forum

23-24
października
2019

I KONGRES SZTUCZNEJ INTELIGENCJI "Sztuczna inteligencja w sektorze publicznym"

koordynator: Iwona Nowosielska

Kongres Sztucznej Inteligencji to inicjatywa będąca odpowiedzią na zwiększające się zastosowanie oraz perspektywy rozwoju AI, który w XXI w. może stać się jednym z najważniejszym czynników świadczenia usług publicznych i prywatnych, przeobrażających dotychczasowy sposób ich rozumienia i realizacji. Wprowadzane rozwiązania służą nie tylko zastępowaniu pracy człowieka, ale tworzą zupełnie nowe możliwości i obszary wykorzystania. Sztuczna inteligencja rozwiązuje złożone problemy funkcjonując zarówno w wymiarze fizycznym jak i cyfrowym. Z drugiej strony zastosowania i rozwój AI kreuje nowe wyzwania dotyczące wiedzy i kompetencji, zarządzania, finansowania, infrastruktury, czy wymiaru prawnego. Celem Kongresu jest przedstawianie już istniejących, rozwijanych i planowanych rozwiązań, ale jednocześnie omawianie i rozwiązywanie różnorodnych problemów dotyczących AI. Kongres będzie miejscem spotkania osób odpowiedzialnych za projekty AI, zajmujących się wspieraniem tych projektów oraz świadczących usługi w tym zakresie, ale także osób w inny sposób zawodowo lub naukowo związanych z problematyką.

Przedmiotem tegorocznego pierwszego Kongresu jest sztuczna inteligencja w sektorze publicznym. Wprowadzanie AI w tej sferze tworzy nowe perspektywy działalności i wykonywania zadań publicznych. Jednak ze względu na specyfikę tych zadań, zakres gromadzonych danych oraz prawne ramy funkcjonowania podmiotów publicznych rozwój AI stanowi wyzwanie i wymaga nowego podejścia w zarzadzaniu publicznym. W znacznej części Kongresu przedstawione zostaną praktyczne zastosowania już tworzone i rozwijane, w szczególności w sferze transportu, edukacji, czy zarządzania publicznego. Analizie poddane zostaną także główne problemy, takie jak: prawne uwarunkowania stosowania AI, zwiększania kompetencji w zakresie AI, wykorzystanie i ochrona danych dla potrzeb AI, czy finansowanie i kontraktowania projektów AI.

Serdecznie zapraszamy do udziału !

Komitet merytoryczny Kongresu: dr Grzegorz Sibiga, r.pr. Roman Bieda, r.pr. Maciej Groń

Dzień I, 23 października 2019 r.
9:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa.
10:00 Otwarcie Kongresu
10:10 Wykłady wprowadzające
 • Sztuczna inteligencja a zaawansowana automatyzacja – przesłanki rozróżnienia
  Prof. PW dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, (Dziekan Wydziału Zarzadzania, PW)
 • Nowa umowa społeczna cywilizacji cyfrowej. Sztuczna inteligencja, dane, obywatel, państwo.
  dr hab. Jacek Leśkow, (Dyrektor NASK)
 • Jak sztuczna inteligencja jest odbierana w polskim społeczeństwie w świetle raportu – „Sztuczna Inteligencja w społeczeństwie i gospodarce. Analiza wyników ogólnopolskiego badania opinii polskich internautów”.
  Wojciech Pawlak, (Dyrektor NASK)
11:00 Sesja I - Praktyczne aspekty zastosowania AI w sektorze publicznym.
 • Sztuczna inteligencja w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami.
  Mariusz Madejczyk, (Dyrektor NASK)
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w ZUS dla potrzeb kontroli i weryfikacji.
  Paweł Jaroszek, (ZUS)
 • Sztuczna inteligencja w cyberbezpieczeństwie - czyli dlaczego Twój odkurzacz (jeszcze) nie chce Cię zabić...
  Kamil Frankowicz, (CERT Polska)
 • Jak zarządzać danymi na potrzeby AI w sektorze publicznym.
  dr Dominik Batorski, (UW)
12:20 Przerwa, poczęstunek
13:10 Sesja II - Inteligentne systemy transportowe.
Prowadzenie: dr hab. inż. Tomasz Kamiński

Panel wprowadzający: Jak wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w transporcie?
Uczestnicy panelu:
Alicja PawłowskaMinisterstwo Środowiska
Dariusz ObcowskiSiemens
Mirosław SiergiejczykPolitechnika Warszawska
Przemysław StaśkowiakKapsch Telematic Services
Martyna Abendrot-MiłuńskaPTV

Wystąpienia sesyjne: Inteligentne miasta.
 • CASE – connected, automated, shared and electric?
  Alicja Pawłowska, (Ministerstwo Środowiska)
 • Innowacyjne rozwiązania w zakresie ITS.
  Dariusz Obcowski, (Siemens)
 • Technologie telekomunikacyjne jako wsparcie dla rozwoju inteligentnych miast.
  Mirosław Siergiejczyk, (Politechnika Warszawska)
 • MaaS - użytkownik w centrum uwagi.
  Przemysław Staśkowiak, (Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.)
 • Planowanie i zarzadzanie makro i mikromobilnością w miastach.
  Martyna Abendrot-Miłuńska, (PTV)
15:30 Przerwa na kawę
15:40 Sesja III - AI w edukacji, edukacja dla AI.
 • Rozwój sektora edTech w Polsce- postulaty de lege lata i de lege ferenda w zakresie prawa edukacyjnego.
  Marta Ponikowska
 • W jaki sposób uczyć AI, skąd czerpać wiedzę (kursy, jak uczyć itp.).
  Magda Biernat, (Dyrektorka Zarządzająca Centrum Cyfrowego)
 • AI w systemie antyplagiatowym.
  dr inż. Marek Kozłowski, (OPI)
 • Narzędzia cyfrowej edukacji AI.
  dr Ilona Anna Urbaniak, (NASK)
17:00 Wykład kończący pierwszy dzień obrad.
 • Komunikacja człowiek-maszyna w sztucznej inteligencji
  dr Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, (ALK)
17:30 Podsumowanie i zakończenie obrad pierwszego dnia.
Koktajl, rozmowy kuluarowe.
Dzień II, 24 października 2019 r.
10:00 Otwarcie drugiego dnia obrad.
Sesja IV - Wyzwania prawne sztucznej inteligencji.
 • Wdrażanie rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) a ochrona praw człowieka.
  r.pr. Mirosław Wróblewski, (Biuro RPO)
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez sztuczną inteligencję.
  r.pr. Roman Bieda, (Maruta Wachta)
 • Wykorzystywanie w administracji publicznej zaawansowanych informatycznych rozwiązań analitycznych według prawa administracyjnego.
  dr Grzegorz Sibiga, (INP PAN)
 • Maszyny w służbie państwa. Wnioski wypływające z raportu „alGovrithms. State od play”.
  Krzysztof Izdebski, (Fundacja ePaństwo)
 • Artificial intelligence in public administration in the Slovak Republic.
  JUDr. Ingrida Papáčová, Comenius University (Bratysława))
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:50 Sesja V - Rola danych w rozwoju AI.
 • Otwieranie danych dla potrzeb sztucznej inteligencji – jak i kiedy pomogą w tym nowe regulacje unijne (re-use, free flow).
  r.pr. Maciej Groń, (NASK)
 • Ochrona prywatności i danych osobowych w sztucznej inteligencji.
  adw. Xawery Konarski, (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
 • Analiza ryzyka w kontekście wdrożenia rozwiązań sztucznej inteligencji.
  Maciej Byczkowski, (ENSI)
14:10 Przerwa na kawę
14:30 Sesja VI - Wdrożenie rozwiązań sztucznej inteligencji w sektorze publicznym.
 • Praktyczne przykłady wdrożeń AI w sektorze publicznym.
  dr Jarosław Bułka, (pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. transformacji cyfrowej)
 • Praktyczne przykłady wdrożeń AI w sektorze rolniczym.
  dr Michał Wiśniewski, (Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, MC)
 • Finansowanie sztucznej inteligencji – nowa perspektywa funduszy UE.
  Hubert Romaniec, (Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Międzynarodowej, MC)
 • Zamówienia publiczne w sztucznej inteligencji i kontraktowanie sztucznej inteligencji.
  r.pr. Agnieszka Wachowska, (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
16:00 Podsumowanie i zakończenie Kongresu.