szkolenie on-line

15
kwietnia
2020

PRAWA AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ

5 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

UWAGA! NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.

 • szkolenie zdalne w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze,
 • podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,
 • otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF,
 • będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu,
 • w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.
Wymagane: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa (preferowany Firefox), mikrofon lub słuchawki.
Możesz zarejestrować się przez naszą stronę internetową. Przed szkoleniem otrzymasz od nas mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu.
Przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, zawsze 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia. W tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.
Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości odtworzenia jego przebiegu w postaci filmu.

Cel szkolenia: prezentacja aspektów prawa autorskiego, w kontekście specyfiki działalności wydawniczej, w tym umowy wydawniczej, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego oraz zmian ustawowych, m. in. w aspekcie podatkowym (koszty uzyskania przychodów twórców).

Adresaci szkolenia: wydawnictwa książkowe i prasowe, także w zakresie wydań elektronicznych, koncentrujące się na działalności wydawniczej oraz inne podmioty i instytucje, które prowadzą działalność wydawniczą, książkową lub prasową, w tym instytucje naukowe, np. uczelnie, instytucje kultury, np. muzea.

Szkolenie poprowadzi: Rafał Golat - radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autor publikacji prasowych i książkowych z zakresu prawa, w tym prawa autorskiego, cywilnego i podatkowego.

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 15:00

Program:

 1. Aspekty przedmiotowe ochrony autorskiej:
  • utwór a jego egzemplarze (nośniki) – rodzaje utworów,
  • prawo autorskie a Prawo prasowe,
  • prawo autorskie a Kodeks cywilny.
 2. Prawa autorskie i prawa pokrewne:
  • prawa osobiste (zmiany, nadzory, korzystanie z wizerunku, tajemnica korespondencji i tajemnica źródeł informacji),
  • prawa majątkowe (pola eksploatacji)
  • publikacja a rozpowszechnienie utworu,
  • rozpowszechnianie utworu przez Internet,
  • prawa zależne (przeróbki, opracowania - tłumaczenia),
  • uprawnienia wydawców w zakresie szczególnych opłat i wynagrodzeń (reprografia, czyste nośniki, wypożyczenia biblioteczne),
  • pokrewne prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych.
 3. Ograniczenia praw majątkowych:
  • dozwolony użytek utworów:
   • dozwolony przedruk,
   • dozwolony cytat,
   • inny przypadki dozwolonego użytku, istotne dla wydawców,
  • wygasanie praw majątkowych.
 4. Aspekty podmiotowe ochrony:
  • domniemanie dotyczące wydawcy,
  • aspekt współautorstwa,
  • nabywanie praw od pracowników,
  • dziedziczenie praw majątkowych – spadkobiercy twórcy,
  • specyfika dotycząca utworów zbiorowych.
 5. Postanowienia umowne – umowy wydawnicze:
  • zamówienie utworu czy wydanie utworu „gotowego”,
  • postanowienia dotyczące praw osobistych,
  • wariant umowy przenoszącej prawa do utworu,
  • wariant licencyjny – rodzaje licencji,
  • znaczenie i zakres domniemań ustawowych,
  • postanowienia dotyczące praw zależnych,
  • aspekty czasowe –data nabycia praw.
 6. Inne wybrane zagadnienia, dotyczące umów wydawniczych:
  • termin realizacji (opóźnienia),
  • przyjęcie utworu – wadliwe („usterkowe”) wykonanie,
  • odstąpienie od umowy a wypowiedzenie umowy,
  • szczególne uwarunkowania dotyczące wynagrodzeń (zasada odpłatności, ograniczenie ustawowe dotyczące zwrotu „zaliczki”),
  • uwarunkowania związane z formą zawarcia umowy (zakres zastosowania formy pisemnej).
 7. Odpowiedzialność na naruszenie praw do utworu:
  • wady prawne utworu,
  • roszczenia z tytułu naruszenia praw osobistych,
  • roszczenia z tytułu naruszenia praw majątkowych (odszkodowania),
  • przedawniane się roszczeń,
  • odpowiedzialność z tytułu plagiatu.
 8. Zakres zastosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodów.
 9. Podsumowanie (dyskusja, pytania uzupełniające).

Rafał Golat

Radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym.

Termin i Miejsce

Termin:
15 kwietnia 2020
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 8 kwietnia 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: