szkolenie

11
marca
2020

ZABEZPIECZENIE WZAJEMNYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW W UMOWIE IT

koordynator: Iwona Nowosielska

Nawet najlepiej przemyślany projekt z zakresu IT nie wyeliminuje w całości ryzyk nieprawidłowego wykonania kontraktu. Aby być na nie gotowym, należy odpowiednio zabezpieczyć wykonanie praw i obowiązków w umowie. Nie ma przy tym uniwersalnego i dobrego sposobu na zabezpieczenie praw. Wiele zależy od kontekstu: pozycji (zamawiający, a wykonawca) oraz sytuacji (zamówienie publiczne, a negocjacje B2B).
Zabezpieczenie jest przy tym pojęciem szerokim. Obejmuje zagadnienia od ustalenia zasad ponoszenia odpowiedzialności za kontrakt, optymalne dobranie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonanie zastępcze, rozsądnie określony katalog kar umownych, po przezorny katalog przesłanek rozwiązania umowy (na wypadek gdyby inne środki zawiodły). Tym samym, zabezpieczenie praw w umowie wpisuje się w całą strategię dotyczącą projektu IT, na poziomie równie doniosłym, jak techniczny opis przedmiotu zamówienia.
Odpowiednio dobrane zabezpieczenie pozwala zminimalizować, a czasami w całości usunąć finansowe skutki niewłaściwego wykonywania umowy przez kontrahenta. Źle dobrane zabezpieczenie, w szczególności nieproporcjonalne, może jednak stanowić trudny do przeskoczenia mur dla wykonawcy. Negatywne skutki jego postawienia odczuwa jednak także zamawiający, często płacąc za to wyższą cenę wynagrodzenia. Dodatkowo, zabezpieczenie kontraktów IT musi w oczywisty sposób pozostać zgodne z przepisami prawa. Warto odnotować, że już od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która ma zmienić, uprościć i uporządkować rynek zamówień publicznych. Przewiduje ona także ograniczenia w zakresie kształtowania odpowiedzialności wykonawcy i naliczania kar umownych.

Szkolenie jest kierowane do osób praktycznie uczestniczących w sporządzaniu i wykonywaniu umów, w tym z zakresu IT. Reprezentujących zarówno sektor publiczny, jak i sektor prywatny. W trakcie szkolenia poruszone będą bowiem również zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi, w tym zmianami, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Szkolenie przeprowadzą
mec. Piotr Nepelski
mec. Joanna Stecyk

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00

Program

 1. Wstęp:
  • Zabezpieczenie „nie jedno ma imię”:
   • odpowiedzialność kontraktowa na zasadzie winy i ryzyka;
   • zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
   • wykonanie zastępcze;
   • kary umowne i podobne środki motywacji wykonawcy;
   • rozwiązanie umowy.
  • Aktualna praktyka w kształtowaniu zabezpieczenia wykonania praw.
  • Podejście do zabezpieczenia na linii zamawiający – wykonawca:
   • kontekst podmiotowy – perspektywa zamawiającego i wykonawcy;
   • kontekst sytuacyjny – zamówienie publiczne i niepubliczne, procedura otwarta i zamknięta.
  • Zabezpieczenie na linii wykonawca – wykonawca (pomiędzy konsorcjantami).
 2. Sposoby kształtowania odpowiedzialności kontraktowej:
  • Odpowiedzialność na zasadzie winy;
  • Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka;
  • Ograniczenia prawne w kształtowaniu granic odpowiedzialności;
  • Negatywne skutki kształtowania odpowiedzialności na zasadzie ryzyka;
  • Sposób ukształtowania odpowiedzialności, a PZP; ze szczególnym uwzględnieniem Nowego PZP, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.
 3. Wybrane zagadnienia z zakresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
  • Zabezpieczenia osobiste i rzeczowe;
  • Katalog możliwych zabezpieczeń – obrót prywatny, a reżim PZP;
  • Poręczenie, w tym poręczenie bankowe;
  • Gwarancja bankowa;
  • Gwarancja ubezpieczeniowa;
  • Weksel z poręczeniem wekslowym;
  • Zastaw zwykły na prawach;
  • Zastaw rejestrowy;
  • Blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym;
  • Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomej;
  • Wybór odpowiedniego zabezpieczenia, w tym z uwagi na skutki upadłości wykonawcy.
 4. Wykonanie zastępcze:
  • Ustawowe prawo wykonania zastępczego;
  • Umowne prawo wykonania zastępczego;
  • Praktyczne problemy możliwości wykonania zastępczego.
 5. Kary umowne i podobne środki motywacji wykonawcy:
  • Istota kar umownych – kara umowna jako surogat odszkodowania;
  • Kary umowne w razie odpowiedzialności wykonawcy na zasadzie ryzyka;
  • Miarkowanie kar umownych;
  • Kary umowne, a PZP; ze szczególnym uwzględnieniem Nowego PZP, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.
  • Premia i punktacja za realizację zamówienia ponad SLA.
 6. Rozwiązanie umowy:
  • Odstąpienie od umowy czy jej wypowiedzenie – prawidłowa kwalifikacja;
  • Ustawowe i umowne prawo odstąpienia od umowy;
  • Ustawowe i umowne prawo wypowiedzenia umowy;
  • Exit plan;
  • Możliwość rozwiązania umowy, a upadłość wykonawcy.
 7. Case study.

Joanna Dworak

Ekspert prawny w zakresie prawa IT z 10 – letnim doświadczeniem zawodowym. Klientom Kancelarii doradza w ramach praktyki TMT i zespołu IT-Telco. Specjalizuje się w prawie nowych technologii i prawie autorskim.
Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży IT, w świadczeniu usług doradztwa prawnego w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, prawa zamówień publicznych, obrotu nieruchomościami oraz prawa cywilnego.
Koordynowała obsługę prawną dużej spółki giełdowej z sektora IT, doradzając przy zawieraniu i realizacji projektów wdrożeniowych, umów serwisowych, maintenance, licencyjnych. Brała udział w audytach z zakresu uprawnień prawnoautorskich. Doświadczony negocjator kompleksowych kontraktów IT zarówno z podmiotami krajowymi, jak i zagranicznymi.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w spółce telekomunikacyjnej i kancelarii specjalizującej się w obsłudze podmiotów z sektora IT.
Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację radcowską odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
Doradza klientom w języku polskim i angielskim.

Piotr Nepelski

Ekspert prawny w zakresie prawa IT i zamówień publicznych. Doradza klientom kancelarii w sprawach związanych z prawem zamówień publicznych i prawem cywilnym.
Posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT. Wspierał klientów na każdym etapie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, włącznie z występowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem. Doradzał klientom także przy wykonywaniu umów w sprawie zamówienia publicznego, w tym przy sporach przedsądowych i sądowych.
Doradza zamawiającym przy największych postępowaniach na dostawy i usługi IT. Zajmował się m.in. kompleksową obsługą prawną przy postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego przez Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pn. “Krajowy System Poboru Opłat wraz z czynnościami związanymi z Poborem Opłaty Elektronicznej oraz z czynnościami związanymi z Poborem Opłaty za Przejazd”.
Posiada doświadczenie także w zakresie realizacji umów o roboty budowlane – doradzał m.in. generalnemu wykonawcy budowy pawilonu Polski na światowej wystawie Expo 2015 w Mediolanie oraz wykonawcy adaptacji stadionu PGE Narodowy na potrzeby szczytu NATO w roku 2016 w Warszawie.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kursu prawa angielskiego prowadzonego przez British Law Centre oraz kursu prawa amerykańskiego prowadzonego przez Center for American Law Studies przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.