szkolenie

24
września
2019

NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA I KARNA

34 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Ideą szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zasadami ochrony osobistych i majątkowych praw autorskich w ujęciu cywilistycznym i prawnokarnym. Program prezentacji obejmuje omówienie reguł ochrony obowiązujących na gruncie przepisów prawa z jednoczesnymi praktycznymi odniesieniami. Intencją szkolenia jest, aby każdy jego uczestnik uzyskał pakiet istotnych informacji i użytecznych wskazówek w zakresie identyfikacji przypadków naruszeń praw autorskich, wynikających z nich roszczeń cywilnych i sankcji karnych oraz instrumentów procesowych, których znajomość jest niezbędna w tego typu sprawach.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które w zakresie prowadzonej działalności zawodowej lub gospodarczej korzystają z cudzych utworów lub udostępniają je do eksploatacji innym podmiotom. W grupie docelowej uczestników szkolenia mieszczą się między innymi: przedstawiciele wydawnictw, instytucji oświatowych, uczelni, instytucji kultury, bibliotek, muzeów, jednostek/instytutów naukowych, badawczych, szerokiego spektrum instytucji publicznych, serwisów internetowych, agencji reklamowych oraz innych podmiotów realizujących zadania w zakresie promocji i reklamy.

Szkolenie poprowadzi:
adwokat Agnieszka Malczewska-Poteralska - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy

Program:

 1. Wprowadzenie. Prawa autorskie jako przedmiot ochrony prawnej – uwagi ogólne.
  • Autorskie prawa osobiste:
   • autorskie prawa osobiste na gruncie przepisów cywilnoprawnych - rodzaje praw osobistych i ich ogólna charakterystyka,
   • autorskie prawa osobiste jako przedmiot ochrony prawnokarnej.
  • Autorskie prawa majątkowe:
   • autorskie prawa majątkowe na gruncie przepisów cywilnoprawnych:
    1. rodzaje autorskich praw majątkowych i ich ogólna charakterystyka z punktu widzenia problematyki naruszeń praw,
    2. charakter prawa do wynagrodzenia autorskiego, wynagrodzenie wynikające z umowy autorskiej a wynagrodzenie należne z tytułu korzystania z utworu na podstawie licencji ustawowej.
   • autorskie prawa majątkowe jako przedmiot ochrony prawnokarnej.
 2. Czyny naruszające prawa autorskie.
  • Czyny stanowiące delikt cywilny:
   • czyny naruszające autorskie prawa osobiste, w tym plagiat, pominięcie oznaczenia utworu danymi twórcy, niedozwolone zmiany/przeróbki utworu, nierzetelne korzystanie z utworu, nieautoryzowane pierwsze upublicznienie utworu,
   • działania naruszające autorskie prawa majątkowe, w tym korzystanie z utworu bez zezwolenia uprawnionego a nienależyte wykonanie umowy autorskiej, eksploatacja utworu a zapoznawanie się z utworem, formy bezprawnego korzystania z utworów, w tym publiczne udostępnienie w Internecie.
  • Czyny stanowiące przestępstwo:
   • ogólne zasady kwalifikacji czynów zabronionych pod groźbą kary,
   • przestępstwa naruszające autorskie prawa osobiste,
   • przestępstwa naruszające autorskie prawa majątkowe.
 3. Strona podmiotowa czynów naruszających prawa autorskie:
  • Sprawca deliktu cywilnego, nakłaniający, pomocnik, poszkodowany.
  • Sprawca przestępstwa, współsprawca, sprawca kierowniczy i polecający, podżegacz, pomocnik, pokrzywdzony.
  • Znaczenie winy dla dochodzenia odpowiedzialności prawnej w związku z naruszeniem praw autorskich.
  • Podmiotowe wyłączenia odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich.
 4. Konsekwencje prawne naruszeń praw autorskich:
  • Roszczenia cywilne z tytułu naruszenia praw autorskich - roszczenia niemajątkowe i majątkowe, w tym odszkodowawcze.
  • Sankcje karne związane z przestępstwami naruszającymi prawa autorskie, w tym kary i środki karne o charakterze majątkowym.
 5. Kwestie procesowe w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich:
  • Zagadnienia procesowe w postępowaniu cywilnym - właściwość sądu, ciężar dowodu, przedawnienie roszczeń.
  • Kwestie procesowe w postępowaniu karnym – tryb ścigania, postępowanie dowodowe, przedawnienie karalności.
 6. Postępowania wpadkowe związane z naruszeniem praw autorskich:
  • Postępowanie zabezpieczające – zabezpieczenie roszczeń i dowodów.
  • Postępowanie w przedmiocie roszczeń o udzielnie informacji i udostępnienie dokumentacji mającej znaczenie dla roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych.

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:45 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Agnieszka Malczewska-Poteralska

Adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Kraków-Katowice.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Instytutu Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego.
W praktyce zawodowej specjalizuje się w dziedzinie ochrony dóbr intelektualnych, w tym utworów, przedmiotu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, ochrony dóbr osobistych, a także w zakresie prawa konkurencji w kontekście działalności wydawniczej, reklamowo-marketingowej, informatycznej oraz filmowej.
W ramach swojej specjalizacji adwokat Agnieszka Malczewska reprezentuje klientów w cywilnych oraz karnych postępowaniach sądowych dotyczących naruszeń praw autorskich oraz praw własności intelektualnej.
Prowadzi specjalistyczne wykłady na warsztatach i seminariach z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji.
Publikuje w miesięczniku IT w Administracji. Autorka, wydanej w styczniu 2012 roku przez PRESSCOM, książki - „Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych” .

Termin i Miejsce

Termin:
24 września 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 13 września 2019 r.
 • 990 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 14 września 2019 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 17 września 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: