych. Autor publikacji o tematyce danych osobowych w „ABI Ekspert”.
Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej, współpracował m.in. z Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o.
Ponadto posiada kilkunastoletnie doświadczenie w sektorze administracji samorządowej, w zakresie prawa administracyjnego materialnego, w tym przede wszystkim prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz gospodarki nieruchomościami, obecnie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (w latach 2016-2019 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego).

Magdalena Czaplińska

Partner w SBC Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., od 2008r. wykonuje zawód radcy prawnego, w ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych, uczestnik konferencji naukowych oraz branżowych seminariów poświęconych problematyce IT oraz zagadnieniom prawa samorządowego.

Ewa Haratym

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła również studia podyplomowe „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych” w Instytucie Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk. Aktualnie jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji UG. Jej zainteresowania naukowe i badawcze skupiają się na szeroko pojętym prawie do prywatności i prawie do ochrony danych osobowych, a także prawie do prywatności dzieci. Autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności w „ABI Expercie” i „World Scientific News”.

Piotr Liwszic

Wieloletni pracownik instytucji państwowych, w których odpowiadał m.in. za nadzór nad bezpieczeństwem informacji, w tym informacji niejawnych. Prelegent na licznych konferencjach i warsztatach dotyczących ochrony danych osobowych. Autor praktycznej publikacji Inspektor Ochrony Danych – Praktyczny poradnik dla osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych oraz współautor praktycznego komentarza do ustawy wdrażającej dyrektywę DODO.
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Jako audytor wiodący normy ISO/IEC 27001 posiada liczną praktykę w całościowych procesach zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym informacji niejawnych.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezesem SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Polskiej Akademii Nauk, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W ponad 500 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/

Kinga Wójcik-Prządka

Wieloletnia Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa w Sądzie Okręgowym w Warszawie, obecnie inspektor ochrony danych w sektorze publicznym. Wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Ukończyła Bezpieczeństwo Publiczne i Edukację dla Bezpieczeństwa oraz podyplomowo Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania oraz Zarządzanie Kryzysowe w Akademii Obrony Narodowej. Audytor wiodący normy ISO 27001. Specjalizuje się w szerokim pojmowaniu bezpieczeństwa i budowaniu elementarnej „kultury bezpieczeństwa”, łączącej różne obszary z naciskiem na podejście prewencyjne i uświadamianie w obszarze zagrożeń. Autorka publikacji o tematyce ochrony danych, bezpieczeństwa fizycznego i prewencji.