seminarium

11
grudnia
2019

ZASADY TWORZENIA AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO I INNYCH AKTÓW PRAWNYCH PRZEZ ORGANY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA GRUNCIE ZASAD TECHNIKI PRAWODAWCZEJ

23 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą lub utrwalą umiejętności prawidłowego redagowania aktu normatywnego. Korzyści: poprawne tworzenie aktu normatywnego zwiększa zrozumienie jego treści przez adresatów zawartych w nim norm, ułatwia przeprowadzenie nadzoru nad aktem, stwarza gwarancję utrzymania przez nadzór aktu w obrocie prawnym - zwłaszcza aktów wywołujących skutki finansowe.

Adresatami szkolenia są:

 • pracownicy działów urzędów j.s.t., odpowiedzialnych za przygotowanie projektów uchwał pod obrady organu stanowiącego,
 • radni różnych szczebli,
 • przewodniczący rad gmin, powiatów,
 • członkowie zarządów powiatów i samorządu województwa,
 • piastuni organów wykonawczych: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, ich zastępcy, sekretarze, starostowie, marszałkowie,
 • pracownicy służb zespolonych w administracji samorządowej (np. inspekcji etc.).

Szkolenie przeprowadzi: Jan Dytko, dr nauk prawnych
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni pracownik administracji publicznej we Wrocławiu. Nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor ok. 30 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym monografii. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń w swojej specjalności, przeznaczonych dla pracowników organów administracji publicznej. Przygotowuje monografię habilitacyjną z prawa administracyjnego wykonawczego.

Czas trwania szkolenia: 10:00 -16:00
Program

 • Prawo miejscowe w konstytucyjnym systemie źródeł prawa.
 • Definicja prawa miejscowego.
 • Cechy prawa miejscowego.
 • Granice upoważnienia ustawowego.
 • Zakres upoważnienia ustawowego.
 • Rodzaje delegacji do wydania aktu prawa miejscowego.
 • Formuła delegacji szczególnej.
 • Klasyfikacja aktów prawa miejscowego.
 • Prawo miejscowe ustrojowe.
 • Statuty jako szczególne akty prawa miejscowego.
 • Formy prawa miejscowego.
 • Redagowanie aktów prawa miejscowego na gruncie ZTP.
 • Rola ZTP w tworzeniu aktów prawa miejscowego.
 • Ratio legis aktu prawa miejscowego.
 • Zasada wyczerpującego uregulowania materii przekazanej do unormowania.
 • Zasada unikania nadmiernej kazuistyki prawniczej.
 • Reguły językowo – gramatyczne.
 • Rodzaje zwrotów, których należy unikać.
 • Budowa aktu prawa miejscowego według ZTP.
 • Układ przepisów merytorycznych – przepisy ogólne.
 • Układ przepisów szczegółowych.
 • Charakter przepisów materialnych i ustrojowych.
 • Charakter przepisów proceduralnych.
 • Rola załączników do samorządowych aktów normatywnych na gruncie ZTP.
 • Znaczenie przepisów epizodycznych.
 • Przepisy przejściowe w ZTP.
 • Cel przepisów końcowych według ZTP.
 • Przepisy karne i o karach pieniężnych w aktach porządkowych wg. ZTP.
 • Nowelizacja aktów normatywnych organów samorządu wg. ZTP.
 • Zasady dodawania do tekstu normatywnego przepisów nowych.
 • Projektowanie aktu normatywnego gminy i powiatu o charakterze wykonawczym.
 • Zasada niepowtarzalności przepisów upoważniających.
 • Systematyka tytułu aktu prawa miejscowego.
 • Jednostki redakcyjne i systematyzacja aktu prawa miejscowego.
 • Zasady uchylania aktów prawa miejscowego.
 • Zasady zmiany aktu prawa miejscowego.
 • Warunki nabycia mocy obowiązującej aktów prawa miejscowego.
 • Ustawowe regulacje dotyczące wejścia w życie aktów prawa miejscowego.
 • Terminy wejścia w życie aktów wykonawczych.
 • Terminy wejścia w życie aktów porządkowych.
 • Dopuszczalność działania wstecz aktu prawa miejscowego.

Jan Dytko

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni pracownik administracji publicznej we Wrocławiu. Nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor ok. 30 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym monografii. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń w swojej specjalności, przeznaczonych dla pracowników organów administracji publicznej. Przygotowuje monografię habilitacyjną z prawa administracyjnego wykonawczego.

Termin i Miejsce

Termin:
11 grudnia 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 690 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 29 listopada 2019 r.
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 30 listopada 2019 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, imienny certyfikat, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Przy jednoczesnym udziale w dwóch wydarzeniach "KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO DWÓCH LATACH OD NOWELIZACJI" oraz "ZASADY TWORZENIA AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO I INNYCH AKTÓW PRAWNYCH PRZEZ ORGANY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA GRUNCIE ZASAD TECHNIKI PRAWODAWCZEJ" uczestnikowi przysługuje 10% rabatu

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 4 grudnia 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: