szkolenie

11
grudnia
2019

UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT.

23 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska

Szkolenie kładzie nacisk na analizę przypadków (case study) zaczerpniętych z praktyki prowadzących oraz orzecznictwa sądów. Zostały one dobrane w taki sposób, aby zwrócić uwagę na kluczowe problemy prawne, spotykane przy negocjowaniu, zawieraniu i wykonywaniu umów odnoszących się do systemów IT oraz wskazać praktyczne rozwiązania oraz sposoby unikania sygnalizowanych ryzyk prawnych.

Formuła szkolenia umożliwia uzyskanie w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktycznej wiedzy, bardzo przydatnej w codziennej pracy zawodowej. Pozwala też uczestnikom na uczestnictwo w dyskusji z udziałem ekspertów i wymianę doświadczeń z innymi osobami z branży.

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla prawników-praktyków, zajmujących się przygotowywaniem i negocjacjami umów IT, jak i dla osób nie posiadających wykształcenia prawniczego, w ramach obowiązków zawodowych zarządzających obszarem IT w przedsiębiorstwie.

Prowadzący:
Szkolenie prowadzą radcowie prawni Roman Bieda i dr Zbigniew Okoń (Maruta Wachta Kancelaria Radców Prawnych), posiadający kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w obsłudze prawnej wdrożeń systemów informatycznych.

Szkolenie szczególnie polecamy:

 • adwokatom i radcom prawnym oraz prawnikom przedsiębiorstw zamierzających wdrożyć system informatyczny,
 • adwokatom i radcom prawnym oraz prawnikom zatrudnionym w firmach informatycznych, firmach prowadzących wdrożenia systemów informatycznych lub dystrybucję oprogramowania,
 • kierownikom projektów informatycznych,
 • osobom odpowiedzialnym za zarządzanie licencjami na oprogramowanie,
 • kadrze zarządzającej IT, dyrektorom IT oraz managerom odpowiedzialnym za IT w spółce,

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 16:00

Program

 1. Przedmiot umowy
  • Kod źródłowy i kod wykonywalny programu komputerowego.
   Case study: Czym jest „forma wyrażenia” programu komputerowego. Kto ma prawo do kodu źródłowego i czy można żądać jego udostępnienia przez producenta. Ryzyka i możliwe rozwiązania w zakresie postanowień umownych odnoszących się do kodu źródłowego. Kod źródłowy a know-how producenta oprogramowania.
  • Program komputerowy, GUI i dokumentacja
   Case study: czy interfejsy użytkownika i dokumentacja to utwory odrębne od programu komputerowego. Jak sformułować postanowienia umowy odnoszące się do przedmiotu przeniesienia praw lub licencji.
  • Forma umowy
   Case study: pułapki formy pisemnej. Zakres wymogu formy szczególnej w umowach dotyczących autorskich praw majątkowych. Często popełniane błędy w umowach ramowych.
 2. Przeniesienie praw i udzielenie licencji w umowach wdrożeniowych
  • Pola eksploatacji – jak uniknąć błędów w redagowaniu umowy.
   Case study: jaki wpływ na sytuację zamawiającego mają typowe błędy popełniane w umowach w zakresie postanowień odnoszących się do pól eksploatacji. Opracowania i prawa zależne przy obrocie oprogramowaniem. Ryzyko vendor lock-in przy oprogramowaniu tworzonym na zamówienie.
  • Umowy licencyjne dotyczące programów komputerowych.
   Case study: skutki wadliwego określenia postanowień odnoszących się do czasu trwania i terytorium eksploatacji. Korzystanie z programów bez licencji.
 3. Nietypowe rozwiązania w zakresie obrotu oprogramowaniem
  • „Odsprzedaż” licencji – możliwe rozwiązania i ryzyka prawne.
   Case study: odsprzedaż „używanej” kopii programu w praktyce. Obowiązki dowodowe i przebieg transakcji odsprzedaży oprogramowania.
  • Licencje w grupie kapitałowej.
   Case study: jak udostępnić licencję na oprogramowanie w grupie kapitałowej. Przenoszenie licencji pomiędzy spółkami z grupy. Możliwe rozwiązania prawne, ryzyka, praktyka obrotu.
 4. Regulacje umowne w zakresie prawa własności intelektualnej
  • Pola eksploatacji – jak uniknąć błędów w redagowaniu umowy.
   Case study 1: jaki wpływ na sytuację zamawiającego mają typowe błędy popełniane w umowach w zakresie postanowień odnoszących się do pól eksploatacji.
   Case study 2: jaka jest sytuacja prawna wykonawcy w przypadku zawarcia umowy odpowiadającej aktualnym zaleceniom Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
  • Umowy licencyjne dotyczące programów komputerowych.
   Case study 1: skutki braku w umowie licencyjnej postanowień odnoszących się do czasu trwania i terytorium eksploatacji
   Case Study 2: co się dzieje w przypadku nie zamieszczenia w umowie postanowień odnoszących się do przeniesienia praw lub udzielenia licencji
   Case Study 3: zasady wykorzystania ogólnych warunków umów licencyjnych. Problem zamieszczania w tekście pisemnych umów licencji na oprogramowanie „odnośników” do dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej producenta. Czy postanowienia zawarte w tego rodzaju dokumentach wiążą strony?
  • „Odsprzedaż” licencji – możliwe rozwiązania i ryzyka prawne.
   Case study: cesja umowy licencyjnej czy odsprzedaż „używanej” kopii programu
  • Licencje w grupie kapitałowej.
   Case study: jak udostępnić licencję na oprogramowanie w grupie kapitałowej – możliwe rozwiązania prawne, ryzyka, praktyka obrotu.
 5. Organizacja i przebieg wdrożenia systemu informatycznego.
  • Struktura organizacyjna wdrożenia i zespół konsultantów.
   Case study: skutki przyznania zbyt szerokich kompetencji kierownikom projektu.
  • Zarządzanie współpracą z podwykonawcami.
   Case study: znaczenie chwili nabycia majątkowych praw autorskich od podwykonawców dla wykonania umowy
  • Odbiory prac.
   Case study: odbiory dokonywane przez Komitet Sterujący i skutki niepodjęcia uchwały w terminie przewidzianym w umowie.
 6. Odpowiedzialność stron i zakończenie współpracy.
  • Obowiązek współdziałania zamawiającego w procesie wdrożenia systemu informatycznego
   Case study: odstąpienie od umowy z uwagi na brak współdziałania zamawiającego - konsekwencje odstąpienia od umowy i zasady rozliczeń stron.
  • Odpowiedzialność umowna za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy
   Case study 1: jakie szkody może spowodować nieprawidłowe wykonanie wdrożenia systemu informatycznego Case study 2: kary umowne – podstawy naliczania kary umownej, limity umowne, zasady miarkowania kar umownych.
  • Wypowiedzenie umowy licencyjnej na oprogramowanie.
   Case study: czy możliwe jest zawarcie „wieczystej” i „niewypowiadalnej” licencji

Ramowy harmonogram:
9:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Roman Bieda

Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna.
Ukończył również aplikację rzeczniowską i wykonuje zawód rzecznika patentowego.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Wykłada przedmioty związane z prawem Internetu w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych. Prowadził zajęcia z zakresu prawa nowych technologii w ramach Executive MBA in IT organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Bizensu. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.romanbieda.pl

Zbigniew Okoń

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński 2003), radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Partner w kancelarii Maruta Wachta sp.j. Od blisko 20 lat doradza branży marketingowej i nowych technologii. Jest członkiem sekcji własności intelektualnej Instytutu Allerhanda oraz współpracownikiem Centrum Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Opolskiego. Autor blisko pięćdziesięciu prac naukowych, w tym takich prac jak „Prawo Internetu” (LexisNexis, Warszawa 2004, 2007), „Prawo reklamy” (LexisNexis, Warszawa 2007), „IT Law in Poland” (Verlag Medien und Recht, Wiedeń 2009), „Cyberlaw – Poland” (Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011), oraz komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Wolters Kluwer, Warszawa 2014). Wykładowca na uczelniach państwowych i prywatnych (UJ, Uniwersytet Wrocławski, UKSW, PAN, Akademia im. Frycza-Modrzewskiego, Akademia im. Leona Koźmińskiego). Jest cenionym trenerem z dorobkiem obejmującym kilkaset wystąpień na konferencjach, kongresach, szkoleniach i warsztatach związanych z powyższą tematyką prawną. W rankingu kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita za 2016, 2017 i 2018 jest prawnikiem rekomendowanym w kategorii Prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawo autorskie.

Termin i Miejsce

Termin:
11 grudnia 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 29 listopada 2019 r.
 • 990 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 30 listopada 2019 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 4 grudnia 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: