szkolenie

18
marca
2020

PRAWO PRASOWE I AUTORSKIE DLA DZIENNIKARZY

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Opis: Szkolenie adresowane jest dla wszystkich osób, które zajmują się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywanie materiałów prasowych, do których zastosowanie znajdzie prawo prasowe, jak też prowadzących działalność publicystyczną lub osób, które w ramach obowiązków zawodowych pozostają w kontakcie z przedstawicielami prasy lub mediów (np. rzecznicy prasowi, przedstawiciele działów PR). Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy w zakresie dotyczącym styku prawa autorskiego, prasowego i dostępu do informacji publicznej.

Szkolenie prowadzi: adwokat Piotr Łada

Czas trwania: od godz. 10.00 do ok. 16

Program:

 1. Prawo prasowe:
  • udzielanie informacji prasie - zakres obowiązków, forma odpowiedzi, relacje pomiędzy prawem prasowym a dostępem do informacji publicznej;
  • dobra osobiste a wolność słowa - ochrona dóbr osobistych, pomówienie, zniesławienie,
  • sprostowanie -wymogi formalne (prawidłowa redakcja)/merytoryczne, podstawy żądania sprostowania, odmowa publikacji sprostowania;
  • autoryzacja - zakres zastosowania autoryzacji, terminy, obowiązkowa autoryzacja, odmowa autoryzacji i uprawnienia stron, praktyczne skutki nowelizacji prawa prasowego,
  • problematyka prawa autorskie w kontekście nowych technologii (e-prasa)
 2. Wizerunek:
  • pojęcie wizerunku, zakres ochrony, wymóg zgody, wykorzystanie wizerunku bez obowiązku uzyskania zgody (trzy wyjątki), roszczenia z tytułu naruszenia wizerunku, wizerunki w materiałach promocyjnych, pracowników, wizerunki na wydarzeniach (m.in. szkolenia, konferencje, imprezy masowe, imprezy publiczne), regulaminy wydarzeń a zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku,
 3. Dostęp do informacji publicznej:
  • wprowadzenie zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, organy obowiązane do udzielenia odpowiedzi;
  • podmioty uprawnione do uzyskania informacji publicznej - osoby fizyczne, osoby prawne, inne podmioty; informacja publiczna a uprawienia dziennikarzy – prawo prasowe a dostęp do informacji publicznej,
  • pojęcie informacji publicznej a wiadomości niebędące informacją publiczną zakres dostępu do informacji publicznej - wytyczne ustawowe, w tym aktualne orzecznictwo m.in. informacje o pracownikach urzędów; kwalifikacje, nabory; sprawy pracownicze; wynagrodzenie, nagrody; utwory a prawo autorskie; akta postępowań sądowych i administracyjnych; notatki służbowe; umowy cywilnoprawne; telefony, billingi; maile – korespondencja; opinie prawne i inne; problematyka „dysponowania” informacją publiczną;
  • podstawy żądania dostępu do informacji publicznej - brak obowiązku wskazania podstawy prawnej a informacja przetworzona; forma zapytań (telefony, maile, pytania ustne); problematyka identyfikacji osoby zwracającej się z zapytaniem;
  • przetwarzanie informacji publicznej - wykazanie interesu; czynności techniczne (analizy, wykazy, statystyki); opłaty;
  • udzielanie informacji publicznej – forma, terminy, odmowa (informacja a wydanie postanowienia), podstawy prawne odmowy, inne ustawy (m.in. tajemnice prawnie chronione, interes przedsiębiorcy); sposoby udzielania informacji (wyłożenie, BIP, odpowiedź ustna i pisemna); wniosek o ponowne rozpoznanie - skarga do sądu administracyjnego, powództwo do sądu powszechnego;
  • powtórne wykorzystanie informacji publicznej – zakres, zasady, opłaty, tryb, kolizja z innymi ustawami (np. prawo autorskie), polityka dostępu do informacji przetworzonej.
 4. Prawo autorskie:
  • wprowadzenie oraz podstawowe pojęcia - źródła prawa, zakres obowiązywania utwór (m.in. zdjęcia, prezentacje, teksty, logo, materiały promocyjne, ochrona pomysłów); twórca (utwory pracownicze, zlecenie, umowy o dzieło, dzieła osierocone), prosta informacja prasowa a współpraca z agencjami prasowymi, autorskie prawa majątkowe i osobiste (m.in. prawo do autorstwa, prawo do nienaruszalności formy i treści tekstu lub zdjęcia); pojęcie autorskich praw majątkowych i osobistych, okres ochrony autorskich praw majątkowych (wygaśnięcie), zasady obliczania terminów, nabycie autorskich praw majątkowych, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe i umowy licencyjne, pola eksploatacji, istota autorskich praw osobistych, podstawowe typy autorskich praw osobistych (m.in. autorstwo, integralność utworu, rzetelne wykorzystanie), zmiany w utworze a ochrona autorskich prawa osobistych (m.in. korekta), autorskie prawa osobiste a twórczość zależna,
  • wykorzystanie i przetwarzanie informacji: prosta informacja prasowa, rozpowszechnianie aktualnych artykułów, sprawozdania z wydarzeń, wyciągi ze sprawozdań i artykułów, przeglądy publikacji i materiałów prasowych, mowy i publiczne wystąpienia (cytaty), fotografia reporterska, tłumaczenia materiałów tekstowych a twórczość zależna, dozwolony użytek utworów chronionych a Internet, umowa o stworzenie materiałów prasowych (zdjęcie, notatka, artykuł, sprawozdanie), prawo cytatu;
  • podstawy prawne wykorzystania utworów: wykorzystanie utworów graficznych, słownych, muzycznych i innych; umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe;; istotne postanowienia umowne (m.in. wynagrodzenie, oświadczenia twórcy, kary umowne, procedura odbioru, pola eksploatacji),problematyka praw zależnych (m.in. tłumaczenia, opracowania), umowy licencyjne (pola eksploatacji, terytorium, licencja wyłączna i niewyłączna, wygaśnięcie licencji),

Piotr Łada

Jest adwokatem w zespole Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie własności intelektualnej i nowych technologii. Zajmuje się również zagadnieniami gamedev, IT oraz e-privacy.
Posiada ponad 11-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Wspiera klientów w projektach związanych z wdrażaniem nowych technologii czy rozwiązań IT.
Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w renomowanych kancelariach prawnych. Był również kierownikiem biura prawa autorskiego w jednej z organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ). Zajmował się doradztwem w zakresie IP/IT oraz ochrony danych osobowych.
Pracował dla podmiotów z różnych sektorów, m.in. spółek z branży IT, e-commerce, gamedev, operatorów programów lojalnościowych i motywacyjnych (gamifikacja) oraz podmiotów prawa publicznego. Posiada szerokie doświadczenie przy realizacji projektów dotyczących zapewnienia zgodności z przepisami prawa ochrony danych osobowych i e-privacy, w tym w zakresie audytów przedwdrożeniowych, wdrożeń rozwiązań związanych z ochroną danych osobowych, ocen skutków dla ochrony danych (DPIA), opracowywania dokumentacji i bieżącego doradztwa. Realizował projekty IT obejmujące wdrożenie i rozwój oprogramowania, usług typu cloud computing (m.in. w modelach SaaS, IaaS), związane z produkcją, wydawnictwem i dystrybucją gier komputerowych/aplikacji mobilnych, a także przeprowadzał audyty zgodności (IP/RODO).
Przeprowadził ponad 100 szkoleń z tematyki prawa autorskiego, oprogramowania, e-privacy i danych osobowych dla spółek z sektora IT, gamedev oraz podmiotów prawa publicznego.