szkolenie

14
marca
2018

KONTROLA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Podczas szkolenia, uczestnicy uzyskają wiedzę na temat rodzajów kontroli oraz ich zakresu, w zależności od instytucji, która kontrolę przeprowadza. Sposobów przeprowadzania kontroli oraz jakie newralgiczne punkty powinny być sprawdzane w trakcie kontroli.

Odbiorcy szkolenia:

 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych
 • Zamawiający, którzy chcą jak najlepiej przygotować się do kontroli zamówień publicznych

Prowadzący szkolenie: Radosław Gierałtowski

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 16:00

Program

1. Perspektywa finansowa 2014-2020 w świetle prawa wspólnotowego
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE seria L nr 347 z 20.12.2013 r.)
 • Prawne ramy krajowe oraz regulacje dot. wdrażania programów operacyjnych 2014-2020
 • Najważniejsze dokumenty strategiczne regulujące wsparcie z polityki spójności w nowym okresie programowania
 • Najważniejsze dokumenty strategiczne regulujące wsparcie z polityki spójności w nowym okresie programowania
2. Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 dostępne w Polsce
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146); – system realizacji programu operacyjnego; – system instytucjonalny; – desygnacja; – przepływy finansowe i system rozliczeń projektu; – kontrola i audyt; – pomoc publiczna;
 • Umowa Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. pomiędzy Polską i Komisją Europejską.
 • Modelowy system zarządzania i kontroli w nowej perspektywie finansowej.
3. Charakterystyka założeń PROW 2014-2020
 • Jak przystąpić do realizacji projektów w nowej perspektywie finansowej.
 • Dokumentacja konkursowa i jej meandry.
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie.
 • Realizacja projektu i jego rozliczenie w świetle nowych zasad (rozliczenia roczne z Komisją Europejską).
 • Efektywność i racjonalność wydatkowania środków.
4. Warsztaty skutecznego aplikowania o wsparcie pomocowe na podstawie doświadczeń z perspektywy 2007-2013.

Radosław Gierałtowski

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Kluczowe kwalifikacje jakie posiada to planowanie, analiza finansowa, controlling finansowy oraz sprawozdawczość budżetowa i budżet zadaniowy, aplikacja i rozliczanie środków współfinansowanych z UE, zamówienia publiczne.
Autor publikacji z rozliczania środków europejskich, polityki Polski na tle UE. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant ds. Unii Europejskiej, pracownik i kierownik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
Zdobył także Certyfikat ukończenia szkolenia „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz szereg Certyfikatów z „Rozliczania projektów współfinansowanych z EU”, „Promocja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej”, „Prawo Zamówień Publicznych”, Seminarium dla menedżerów i pracowników administracji Województwa pt. „Przygotowani do Europy – składanie wniosków, wykorzystanie i rozliczanie europejskich środków pomocowych”, Szkolenie pt. „Pomoc publiczna w Unii Europejskiej”, „Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych systemów teleinformatycznych (ICT) w zakresie zarządzania dokumentami i sprawami w urzędzie, przedsiębiorstwie, instytucji”, “Audyt zewnętrzny projektu unijnego”, “Zamówienia publiczne w aspekcie kontroli projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, “Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych- przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych”, “Rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS - weryfikacja i rozliczanie wniosków o płatność”, „Zasady kontroli projektów realizowanych w ramach PROW w latach 2014 – 2020”, „Ewaluacja, audyt i kontrola w projektach współfinansowanych z funduszy UE”, „Ocena funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce na tle wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej”, „Ocena wpływu realizacji PROW 2014-2020 na gospodarkę Polski”, „Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań związanych z Inwestycjami w środki trwałe, Podstawowymi usługami i odnową miejscowości na obszarach wiejskich oraz „LEADER” delegowanych do Samorządów Województw – PROW 2014 – 2020, Wyznaczenie wartości wskaźnika rezultatu Wzrost wartości dodanej brutto (GVA) dla gospodarstw korzystających z pomocy w ramach PROW 2014-2020”, „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich”.
Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, kadrę zarządzającą firm z sektora MSP.