szkolenie

29
października
2019

PRAWO AUTORSKIE DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa autorskiego w funkcjonowaniu szeroko pojętej administracji publicznej. Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zatrudnionych w organach administracji rządowej i samorządowej.

Szkolenie prowadzi: Piotr Łada - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, Kierownik Biura Prawa Autorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików (OZZ ZPAF), absolwent prawa (UMCS), kulturoznawstwa (UMCS) oraz historii sztuki (Uniwersytet Warszawski), ekspert z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej, autor licznych publikacji (m.in. Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita), autor monografii "Sztuka a prawo autorskie" (LexisNexis, 2014) oraz "Prawo autorskie w muzeum" (WoltersKluwer, 2018), wykładowca i szkoleniowiec.

Czas trwania: od godz. 10.00 do 16.00

Program:
Utwór w prawie autorskim - kategorie utworów chronionych prawem autorskim; utwór samodzielny, inspiracja, utwór zależy a plagiat; zastrzeżenie ochrony prawa autorskiego (nota copyrightowa); problematyka statusu prawnoautorskiego tzw. materiałów urzędowych (urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, logo, gadżety); ochrona pomysłów, idei lub koncepcji; ochrona prawa autorskiego a dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego; prawo autorskie a organizacja wydarzeń (artystyczne wykonanie, prawa pokrewne, utrwalanie wydarzeń)

Utwór pracowniczy/twórca utworu - pojęcie twórcy, współtwórczość (rozłączna i nierozłączna), zasady eksploatacji utworów współautorskich; utwór pracowniczy - pojęcie utworu pracowniczego, przesłanki uznania utworu za pracowniczy, forma i zakres przejścia praw autorskich do tzw. utworów pracowniczych, utwór pracowniczy a autorskie prawa osobiste, brak przystąpienia do eksploatacji utworu pracowniczego; autorskie prawa osobiste - pojęcie praw osobistych, czas trwania ochrony, zakaz zbywania lub zrzekania się autorskich praw osobistych, rodzaje praw osobistych (autorstwo, oznaczanie autorstwa, integralność utworu naukowego);

Dozwolony użytek w administracji publicznej - informowanie o wystawie w zakresie sprawozdania o aktualnych wydarzeniach; własność obiektu a ekspozycja; mowy i publiczne wystąpienia; prawo cytatu; utwory w przestrzeni publicznej; incydentalne utrwalenie; działalność promocyjna

Specyfika utworu w sieci Internet - twórczość powstała lub rozpowszechniana przy użyciu sieci Internet (m.in. programy graficzne, projekty stron www); ochrona utworów w sieci Internet (noty copyrightowe, ochrona techniczna utworów w sieci);Creative Commons oraz inne licencje w sieci Internet; portale z zasobami a uregulowania prawa autorskiego (Flickr, YouTube, Wikimedia Commons, Wikipedia, Vimeo i inne); możliwość wykorzystania zasobów w oparciu o domenę publiczną (wygaśnięcie praw autorskich), wolne licencje lub ogólne przepisy prawa autorskiego (prawo cytatu); identyfikacja ryzyk oraz zgodne z prawem wykorzystanie zasobów internetowych; kluczowe zasady korzystania z portali z zasobami

Prawo autorskie w umowach/zamówienia publicznych - podstawowe zasady zbywania praw autorskich, umowy przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne, rodzaje licencji (wyłącznie, niewyłączne, otwarte licencje), elementy licencji (czas trwania, terytorium), pola eksploatacji, umowy a autorskie prawa osobiste, elementy umów z zakresu prawa autorskiego - oznaczenie stron, oświadczenia/gwarancje, odpowiedzialność (ograniczenie i zwolnienie z odpowiedzialności, kary umowne), zamówienie, procedury odbioru, akceptacja, wady prawne i fizyczne, moment przejścia praw i zapłaty, klauzula salwatoryjna, zachowanie poufności, postanowienia końcowe; prawo autorskie w zamówieniach publicznych

Utwory fotograficzne - przesłanki uznania fotografii za utwór w rozumieniu ustawy; elementy twórcze i nietwórcze w fotografii; brak prawnoautorskiej ochrony fotografii; fotografia a tzw. proste informacje prasowe; fotografia utworu chronionego prawem autorskim; problematyka tzw. wizerunku rzeczy (prawa właściciela obiektu do decydowaniu o utrwaleniu lub rozpowszechnianiu fotografii obiektu, zasoby archiwalne); problematyka zdjęć powstałych przed rokiem 1994 (tzw. fotografia dawna) oraz fotografii dokumentacyjnej (archiwizacyjnej)

Problematyka wizerunku - pojęcie wizerunku; zakres ochrony; wymóg zgody; wykorzystanie wizerunku bez obowiązku uzyskania zgody (trzy wyjątki); roszczenia z tytułu naruszenia wizerunku; wizerunki w materiałach promocyjnych, pracowników, wizerunki na wydarzeniach (m.in. szkolenia, konferencje, imprezy masowe, imprezy publiczne), regulaminy wydarzeń a zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku; pojęcie dóbr osobistych; przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych (przesłanka bezprawności, zwolnienie z odpowiedzialności); otwarty katalog dóbr osobistych; najważniejsze rodzaje dóbr osobistych; dobra osobiste osób fizycznych i jednostek organizacyjnych/osób prawnych; dobra osobiste w prawie własności intelektualnej

Piotr Łada

Jest adwokatem w zespole Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie własności intelektualnej i nowych technologii. Zajmuje się również zagadnieniami gamedev, IT oraz e-privacy.
Posiada ponad 11-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Wspiera klientów w projektach związanych z wdrażaniem nowych technologii czy rozwiązań IT.
Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w renomowanych kancelariach prawnych. Był również kierownikiem biura prawa autorskiego w jednej z organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ). Zajmował się doradztwem w zakresie IP/IT oraz ochrony danych osobowych.
Pracował dla podmiotów z różnych sektorów, m.in. spółek z branży IT, e-commerce, gamedev, operatorów programów lojalnościowych i motywacyjnych (gamifikacja) oraz podmiotów prawa publicznego. Posiada szerokie doświadczenie przy realizacji projektów dotyczących zapewnienia zgodności z przepisami prawa ochrony danych osobowych i e-privacy, w tym w zakresie audytów przedwdrożeniowych, wdrożeń rozwiązań związanych z ochroną danych osobowych, ocen skutków dla ochrony danych (DPIA), opracowywania dokumentacji i bieżącego doradztwa. Realizował projekty IT obejmujące wdrożenie i rozwój oprogramowania, usług typu cloud computing (m.in. w modelach SaaS, IaaS), związane z produkcją, wydawnictwem i dystrybucją gier komputerowych/aplikacji mobilnych, a także przeprowadzał audyty zgodności (IP/RODO).
Przeprowadził ponad 100 szkoleń z tematyki prawa autorskiego, oprogramowania, e-privacy i danych osobowych dla spółek z sektora IT, gamedev oraz podmiotów prawa publicznego.