szkolenie

20
listopada
2019

OBOWIĄZKI DYREKTORA I DOBRE PRAKTYKI W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

2 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Bezpieczeństwo uczniów jest tematem podnoszonym przede wszystkim, gdy dochodzi do kolejnych tragedii. Wielu tym zdarzeniom moglibyśmy zapobiec, gdyby sprawy bezpieczeństwa spotykały się z większym zainteresowaniem, gdyby nadano im wyższy priorytet zanim do tych tragedii dojdzie.

W trakcie tego szkolenia będziemy chcieli przyjrzeć się sprawom bezpieczeństwa w sposób holistyczny i zintegrowany. Uwaga uczestników zostanie skierowana między innymi na identyfikację głównych problemów bezpieczeństwa występujących w środowisku szkolnym oraz zrozumienie odpowiedzialności spoczywających na poszczególnych osobach i instytucjach. Szkolenie jest także doskonałą okazją na poznanie najnowszych standardów i dobrych praktyk w zakresie zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. I wreszcie, to dobry czas by samemu sobie odpowiedzieć na pytanie o to na ile nasza szkoła jest przygotowana na sytuacje kryzysowe, które mogą się zdarzyć przecież wszędzie.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do dyrektorów szkół i placówek, kadry nauczycielskiej oraz pracowników administracyjnych. W równym stopniu pożądany jest udział przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę, pracowników urzędów gmin, nadzoru kuratorskiego, policjantów i strażników gminnych (miejskich).

Szkolenie poprowadzi:
Sergiusz Parszowski – praktyk w sprawach bezpieczeństwa biznesu, ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przeszłości pracował zarówno dla organizacji prywatnych, jak również instytucji publicznych. Założyciel i ekspert firmy Instin.pl, świadczącej profesjonalne usługi w obszarze bezpieczeństwa. Jest ekspertem Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, współpracownikiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych oraz biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Audytor i szkoleniowiec. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów specjalistycznych i poradnikowych w czasopismach Ochrona Mienia i Informacji, Security&Alarm Systems, A&S Polska. Współautor publikacji książkowych „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00

Program szkolenia:

  • Ocena bezpieczeństwa w polskich szkołach, czyli co nam zagraża dzisiaj i jakie obserwujemy trendy?
  • Dlaczego do tego doszło? Jak można było temu zapobiec? Omówienie wybranych studiów przypadku.
  • Bezpieczeństwo uczniów – odpowiedzialność organu prowadzącego, dyrektora, nauczyciela, Policji czy straży gminnej?
  • Czym jest koalicja na rzecz bezpieczeństwa i jaka jest rola szkolnych liderów bezpieczeństwa?
  • Rekomendacje w zakresie wyposażenia szkoły w zabezpieczenia techniczne (dobre praktyki).
  • Rekomendacje w zakresie prowadzenia w szkole działań profilaktycznych i prewencyjnych (dobre praktyki).
  • Jakie procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych warto wdrożyć i trenować w naszej szkole?
  • Ćwiczenie reagowania w wybranej sytuacji kryzysowej (próbka symulacji).

Sergiusz Parszowski

Praktyk w sprawach bezpieczeństwa biznesu, ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przeszłości pracował zarówno dla organizacji prywatnych, jak również instytucji publicznych. Założyciel i ekspert firmy Instin.pl, świadczącej profesjonalne usługi w obszarze bezpieczeństwa. Jest ekspertem Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, współpracownikiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych oraz biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Audytor i szkoleniowiec. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów specjalistycznych i poradnikowych w czasopismach Ochrona Mienia i Informacji, Security&Alarm Systems, A&S Polska. Współautor publikacji książkowych „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Termin i Miejsce

Termin:
20 listopada 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
  • 890 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 13 listopada 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: