szkolenie on-line

8
lipca
2020

PRAWA AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Cel szkolenia: prezentacja aspektów prawa autorskiego, w kontekście specyfiki działalności wydawniczej, w tym umowy wydawniczej, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego oraz zmian ustawowych, m. in. w aspekcie podatkowym (koszty uzyskania przychodów twórców).

Adresaci szkolenia: wydawnictwa książkowe i prasowe, także w zakresie wydań elektronicznych, koncentrujące się na działalności wydawniczej oraz inne podmioty i instytucje, które prowadzą działalność wydawniczą, książkową lub prasową, w tym instytucje naukowe, np. uczelnie, instytucje kultury, np. muzea.

Szkolenie poprowadzi: Rafał Golat - radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autor publikacji prasowych i książkowych z zakresu prawa, w tym prawa autorskiego, cywilnego i podatkowego.

Czas trwania szkolenia: 09:00-14:00

Program:

 1. Aspekty przedmiotowe ochrony autorskiej:
  • utwór a jego egzemplarze (nośniki) – rodzaje utworów,
  • prawo autorskie a Prawo prasowe,
  • prawo autorskie a Kodeks cywilny.
 2. Prawa autorskie i prawa pokrewne:
  • prawa osobiste (zmiany, nadzory, korzystanie z wizerunku, tajemnica korespondencji i tajemnica źródeł informacji),
  • prawa majątkowe (pola eksploatacji)
  • publikacja a rozpowszechnienie utworu,
  • rozpowszechnianie utworu przez Internet,
  • prawa zależne (przeróbki, opracowania - tłumaczenia),
  • uprawnienia wydawców w zakresie szczególnych opłat i wynagrodzeń (reprografia, czyste nośniki, wypożyczenia biblioteczne),
  • pokrewne prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych.
 3. Ograniczenia praw majątkowych:
  • dozwolony użytek utworów:
   • dozwolony przedruk,
   • dozwolony cytat,
   • inny przypadki dozwolonego użytku, istotne dla wydawców,
  • wygasanie praw majątkowych.
 4. Aspekty podmiotowe ochrony:
  • domniemanie dotyczące wydawcy,
  • aspekt współautorstwa,
  • nabywanie praw od pracowników,
  • dziedziczenie praw majątkowych – spadkobiercy twórcy,
  • specyfika dotycząca utworów zbiorowych.
 5. Postanowienia umowne – umowy wydawnicze:
  • zamówienie utworu czy wydanie utworu „gotowego”,
  • postanowienia dotyczące praw osobistych,
  • wariant umowy przenoszącej prawa do utworu,
  • wariant licencyjny – rodzaje licencji,
  • znaczenie i zakres domniemań ustawowych,
  • postanowienia dotyczące praw zależnych,
  • aspekty czasowe –data nabycia praw.
 6. Inne wybrane zagadnienia, dotyczące umów wydawniczych:
  • termin realizacji (opóźnienia),
  • przyjęcie utworu – wadliwe („usterkowe”) wykonanie,
  • odstąpienie od umowy a wypowiedzenie umowy,
  • szczególne uwarunkowania dotyczące wynagrodzeń (zasada odpłatności, ograniczenie ustawowe dotyczące zwrotu „zaliczki”),
  • uwarunkowania związane z formą zawarcia umowy (zakres zastosowania formy pisemnej).
 7. Odpowiedzialność na naruszenie praw do utworu:
  • wady prawne utworu,
  • roszczenia z tytułu naruszenia praw osobistych,
  • roszczenia z tytułu naruszenia praw majątkowych (odszkodowania),
  • przedawniane się roszczeń,
  • odpowiedzialność z tytułu plagiatu.
 8. Zakres zastosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodów.
 9. Podsumowanie (dyskusja, pytania uzupełniające).

Rafał Golat

Radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym.