szkolenie

5
lutego
2020

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (KPA) PO ZMIANACH

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Cele szkolenia:

 • uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej pomagających w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów k.p.a.
 • przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a.
 • omówienie stosowania k.p.a. w postępowaniach w tym zagadnień kontrowersyjnych dla praktyki i orzecznictwa, w szczególności:
  1. form wszczęcia postępowania administracyjnego,
  2. konstrukcji procesowej strony,
  3. wad podania,
  4. fikcji doręczeń,
  5. umorzenia postępowania,
  6. ustalania właściwości organów,
  7. obowiązywania decyzji administracyjnej w czasie i jej natychmiastowej wykonalności,
  8. wpływu stanowiska organu odwoławczego na kolejne
  9. rozstrzygnięcia w tej samej sprawie,
  10. weryfikacji decyzji ostatecznych i jej czasowych następstw,
  11. relacji KPA do ustaw sektorowych.

Grupa docelowa:
Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, osoby decyzyjne, wszyscy zainteresowani tematyką KPA.

Szkolenie Prowadzi: Adam Parysz, dyplomowany archiwista, Inspektor Ochrony Danych

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do ok. 16

Program szkolenia
I. KPA: elektronizacja postępowań

 1. Postępowanie elektroniczne;
 2. Pełnomocnictwo elektroniczne;
 3. Doręczenia elektroniczne;
 4. Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany?;
 5. Czy możemy stosować Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym?;
 6. Sporządzanie skanów dokumentów i nadawanie im mocy oryginału- na jakich zasadach?;
 7. Dokumenty sporządzane elektronicznie;
 8. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;
 9. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.
II. Nowości w zasadach ogólnych postępowań
 1. „Nowe” zasady ogólne postępowania administracyjnego;
 2. Nowe „elastyczne” ujęcie zasady dwuinstancyjności;
 3. Nowa definicja decyzji prawomocnej.
III. KPA- zasady prowadzenia postępowań. Postępowanie administracyjne na gruncie KPA
 1. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego;
 2. Obowiązek informacyjny w postępowaniach;
 3. Nowe możliwości skutecznego doręczenia;
 4. RODO a postępowania administracyjne;
 5. Wyłączenie pracownika i organu;
 6. Przyjazna dla strony interpretacja przepisów prawa – praktyczne zastosowanie art. 7a,
 7. Obowiązek analogicznych rozstrzygnięć organów administracji w analogicznych stanach faktycznych sprawy,
 8. Współdziałanie organów przy rozpoznawaniu spraw – jakich organów dotyczy i na czym polega?
 9. Obowiązek polubownego załatwiania spraw,
 10. Rozstrzyganie wątpliwości na rzecz stron postępowania a przepisy szczególne,
 11. Problemy z zastosowaniem art. 79a kpa w postępowaniach administracyjnych,
 12. Instytucja doręczenia w teorii i w praktyce.
 13. Wezwanie do usunięcia braków formalnych zasady wynikające z k.p.a. a utrwalona linia orzecznicza.
 14. Elementy decyzji administracyjnej. Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym.
 15. Postępowanie uproszczone. Milczące załatwienie sprawy – przesłanki, zasady prowadzenia postępowania, rodzaje rozstrzygnięć, tryby zaskarżenia.
 16. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki. Stanowisko sądów administracyjnych.
 17. Postępowanie organu odwoławczego po wniesieniu przez stronę odwołania i konsekwencje dla organów prowadzących postępowanie.
 18. Zastosowanie art. 136 k.p.a. w kontekście znowelizowanego brzmienia art. 138 k.p.a.
 19. Administracyjne kary pieniężne – przesłanki nałożenia kary, miarkowanie kary, zasady stosowania ulg przy nałożeniu kary, odstąpienie od nałożenia kary, przedawnienie. Stanowisko doktryny i judykatury
 20. Europejska współpraca administracyjna – ocena nowelizacji.
 21. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu;
 22. Mediacja –instytucja w Kodeksie Rozdział 5a – problemy praktyczne;
IV. Decyzja administracyjna
 1. Konstrukcja prawna i skutki prawne jej wydania;
 2. Forma decyzji;
 3. Elementy decyzji administracyjnej (osnowa i uzasadnienie);
 4. Konstrukcja osnowy (rozstrzygnięcia) decyzji;
 5. Konstrukcja uzasadnienia decyzji;
 6. Pouczenia w decyzji (w tym o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu);
 7. Rygor natychmiastowej wykonalności;
 8. Najczęstsze błędy i problemy praktyczne w konstruowaniu decyzji;
 9. Koszty postępowania.

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.