szkolenie

18
lutego
2020

USTAWA SEKTOROWA WDRAŻAJĄCA RODO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM – analiza przepisów i zakresu stosowania ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 w gminie, powiecie, województwie.

koordynator: Iwona Nowosielska

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zmieniła ponad 160 ustaw, znaczna część z nich to ustawy regulujące różne aspekty dla funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, powiatu czy województwa.
Lektura ustawy sektorowej ze względu na jej specyfikę i regulowaną materię nie jest łatwa. Proste też nie jest ustalenie, które przepisy tej ustawy mają zastosowanie w samorządzie terytorialnym. Proponowane szkolenie ma za zadanie zaprezentowanie tych, przepisów ustawy sektorowej, które powinno się wziąć pod uwagę w sektorze samorządowym – przemyśleć i stosowanie i sposoby wykazywania działania zgodnego z RODO i ustawą sektorową.

Adresaci szkolenia: inspektorzy ochrony danych w urzędach gminnych i miejskich, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, w komunalnych jednostkach organizacyjnych, osoby odpowiedzialne za dokumentację organizacyjną, dokumentacje pracowniczą, prowadzące sprawy kadrowe, prowadzące postępowania administracyjne, odpowiedzialne, radcowie prawni obsługujący jednostki samorządowe.

Szkolenie przeprowadzi: dr Marlena Sakowska-Baryła jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezesem SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” (2018).

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00

Program

  1. Ustawa „wdrażająca RODO” - charakterystyka przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 – „ustawy sektorowej” (na co zwrócić uwagę, jak dokonać przeglądu przepisów).
  2. Przepisy wprowadzające obowiązki informacyjne oraz ograniczające stosowanie praw osób, których dane dotyczą wynikających z RODO – na co zwrócić uwagę.
  3. Stosowanie nowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych przepisów proceduralnych.
  4. Nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników – zmiany wynikające z ustawy sektorowej.
  5. Monitoring w ustawie sektorowej.
  6. Omówienie przepisów ustawy sektorowej odnoszących się do działania jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.
  7. Nowa dokumentacja, której zastosowania wymagają przepisy ustawy sektorowej, dokument przydatne przy wykazywaniu stosowania przepisów.

Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, redaktor naczelna „ABI Expert”, wiceprezes i dyrektor ds. planowania operacyjnego w SBC Inspektor Sp. z o.o.
Jest redaktorem naukowym komentarza do RODO - „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz” i współautorką komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz podręcznika o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w dużym urzędzie miejskim. Obecnie wspiera inspektorów ochrony danych w wykonywaniu ich funkcji zwłaszcza w ramach SBC Inspektor Sp. z o.o.
Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w tym monografii: „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych", „Prawo do ochrony danych osobowych", „Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej”,, „Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie rodo”, „Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej”, komentarza –„Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” oraz podręcznika – „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”.
Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. W przeszło 400 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 15 000 osób.