szkolenie

17
grudnia
2019

VADEMECUM KAS FISKALNYCH ONLINE NAJNOWSZE PRZEPISY, INTERPRETACJE, KONTROLE

koordynator: Iwona Nowosielska

17 grudnia 2019 r.
10:00 Kasy fiskalne online - dla kogo i od kiedy ? Parametry techniczne, oprogramowanie, możliwości adaptacji do zmian w przepisach. Sprzedaż przez Internet a kasy fiskalne. Aspekty karno-skarbowe stosowania fiskalnych kas online. Perspektywa wirtualnych kas fiskalnych.
 • Generalny obowiązek używania kas rejestrujących:
  1. podmioty zobowiązane,
  2. zwolnienia od obowiązku używania kas rejestrujących.
 • Nowe kasy fiskalne on-line:
  1. po co fiskusowi kasy on-line,
  2. branże zobowiązane do używania kas on-line i terminy ich wprowadzenia,
  3. ulga na kasy rejestrujące wg nowych zasad.
 • Kasy wirtualne - mrzonka, czy bliska przyszłość?
  1. założenia wprowadzenia kas wirtaualnych w Polsce,
  2. kasy wirtualne, ale paragony papierowe...
 • Zakaz wystawiania faktur do paragonów:
  1. czy można wystawić fakturę do sprzedaży udokumentowanej paragonem,
  2. sankcje za naruszenie zakazu wystawienia faktury do paragonu,
  3. konieczność identyfikacji klienta przy kasie.
Dr Adam Bartosiewicz
(EOL Kancelaria Doradztwa )
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Obowiązki podatnika przy użytkowaniu kasy fiskalnej. Sankcje związane z naruszeniem przepisów dotyczących kas fiskalnych i kontrole w tym zakresie. Założenia przygotowywanej ustawy „kasy elektroniczne”.
 • Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych i zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu.
 • Obowiązki podatnika związane z użytkowaniem kasy (fiskalizacja, wymogi techniczne kas, rodzaje kas, inne kwestie).
 • Paragony fiskalne (wystawianie, przechowywanie, paragony a faktury VAT, inne kwestie).
 • Odliczenia i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.
 • Kasy elektroniczne - istota, założenia i nowe obowiązki podatników.
 • Sankcje związane z naruszeniem przepisów dotyczących kas fiskalnych.
Łukasz Grzegorczyk
(doradca podatkowy, starszy konsultant podatkowy w Gekko Taxens )
16:00 Zakończenie szkolenia.

Adam Bartosiewicz

Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy (nr wpisu 11670), radca prawny (nr wpisu Sz-1153).
Adam ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2001 r.). Jeszcze na studiach związał się z doradztwem podatkowym, będąc asystentem w kancelarii doradztwa podatkowego. Po studiach odbył rok aplikacji sądowej (przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie), z której zrezygnował na własną prośbę.
W 2007 r. Adam uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego stopień doktora nauk prawnych z wyróżnieniem na podstawie przedstawionej i obronionej pracy „Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie podatku od wartości dodanej”. W marcu 2011 r. Adam uzyskał uprawnienia licencjonowanego doradcy podatkowego.
Adam w latach 2009-2012 pracował jako wykładowca i starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Prowadził także wykłady m.in. na Studiach Podyplomowych „Doradztwo i Rachunkowość Podatkowa”, które organizowane są przez Instytut Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Szkolił również aplikantów notarialnych.
Od wielu lat Adam zajmuje się także prowadzeniem szkoleń (w formie wykładów, seminariów, warsztatów), w tym m.in. dla innych doradców podatkowych, osób zawodowo prowadzących księgi rachunkowe, jak również dla pracowników pionów finansowo-księgowych oraz podatkowych samorządu terytorialnego. Adam prowadzi także szkolenia zamknięte dla przedsiębiorców z wielu branż. Szkolił przykładowo pracowników przedsiębiorstw z grupy Polski Cukier, grupy Skanska, jak również pracowników firm doradczych tzw. Wielkiej Czwórki.
Adam jest także autorem (bądź współautorem) znanych i cenionych książek. Wśród nich należy wymienić choćby:
- „Komentarz VAT”, Warszawa 2018 r. (którego dwunaste wydanie ukazało się właśnie w drugiej połowie marca 2018 r.);
- „Komentarz PIT”, Warszawa 2013 r.;
- „Komentarz do Rozporządzenia Wykonawczego VAT UE”, Wrocław 2012.
- „VAT w instytucjach kultury”, Wrocław 2009;
- „Podatek VAT w oświacie, kulturze i sporcie”, Wrocław 2010;
Oprócz książek jest autorem kilkuset glos, komentarzy i artykułów dotyczących problematyki podatkowej oraz związanej z finansami publicznymi (w tym finansami samorządów terytorialnych).
Ma bogatą praktykę w zakresie występowania przed organami podatkowymi obu instancji, a także sądami administracyjnymi. Sporządził co najmniej kilkadziesiąt skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i zbliżoną ilość skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Jako jeden z niewielu doradców podatkowych w Polsce może się pochwalić tym, że reprezentował klienta w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-557/11; Kozak), co więcej reprezentował z sukcesem, gdyż Trybunał (dostrzegając niezgodność polskich przepisów z prawem unijnym) całkowicie zgodził się z poglądem prezentowanym przez Adama w przygotowywanych przez niego: skardze kasacyjnej (w której wskazywano zasadność wystąpienia ze skargą kasacyjną) oraz w pisemnych uwagach składanych w imieniu strony w postępowaniu przez TS UE.
Obecnie zaś przed Trybunałem procedowana jest sprawa C-335/19 (E. przeciwko Ministrowi Finansów), w której Adam sporządził w imieniu strony uwagi na piśmie, zaś na rozprawie przed Trybunałem będzie reprezentował stronę.
Można śmiało powiedzieć, że Adam jest dla wielu doradców podatkowych z całej Polski swoistym pogotowiem ratunkowym. Wiele razy zdarzało się, że konsultował sporządzane przez nich pisma (odwołania, skargi do sądów administracyjnych, skargi kasacyjne), obmyślał strategie postępowania w sprawach przez nich prowadzonych, bądź podejmował się prowadzenia i kończenia przypadków bardzo nietypowych – takich jak choćby skarga na niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia NSA, wnioski o wznowienie postępowania, skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Sprawia to, że Adam ma szerokie doświadczenie procesowe i praktykę w występowaniu przed różnymi sądami i organami podatkowymi.

Łukasz Grzegorczyk

Doradca podatkowy w Gekko Taxens. Doświadczenie zawodowe zdobywał w polskich spółkach doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku VAT oraz analizach podatkowych. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunkach prawo oraz finanse i rachunkowość. Wykładowca akademicki, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.