szkolenie

11
grudnia
2019

ZASADY TWORZENIA AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO I INNYCH AKTÓW PRAWNYCH PRZEZ ORGANY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA GRUNCIE ZASAD TECHNIKI PRAWODAWCZEJ

koordynator: Iwona Nowosielska

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą lub utrwalą umiejętności prawidłowego redagowania aktu normatywnego. Korzyści: poprawne tworzenie aktu normatywnego zwiększa zrozumienie jego treści przez adresatów zawartych w nim norm, ułatwia przeprowadzenie nadzoru nad aktem, stwarza gwarancję utrzymania przez nadzór aktu w obrocie prawnym - zwłaszcza aktów wywołujących skutki finansowe.

Adresatami szkolenia są:

 • pracownicy działów urzędów j.s.t., odpowiedzialnych za przygotowanie projektów uchwał pod obrady organu stanowiącego,
 • radni różnych szczebli,
 • przewodniczący rad gmin, powiatów,
 • członkowie zarządów powiatów i samorządu województwa,
 • piastuni organów wykonawczych: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, ich zastępcy, sekretarze, starostowie, marszałkowie,
 • pracownicy służb zespolonych w administracji samorządowej (np. inspekcji etc.).

Szkolenie przeprowadzi: Jan Dytko, dr nauk prawnych
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni pracownik administracji publicznej we Wrocławiu. Nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor ok. 30 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym monografii. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń w swojej specjalności, przeznaczonych dla pracowników organów administracji publicznej. Przygotowuje monografię habilitacyjną z prawa administracyjnego wykonawczego.

Czas trwania szkolenia: 10:00 -16:00
Program

 • Prawo miejscowe w konstytucyjnym systemie źródeł prawa.
 • Definicja prawa miejscowego.
 • Cechy prawa miejscowego.
 • Granice upoważnienia ustawowego.
 • Zakres upoważnienia ustawowego.
 • Rodzaje delegacji do wydania aktu prawa miejscowego.
 • Formuła delegacji szczególnej.
 • Klasyfikacja aktów prawa miejscowego.
 • Prawo miejscowe ustrojowe.
 • Statuty jako szczególne akty prawa miejscowego.
 • Formy prawa miejscowego.
 • Redagowanie aktów prawa miejscowego na gruncie ZTP.
 • Rola ZTP w tworzeniu aktów prawa miejscowego.
 • Ratio legis aktu prawa miejscowego.
 • Zasada wyczerpującego uregulowania materii przekazanej do unormowania.
 • Zasada unikania nadmiernej kazuistyki prawniczej.
 • Reguły językowo – gramatyczne.
 • Rodzaje zwrotów, których należy unikać.
 • Budowa aktu prawa miejscowego według ZTP.
 • Układ przepisów merytorycznych – przepisy ogólne.
 • Układ przepisów szczegółowych.
 • Charakter przepisów materialnych i ustrojowych.
 • Charakter przepisów proceduralnych.
 • Rola załączników do samorządowych aktów normatywnych na gruncie ZTP.
 • Znaczenie przepisów epizodycznych.
 • Przepisy przejściowe w ZTP.
 • Cel przepisów końcowych według ZTP.
 • Przepisy karne i o karach pieniężnych w aktach porządkowych wg. ZTP.
 • Nowelizacja aktów normatywnych organów samorządu wg. ZTP.
 • Zasady dodawania do tekstu normatywnego przepisów nowych.
 • Projektowanie aktu normatywnego gminy i powiatu o charakterze wykonawczym.
 • Zasada niepowtarzalności przepisów upoważniających.
 • Systematyka tytułu aktu prawa miejscowego.
 • Jednostki redakcyjne i systematyzacja aktu prawa miejscowego.
 • Zasady uchylania aktów prawa miejscowego.
 • Zasady zmiany aktu prawa miejscowego.
 • Warunki nabycia mocy obowiązującej aktów prawa miejscowego.
 • Ustawowe regulacje dotyczące wejścia w życie aktów prawa miejscowego.
 • Terminy wejścia w życie aktów wykonawczych.
 • Terminy wejścia w życie aktów porządkowych.
 • Dopuszczalność działania wstecz aktu prawa miejscowego.

Jan Dytko

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni pracownik administracji publicznej we Wrocławiu. Nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor ok. 30 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym monografii. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń w swojej specjalności, przeznaczonych dla pracowników organów administracji publicznej. Przygotowuje monografię habilitacyjną z prawa administracyjnego wykonawczego.