szkolenie

9
października
2019

USTAWA SEKTOROWA WDRAŻAJĄCA RODO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM – analiza przepisów i zakresu stosowania ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 w gminie, powiecie, województwie.

koordynator: Iwona Nowosielska

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zmieniła ponad 160 ustaw, znaczna część z nich to ustawy regulujące różne aspekty dla funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, powiatu czy województwa.
Lektura ustawy sektorowej ze względu na jej specyfikę i regulowaną materię nie jest łatwa. Proste też nie jest ustalenie, które przepisy tej ustawy mają zastosowanie w samorządzie terytorialnym. Proponowane szkolenie ma za zadanie zaprezentowanie tych, przepisów ustawy sektorowej, które powinno się wziąć pod uwagę w sektorze samorządowym – przemyśleć i stosowanie i sposoby wykazywania działania zgodnego z RODO i ustawą sektorową.

Adresaci szkolenia: inspektorzy ochrony danych w urzędach gminnych i miejskich, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, w komunalnych jednostkach organizacyjnych, osoby odpowiedzialne za dokumentację organizacyjną, dokumentacje pracowniczą, prowadzące sprawy kadrowe, prowadzące postępowania administracyjne, odpowiedzialne, radcowie prawni obsługujący jednostki samorządowe.

Szkolenie przeprowadzi: dr Marlena Sakowska-Baryła jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezesem SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” (2018).

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00

Program

  1. Ustawa „wdrażająca RODO” - charakterystyka przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 – „ustawy sektorowej” (na co zwrócić uwagę, jak dokonać przeglądu przepisów).
  2. Przepisy wprowadzające obowiązki informacyjne oraz ograniczające stosowanie praw osób, których dane dotyczą wynikających z RODO – na co zwrócić uwagę.
  3. Stosowanie nowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych przepisów proceduralnych.
  4. Nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników – zmiany wynikające z ustawy sektorowej.
  5. Monitoring w ustawie sektorowej.
  6. Omówienie przepisów ustawy sektorowej odnoszących się do działania jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.
  7. Nowa dokumentacja, której zastosowania wymagają przepisy ustawy sektorowej, dokument przydatne przy wykazywaniu stosowania przepisów.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/