szkolenie on-line

12
maja
2020

OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI

koordynator: Iwona Brokowska Duda

UWAGA! NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.

 • szkolenie zdalne w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze,
 • podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,
 • otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF,
 • będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu,
 • w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.
Wymagane: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa (preferowany Firefox), mikrofon lub słuchawki.
Możesz zarejestrować się przez naszą stronę internetową. Przed szkoleniem otrzymasz od nas mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu.
Przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, zawsze 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia. W tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.
Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości odtworzenia jego przebiegu w postaci filmu.

Adresaci:

 • Pracownicy jednostek zajmujący się archiwizowaniem dokumentacji
 • Dyrektorzy, kierownicy
 • Osoby odpowiedzialne za obieg dokumentacji
Cel szkolenia:
 • Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji
 • Nabycie umiejętności prawidłowego znakowania i rejestrowania spraw
 • Poznanie zasad prawidłowego brakowania dokumentacji
 • Umiejętność zadbania i prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji
Szkolenie prowadzi: Adam Parysz, Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną.

Czas trwania szkolenia: od godz. 9.00 do ok. 14

Program szkolenia:

 1. Obieg dokumentacji
  • Podpisywanie dokumentów, poświadczanie dokumentów, pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów
  • Tworzenie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwalnych – tworzenie, wdrażanie, zmiany, rodzaje
  • Przyjmowanie dokumentów – rejestracja, poświadczanie odbioru, itd.
  • Prawidłowy obieg dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej
  • Obieg dokumentacji księgowej
  • Pieczątki w obrocie gospodarczym
  • Archiwista jako koordynator czynności kancelaryjnych
 2. Obowiązki jednostki na mocy Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • Państwowy i niepaństwowy zasób archiwalny
  • Zakończenie działalności jednostki
  • Kształtowanie i udostępnianie państwowego zasobu archiwalnego
  • Termin przekazywania dokumentów do archiwów państwowych
  • Zgoda na niszczenie dokumentów
  • Pozostawianie archiwaliów następcom prawnym
 3. Archiwizacja dokumentacji
  • Znakowanie spraw
  • Spis spraw
  • Tryby postępowania z dokumentami papierowymi i elektronicznymi
  • Archiwum zakładowe – lokal, wymagania techniczne, jak stworzyć?
  • Usługi firm zewnętrznych w zakresie archiwizacji – zapisy w umowach, realizacja
  • Jak wybrakować (zniszczyć) dokumentację?
  • Archiwizacja dokumentacji unijnej
  • Jakie są okresy przechowywania dokumentów w archiwum?
  • Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
  • Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
  • Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
  • Środki ewidencyjne archiwum zakładowego
  • Udostępnianie dokumentacji
  • Usługi archiwalne
 4. Zmiany w okresie przechowywania akt osobowych od 1 stycznia 2019 r.
  • Obniżenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat – kogo dotyczy?
  • Nowe obowiązki pracodawców w zakresie sprawozdawczości
  • Umożliwienie prowadzenia akt w formie elektronicznej – na jakich zasadach?
  • Zmiany w prowadzeniu akt osobowych od 2019 r.
  • Miejsce i warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • Okresy przechowywania dokumentów
  • Upoważnienia udzielone osobom przetwarzającym dane osobowe
  • Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  • Techniczno-organizacyjne zabezpieczenie danych osobowych, zastosowane środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 5. Procedura niszczenia dokumentacji
  • Typowanie dokumentacji do zniszczenia
  • Kto powinien wydać zgodę na niszczenie?
  • Jak postępować w razie wątpliwości?
  • W jaki sposób zawrzeć umowę na zniszczenie akt?
  • Umowa powierzenia przetwarzania danych – kiedy ją zawieramy?
  • Korzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie niszczenia dokumentów – istotne elementy umów, kwestie odpowiedzialności
 6. Odpowiedzialność prawna za dokumentację
  • RODO – rozszerzenie odpowiedzialności oraz katalogu naruszeń
  • Odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu Karnego
  • Odpowiedzialność wynikająca z Prawa Cywilnego i Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • Odpowiedzialność pracodawcy za wytwarzanie dokumentacji w wersji pisemnej i elektronicznej
  • Odpowiedzialność pracowników za wytwarzaną dokumentację
  • Udostępnianie informacji
  • Ochrona informacji niejawnej
  • Odpowiedzialność prawna za udostępnianie dokumentacji archiwalnej
  • Zróżnicowanie odpowiedzialności w odniesieniu do poszczególnych typów dokumentów oraz do treści w nich zawartych
  • Rola kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją ochrony dokumentów

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.