szkolenie

26
lutego
2020

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZATRUDNIENIU

koordynator: Iwona Nowosielska

O czym zawsze trzeba pamiętać, czyli najważniejsze zasady i najnowsze zmiany oraz kontrowersje związane z przetwarzaniem danych.
Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę z zakresu przetwarzania danych osobowych pracowników z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym zmian w kodeksie pracy obowiązujących od 4 maja 2019 r.
Szkolenie dedykowane jest pracownikom HR, osobom odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w zakładzie pracy, menadżerom, inspektorom ochrony danych, prawnikom wewnętrznym oraz osobom odpowiedzialnym za compliance.
Zagadnienia poruszone podczas szkolenia umożliwią zaznajomienie się z wymogami ustawowymi w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także poznanie praktycznych rozwiązań w tej dziedzinie. Program szkolenia uwzględnia praktyczne problemy, z którymi spotykają się pracodawcy. Omówione zostaną też kwestie kontrowersyjne, które w ostatnim czasie były przedmiotem debaty społecznej oraz rozbieżności zdań pomiędzy praktykami prawa pracy i specjalistami z zakresu ochrony danych osobowych, jak również Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Ministerstwa Cyfryzacji.

Szkolenie przeprowadzą:
adwokat Michał Chodkowski
Partner w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prawie konsumenckim. Od 2006 roku doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom między innymi w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz doboru form zatrudnienia, w tym zatrudnienia członków zarządów spółek. Jego praktyka obejmuje między innymi: przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania; przygotowywanie umów o pracę oraz wypowiedzeń i porozumień; doradztwo w zakresie przeprowadzania zwolnień grupowych, w szczególności przygotowywanie regulaminów zwolnień grupowych oraz projektów porozumień; przygotowywanie regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy; doradztwo przedsiębiorcom z branży sprzedaży bezpośredniej w zakresie form prowadzenia działalności, podstaw współpracy z przedstawicielami oraz umów zawieranych z konsumentami. Jest członkiem Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan oraz członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR.

radca prawny Marcin Szlasa-Rokicki
Senior associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy; autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy; członek Polskiego Stowarzyszenia HR oraz Sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, ochronie danych osobowych w zatrudnieniu oraz doradza w zakresie sporów pracowniczych. Jego doradztwo obejmuje również ochronę prywatności i danych osobowych z zakresu HR. Prowadzi szkolenia z zakresu prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa pracy, w tym współautorem Praktycznego Komentarza do Prawa Związkowego.

radca prawny Krzysztof Riedl
Krzysztof Riedl specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie ochrony prywatności oraz prawie konstytucyjnym. Doradza klientom w sporach sądowych i arbitrażowych. Reprezentuje przewoźników lotniczych w sprawach dotyczących roszczeń pasażerów z tytułu odwołania lub opóźnienia lotu. Zajmuje się sprawami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym wdrożeniem RODO. Jego doświadczenie obejmuje m.in. reprezentowanie klientów w postępowaniach cywilnych i administracyjnych oraz kompleksowe doradztwo w zakresie prawa ochrony danych osobowych, w tym wdrożenie lub udział we wdrożeniu RODO w kilkudziesięciu spółkach i przedsiębiorstwach (audyty, przygotowywanie pełnej dokumentacji przetwarzania danych osobowych, negocjowanie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych).

Czas trwania szkolenia 10:00 – 16:00
Program

 1. Przetwarzanie danych osobowych w trakcie zatrudnienia:
  • RODO a prawo pracy.
  • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pracowników.
  • Problem zgody pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych.
  • Zakres danych osobowych pracowników, które pracodawca może lub musi przetwarzać.
  • Przetwarzanie danych biometrycznych pracownika.
  • Obowiązek informacyjny pracodawcy.
  • Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakładzie pracodawcy. Problematyka upoważnienia „pisemnego”.
 2. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy:
  • Dane osobowe kandydatów do pracy – zakres przetwarzania.
  • Co zrobić z CV kandydata po zakończonej rekrutacji?
  • Automatyczne formularze rekrutacyjne, co mogą zawierać?
  • Zdjęcia i dodatkowe informacje w CV.
  • Weryfikacja danych o kandydacie – czy pracodawca może sprawdzić prawdziwość danych z CV?
  • Background screening - dozwolony czy zakazany?
  • Przetwarzanie danych o karalności – kiedy dozwolone, a kiedy wykluczone?
 3. Monitoring pracowników:
  • Monitoring wizyjny, gdzie można instalować kamery?
  • Monitoring poczty elektronicznej i Internetu, kiedy weryfikacja aktywności pracowników w sieci jest dozwolona?
  • Inne formy monitoringu, monitoring narzędzi pracy, monitoring GPS.
  • Obowiązki pracodawcy związane ze stosowaniem monitoringu pracowników.
 4. Inne ciekawe zagadnienia związane z przetwarzania danych osobowych pracowników:
  • Przetwarzanie wizerunku pracownika, czy konieczna jest zgoda?
  • Badanie trzeźwości pracowników – kontrowersje dotyczące kontroli w zakładzie pracy.
  • Gromadzenie danych osobowych pracowników oraz członków ich rodzin na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – jak robić to zgodnie z prawem?
  • Przetwarzanie danych osobowych a prawo związkowe. Przetwarzanie danych o przynależności związkowej. Pozyskiwanie przez związki zawodowe informacji o pracownikach.
  • RODO a PPK - jak sprostać obowiązkom z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych i pozostać w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych?
 5. Przetwarzanie danych osobowych po ustaniu zatrudnienia:
  • Dane byłego pracownika, które pracodawca może przetwarzać.
  • Okres przechowywania dokumentacji byłego pracownika oraz skuteczne wypełnienie obowiązku informacyjnego przez pracodawcę.
 6. Pytania i dyskusja

Michał Chodkowski

Adwokat, Partner w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawie konsumenckim. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom między innymi w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz doboru form zatrudnienia, indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a także racjonalizacji zatrudnienia. Reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy. Jego praktyka obejmuje także kompleksowe doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Doradza przedsiębiorcom z branży sprzedaży bezpośredniej w zakresie form prowadzenia działalności oraz podstaw współpracy z przedstawicielami i metod wynagradzania osób uczestniczących w systemach sprzedażowych. Jego doświadczenie obejmuje także procesy wdrażania Pracowniczych Programów Emerytalnych.
Z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy współpracuje od 2005 roku. Jest rekomendowany przez międzynarodowe wydawnictwo Expert Guides Rising Stars w dziedzinie zatrudnienia i prawa pracy od 2015 r.
Michał Chodkowski jest wykładowcą na Uczelni Łazarskiego i członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR. Pełni ponadto funkcję Krajowego Administratora Kodeksu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

Krzysztof Riedl

Krzysztof Riedl specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie ochrony prywatności oraz prawie konstytucyjnym. Doradza klientom w sporach sądowych i arbitrażowych. Reprezentuje przewoźników lotniczych w sprawach dotyczących roszczeń pasażerów z tytułu odwołania lub opóźnienia lotu. Zajmuje się sprawami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym wdrożeniem RODO. Jego doświadczenie obejmuje m.in. reprezentowanie klientów w postępowaniach cywilnych i administracyjnych oraz kompleksowe doradztwo w zakresie prawa ochrony danych osobowych, w tym wdrożenie lub udział we wdrożeniu RODO w kilkudziesięciu spółkach i przedsiębiorstwach (audyty, przygotowywanie pełnej dokumentacji przetwarzania danych osobowych, negocjowanie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych).

Marcin Szlasa-Rokicki

Radca prawny, senior associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Członek Sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i Polskiego Stowarzyszenia HR (PSHR).
Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, ochronie danych osobowych w zatrudnieniu oraz doradza w zakresie sporów pracowniczych.
Doradza klientom w zakresie prawa pracy, w tym opracowywaniu umów i dokumentacji pracowniczej, kontraktów z wyższą kadrą zarządzającą, a także opracowywania wewnętrznych regulaminów i polityk z zakresu prawa pracy. Ma doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji przejścia zakładu pracy, zwolnień grupowych, spraw dyskryminacyjnych, sporów pracowniczych, ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, świadczeń oraz benefitów pracowniczych. Doradzał również w zakresie przygotowywania analiz ryzyk prawnych oraz raportów due diligence.
Jego doradztwo obejmuje również ochronę prywatności i danych osobowych z zakresu HR, monitoring pracowników oraz narzędzi pracy, przechowywanie danych osobowych, ochronę sygnalistów i ich danych.
Prowadził szkolenia z zakresu prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych.
Jest autorem i współautorem wielu publikacji prasowych z zakresu prawa pracy.
Obecnie jest także doktorantem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.