szkolenie

28
sierpnia
2019

USTAWA O GOSPODAROWANIU NIERUCHOMOŚCIAMI – RACJONALNE GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2019 R. NOWELIZACJA I ORZECZNICTWO

7 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie ma na celu przedstawienie regulacji wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami dla organów stosujących przepisy ustawy wraz z wskazaniem przepisów szczególnych związanych z kolejnymi rozdziałami ustawy praktyki ich stosowania, popełnianych błędów podczas ich stosowania oraz interpretacji doktryny prawa i sądów administracyjnych.

Na szkoleniu będą również przedstawione przykłady case study związane z wywłaszczeniem nieruchomości, podziałami, użytkowaniem wieczystym w kontekście uwłaszczenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2019 r. wraz ze zmianami i praktycznym omówieniem przepisów prawa i inne aspekty prawne związane ze stosowaniem przepisów ugn.

Szkolenie skierowane do:
• pracowników organów administracji publicznej stosujących przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami,
• osób odpowiedzialnych za zasób nieruchomości będący we władaniu podmiotu,
• osób związanych zawodowo z gospodarką nieruchomościami.

Szkolenie przeprowadzi: Adam Kudyk, prawnik, ze specjalizacją w zakresie prawa związanego z nieruchomościami z ponad 20-letnim stażem zawodowym, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości

W programie:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania ustawy – organy administracyjne stosujące w praktyce przepisy ustawy.
 • Zasady i tryb wywłaszczania nieruchomości i ograniczania prawa własności w systemie prawa polskiego – stosowanie w praktyce przepisów działu III, rozdziału IV UGN - art.112-124 ustawy.
 • Ustalania wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości i zajęte na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego – praktyka stosowania przepisów działu III, rozdziału V UGN przez organy administracji publicznej.
 • Zagadnienie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości zgodnie z przepisami działu III, rozdziału VI UGN – doktryna i orzecznictwo wraz z praktyką stosowania przepisów przez organy administracji publicznej.
 • Roszczenia stron decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, a nie użytych na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.
 • Zagadnienia związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w systemie prawa polskiego z uwzględnieniem nowych regulacji obowiązujących od dnia 01.01.2019 r. wraz z ostatnimi zmianami przepisów, umowa o oddanie nieruchomości w użytkowania wieczyste – essentiale negoti umowy, orzecznictwo sądowe związane z prawem użytkowania wieczystego – oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
 • Przetargi na nieruchomości organizowane przez podmioty publiczne – zasady, formy i szczegółowe regulacje związane organizowaniem, przeprowadzaniem i wykonywaniem przetargów.
 • Zmiana przeznaczenia nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami a możliwości jej podziału i zabudowy z uwzględnieniem zagadnienia renty planistycznej.
 • Zasady i tryb prowadzenia postępowań podziałowych w praktyce ugn, a kategorie podziałów specjalnych wymienionych w art. 95 ugn wraz zagadnieniem dostępu do dróg publicznych i przejmowaniem nieruchomości na drogi przez gminy i inne podmioty samorządowe.
 • Opłata adiacencka w praktyce stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego wraz z orzecznictwem w związku z podziałem, scaleniem i podziałem nieruchomości oraz inwestycjami w infrastrukturę techniczną przez gminy – najczęściej popełniane błędy przez podmioty publiczne w naliczaniu w/w opłat.
 • Katalog decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie ugn wraz z ich omówieniem na przykładach praktycznych. Elementy konieczne decyzji zgodnie z art. 107 kpa, a błędy popełniane przez organy wydające decyzje.
 • Orzecznictwo sądowe w praktyce stosowania przepisów ugn, oraz projektowane zmiany do ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:45 – kontynuacja zajęć

Adam Kudyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, ze specjalizacją w zakresie prawa związanego z nieruchomościami z ponad 20-letnim stażem zawodowym, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości z uwzględnieniem zagadnień służebności gruntowych oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów i podmiotów zarządzających nieruchomościami, ekspert z dziedziny prawa budowlanego i postępowań związanych z inwestycjami. Były wspólnik Kancelarii Prawnej i Obrotu Nieruchomościami „Czernecki – Kudyk” s.c. w Krakowie, obecnie właściciel Firmy Adam Kudyk Consulting Nieruchomości w Krakowie, zajmującej się szkoleniami i obsługą prawną podmiotów na rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie zagadnień związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem przepisów prawa miejscowego, prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego i innych aktów prawnych stosowanych przez podmioty publicznoprawne, związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r., autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości. Prowadzący szkolenia dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Stowarzyszeń Zarządców, Pośredników, Rzeczoznawców, Spółdzielni Mieszkaniowych, Miast i Gmin, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie i ośrodkach zamiejscowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność edukacyjną i szkoleniową oraz podmiotów komercyjnych w zakresie całości zagadnień prawnych i faktycznych związanych z nieruchomościami.

Termin i Miejsce

Termin:
28 sierpnia 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 890 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 21 sierpnia 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: